Chat with us, powered by LiveChat

Raport specjalny SII: Aż 137 spółek z NewConnect na bakier z przepisami!

Skomentuj artykuł
Źródło: www.gpw.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w ostatnich dniach dokonało kompleksowej analizy poziomu respektowania przez spółki notowane na rynku NewConnect przepisów dotyczących zarówno publikacji rocznych raportów finansowych, jak i regulacji dotyczących zwoływania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Przeprowadzona analiza dotyczyła ponad 420 emitentów z siedzibą w Polsce, w przypadku których rok obrotowy skończył się w dniu 31 grudnia 2014 r. Wyniki tej analizy są zatrważające, bo aż 137 spośród zbadanych spółek naruszyło obowiązujące regulacje.  Raport z przeprowadzonej analizy SII przekazało Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Co mówi teoria?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami coroczne zwyczajne walne zgromadzenie (ZWZ) spółek powinno odbyć się najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Natomiast najpóźniej w dniu zwołania walnego zgromadzenia spółka powinna opublikować na swojej stronie internetowej, a także w formie raportu przekazanego w systemie EBI, sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH), powinno być opublikowane co najmniej na 26 dni przed terminem jego odbycia. Zgodnie zaś z Regulaminem ASO przed publikacją na stronie internetowej spółki, powinno zostać przekazane w formie raportu bieżącego w systemie EBI.

 

Pobierz pełny raport SII
dotyczący naruszeń na NewConnect

 

Jak jest w praktyce?

 

Praktyka w przypadku przeanalizowanych przez Stowarzyszenie spółek jest diametralnie inna od teorii. Okazuje się bowiem, że znaczne grono spółek notowanych na mniejszym parkiecie nie respektuje obowiązujących regulacji. Najwięcej, bo aż 82 naruszenia dotyczyły nieopublikowania przez spółki raportu rocznego nie później niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia.  58  spółek mimo obowiązku wynikającego z KSH nie przeprowadzi walnego zgromadzenia przed końcem czerwca. 43 spółki do dziś nawet nie zwołały i nie ustaliły terminu walnego zgromadzenia. W przypadku 28 spółek inwestorzy będą mogli zapoznać się z treścią raportu rocznego dopiero po dniu rejestracji na ZWZ (a więc nie będą mogli świadomie zdecydować o udziale w ZWZ). 12 spółek do dziś nie ustaliło nawet terminu publikacji raportu rocznego. 5 spółek planuje publikację raportu rocznego dopiero w dniu walnego zgromadzenia, które ma je zatwierdzić (część z tych spółek zapowiedziało już, że będzie wnioskować o przerwę w obradach). 2 spółki zwołały walne zgromadzenie nie zachowując minimalnego przewidzianego  przepisami 26 dniowego odstępu między dniem ogłoszenia o  zwołaniu ZWZ, a dniem na który zwołano obrady (2 spółki zwołały obrady na 25 dni przed ich terminem). Ponadto 2 spółki planują publikację raportu rocznego dopiero po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie. Jak więc widać, zarówno liczba naruszeń jest zatrważająco duża, a w przypadku wielu spółek miało miejsce więcej niż jedno naruszenie.

 

Jest źle

 

Wnioski jakie nasuwają się wobec wyników przeprowadzonej analizy są jednoznaczne. Wiele spółek z rynku NewConnect jest na bakier z obowiązującymi przepisami, a wynik przeprowadzonej analizy źle świadczy o niemal 1/3 przeanalizowanych emitentów. Warto przy tym zaznaczyć, że choć każda ze spółek wymienionych w raporcie SII naruszyła przepisy, to skala tych naruszeń jest różna, a wśród wymienionych podmiotów znaleźć można również takie spółki, które wbrew pozorom nie tylko generują dobre wyniki, ale także dobrze komunikują się z rynkiem. Dziwić zatem może, że dopuszczają się takich praktyk.

 

„Przygotowany przez Stowarzyszenie raport miał na celu przede wszystkim wskazanie inwestorom spółek, które nie tylko nie szanują obowiązujących przepisów, ale również nie szanują swoich akcjonariuszy. Stowarzyszenie wierzy, że dla części spółek umieszczenie ich w raporcie SII będzie mocnym motywatorem do pozytywnych zmian w przyszłości. Mamy również nadzieję, że opublikowany raport pomoże przede wszystkim samym inwestorom w ocenie spółek notowanych na tym rynku, w tym ich selekcji. Za rok również planujemy dokonać podobnej analizy. Liczymy, że obecnie realizowane przez Giełdę działania porządkujące ten rynek, przyczynią się do poprawy tych statystyk. Być może, na co liczymy,  w poprawie jakości rynku pomogą dalsze zmiany w regulacjach Alternatywnego Systemu Obrotu” – powiedział Piotr Cieślak, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych .

 

Jak było 2 lata temu?

 

Warto również przypomnieć, że pierwsze tego typu badania Stowarzyszenie przeprowadziło w 2013 r. Wówczas były oparte tylko na raportach opublikowanych przez spółki w okresie od 1 do 13 czerwca 2013. Niestety już wtedy skala problemu okazała się duża. SII dopatrzyło się wówczas 84 naruszeń. Ówczesny raport nie obejmował jednak wszystkich spółek z NewConnect, stąd też porównywanie obecnych wyników analizy do wyników sprzed 2 lat nie zapewni miarodajnego efektu i nie pozwoli na wyciąganie ostatecznych wniosków.  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie