Chat with us, powered by LiveChat

Jesteś akcjonariuszem North Coast? Weź udział w najbliższym WZA lub przekaż SII pełnomocnictwo

Skomentuj artykuł
© photosoup - Fotolia.com

 W dniu 26 lutego 2015 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy North Coast S.A. Zwołane ono zostało na wniosek BPH TFI S.A., reprezentującego BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Paraso, które dysponują łącznie akcjami North Coast S.A., stanowiącymi 8,82% kapitału zakładowego Spółki.

 

Fundusz korzystając z uprawnień korporacyjnych, co warto podkreślić i oczywiście pochwalić, postanowił aktywnie włączyć się w walkę o ochronę swojego interesu oraz klientów swoich funduszy. Wśród kluczowych punktów porządku obrad wymienić można te dotyczące powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, zmiany w radzie nadzorczej oraz przedstawienie obecnej i oczekiwanej sytuacji Spółki w związku z planowanym przejęciem przez Salford Investments sp. z o.o. Co istotne Fundusz wnioskował, aby WZA odbyło się nie później niż w dniu 10 lutego br., a więc przed zakończeniem wezwania do sprzedaży akcji North Coast S.A. trwającego do dnia 23 lutego br. Niewątpliwie zasadnym było, aby Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie zgodnie z wolą Funduszu, a przynajmniej przed datą zakończenia wezwania. Trzeba bowiem zauważyć, że dyskusja na temat sytuacji Spółki w związku z planowanym jej przejęciem była szczególnie istotna w kontekście trwających zapisów. Niestety Zarząd nie wykazał się jednak w tym przypadku postawą proinwestorską. Niemniej jednak punkt dotyczący dyskusji o sytuacji Spółki nadal pozostaje aktualny, bo niewątpliwie jest co najmniej kilka kwestii, które warto aby Zarząd wyjaśnił.

 

Poniżej znajdują się linki do wniosku zgłoszonego przez Fundusz oraz do ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki (linki zawierają szczegółowe informacje na temat uchwał i kwestii, które zamierza wyjaśnić podczas obrad Fundusz):

 

Wniosek o zwołanie NWZ

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 

Akcjonariuszy nie są zadowoleni z warunków wezwania

 

Od momentu ogłoszenia wezwania do Stowarzyszenia docierają liczne głosy zaniepokojenia ze strony akcjonariuszy mniejszościowych spółki North Coast S.A., w związku z ceną akcji ustaloną w wezwaniu na poziomie istotnie niższym od wartości księgowej przypadającej na każdą akcję. Inwestorzy szczególną uwagę zwracają również na fakt, że wezwanie ogłoszone zostało w okresie, kiedy istotnie spadła cena mleka, które stanowi  główny surowiec do produkcji dla spółki Latteria Tinis Sp. z o.o., a więc podmiotu zależnego od North Coast S.A., który ma istotny wpływ na wynik Grupy. Spadek cen mleka jest niewątpliwie sprzyjającą sytuacją dla Grupy North Coast S.A.

 

Wątpliwości wokół warunków wezwania

 

Warto również przypomnieć, że kilka tygodni temu Stowarzyszenie skierowało do KNF pismo w sprawie wątpliwości związanych ze sposobem ustalenia ceny w wezwaniu. W ocenie SII Wzywający nie powinnien uwzględniać w cenie wezwania wyłącznie średniej ceny od momentu scalenia akcji, ale także przed ich scaleniem (zarówno z okresu 3, jak i 6 miesięcznego). Niemniej KNF jest odmiennego zdania.

 

Warto wziąć udział w najbliższym WZA

 

Najbliższe WZA, mimo iż nie będą podejmowane na nim uchwały związane ze zniesieniem dematerializacji akcji, może być bardzo istotne. Po pierwsze z tego względu, że będzie obradować nad istotnymi z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych punktami, a po drugie z tego względu, iż będzie doskonałą okazją do wykazania pozycji, jaką mają akcjonariusze mniejszościowi, w tym inwestorzy indywidualni w akcjonariacie Spółki. Może to być istotne, szczególnie zważając na fakt, iż akcjonariusze mogą spodziewać się w przyszłości kolejnego walnego zgromadzenia związanego ze zniesieniem dematerializacji akcji. Zatem najbliższe WZA może dać choćby częściową odpowiedź na pytanie dotyczące szans zablokowania przez akcjonariuszy mniejszościowych uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji. Trzeba bowiem pamiętać, iż do podjęcia uchwały związanej z wycofaniem akcji North Coast S.A. z obrotu, niezbędna jest większość 4/5 głosów na WZA przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki.

 

SII będzie przyjmować pełnomocnictwa

 

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym zainteresowanie akcjonariuszy mniejszościowych najbliższym WZA, SII postanowiło wziąć udział w obradach. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu North Coast S.A. mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10 lutego 2015 roku. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. nie później niż 11 lutego 2015 roku) zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

 

Korespondencję dotyczącą przekazania Stowarzyszeniu pełnomocnictw na NWZ North Coast S.A. prosimy kierować na adres e-mail: akcjawz@sii.org.pl

 

Szczegółowe informacje na temat udzielania pełnomocnictw wraz z jego wzorem.

 

Informacje dotyczące sposobu rejestracji na WZA.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie