Chat with us, powered by LiveChat

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dokonuje licznych zmian na Liście ostrzeżeń SII

Skomentuj artykuł
@ vector_master - Fotolia.com

W dniu 4 maja 2015 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dokonało licznych zmian na Liście ostrzeżeń SII. Wiążą się one z zakończonym terminem publikacji raportów okresowych za 2014 r. spółek notowanych na rynku regulowanym GPW, w przypadku których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2014 r., a które oprócz raportów rocznych zdecydowały się na publikację raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.

 

Część podmiotów nie dopełniła jednak ciążących na nich obowiązków informacyjnych. W konsekwencji wobec braku publikacji sprawozdań finansowych za 2014 r., bądź braku przekazania opinii biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania, zmiany na Liście ostrzeżeń SII dotyczą łącznie aż 8 podmiotów, z których 6 było już obecnych na Liście ostrzeżeń SII z powodu wcześniejszych naruszeń.

 

Na Listę trafiają 2 nowe spółki

 

Wśród podmiotów, które dołączyły w dniu 4 maja br. do Listy ostrzeżeń SII są spółki Petrolinvest oraz PC Guard. Pierwsza z nich nie opublikowała raportu rocznego za 2014 r. oraz opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdania finansowego. Spółka wyjaśniła natomiast, iż w związku z brakiem możliwości zapewnienia pełnej dokumentacji niezbędnej do publikacji raportu rocznego, tj. brakiem opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2014, przesuwa termin publikacji raportów okresowych za 2014 r. na dzień 3 czerwca 2015 roku. W przypadku PC Guard, choć biegły rewident zajął stanowisko do treści raportu, to wobec wagi problemów związanych z sytuacją Spółki i ich wpływem na wynik gospodarczy za 2014 r., w tym także sytuację majątkową oraz finansową PC Gurd, uznał jednak, iż nie może wyrazić opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki. W tym stanie rzeczy biegły za bezprzedmiotowe uznał także rozpatrywanie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PC Guard.

 

6 spółek z Listy SII nie opublikowało raportów

 

Decyzja o zmianach na Liście dotyczy także spółek, które od pewnego czasu obecne są na Liście ostrzeżeń SII w związku z innymi kryteriami kwalifikującymi je do takiego wpisu. Dotyczy to spółek: Alterco, Cash Flow, DSS, Euroimplant, Mewa oraz MSX Resources. Każdy z wymienionych podmiotów nie opublikował sprawozdania finansowego za 2014 r., a także opinii biegłego oraz raportu z badania sprawozdania finansowego za 2014 r. W konsekwencji poszerzył się krąg naruszeń kwalifikujących te spółki do obecności na Liście ostrzeżeń SII.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na dziewięciu obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego.  

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie