Chat with us, powered by LiveChat

Analiza - S4E

Profil działalności:

S4E jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną (VAD – Value Add Distributor) w trzech obszarach:

  • Storage – kompleksowe rozwiązania do bezpiecznej archiwizacji i udostępniania danych. Oferta obejmuje macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, oprogramowanie do zarządzania backupem i archiwizacją danych EMC.
  • Networking – w ofercie dostępne są akceleratory sieci i transferu danych, analiza wydajności i rozwiązania do monitoringu sieci rozległych, pasywne i aktywne elementy infrastruktury sieciowej, przechowywanie i analiza logów oraz zabezpieczenie sieci lokalnych i sieci rozległych.
  • Serwery – sprzedaż platform serwerowych klasy mid-range i klasy enterprise.

 

Emitent zajmuje się sprzedażą urządzeń i oprogramowania światowych liderów rynku pamięci masowych, rozwiązań sieciowych i platform serwerowych takich jak: Hewllett-Packard, Huawei, Actidata, Atempo, Falconstor i Loglogic. Dystrybucja realizowana jest poprzez sieć firm partnerskich, a produkty skierowane są do przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki.

Ponadto w ofercie Spółki dostępne są profesjonalne usługi doradczo-projektowe, wdrożenia, serwisu sprzętu, konsultacji, szkoleń i usługi demo room (prezentacje rozwiązań i wdrożeń systemów).

 

Przedsiębiorstwo zapewnia kompleksową pomoc i wspiera swoich partnerów biznesowych na każdym etapie procesu handlowego poprzez:

  • analizę potrzeb klienta,
  • opracowanie koncepcji i wykonanie projektu wraz z szczegółową specyfikacją sprzętu i oprogramowania,
  • dostarczenie urządzeń i oprogramowania,
  • wdrożenie zaprojektowanego systemu,
  • opiekę serwisową i administracyjną.

Wyniki finansowe:

WynikiFinansowe

Rys. 1 Przychody ze sprzedaży S4E S.A. w latach 2007-2011

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Emitent w ciągu ostatnich pięciu lat konsekwentnie zwiększał sprzedaż. Wyjątkiem był rok 2009, kiedy to uzyskane przychody ze sprzedaży były mniejsze niż w roku poprzednim. Sytuacja była spowodowana zamrożeniem budżetów inwestycyjnych przeznaczonych na rozwiązania IT większości przedsiębiorstw z powodu trwającego kryzysu gospodarczego.

 

DaneFinansowe

Rys. 2 Wybrane dane finansowe S4E S.A. w latach 2007-2011

 Źródło:  Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

W 2011 roku Podmiot wypracował ponad 2,6 mln zł zysku netto przy 135 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost odpowiednio o 22,6% i 34,7% względem roku poprzedniego. Rozwijając swoją działalność Spółka z roku na rok osiągała coraz większy wynik operacyjny. Poza rokiem 2008 sukcesywnie odnotowywano także wzrost zysku netto (niższy o 25% zysk netto w 2008 roku, pomimo znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży). Zarząd w raporcie rocznym tłumaczył ten fakt głównie deprecjacją złotego i związaną z tym niekorzystną wyceną bilansową, a także koniecznością przeszacowania aktywów finansowych). Rentowność netto wzrosła o prawie 0,2 punktu procentowego, z 1,75% w roku 2010 do poziomu 1,93% w 2011 roku.

 

PrzychodyZeSprzedazy

  Rys. 3 Przychody ze sprzedaży S4E S.A. za pierwsze półrocze w latach 2009-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

WybraneDaneFinansowe

 Rys. 4 Wybrane dane finansowe S4E S.A. za pierwsze półrocze w latach 2009-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

W pierwszym półroczu 2012 roku Spółka osiągnęła ponad 43,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 4,4% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast zysk netto zwiększył się aż o 56,4% (wzrost z 404 tys. zł w pierwszym półroczu roku 2011 do 632 tys. zł w pierwszym półroczu 2012 roku). Tak nieproporcjonalny przyrost w tym okresie jest efektem znacznego powiększenia strumienia przychodów z usług dodatkowych (wdrożenia, serwis, szkolenia dla partnerów i użytkowników) oferowanych przez Emitenta, na których realizowana jest  większa marża netto.

Analiza SWOT:

Mocną strona Spółki S4E jest bogate doświadczenie i ugruntowana pozycja w branży IT. Kierownictwo zapewnia, że na przestrzeni kilkunastu lat działalności pracownicy zdobyli unikalną wiedzę i umiejętności, dzięki którym Emitent wyróżnia się na tle konkurencji. Wyspecjalizowana wiedza Spółki poparta jest zdobytymi certyfikatami, m.in. HP Preferred Gold Partner ze specjalnością storage, uzyskany w IV kwartale 2011 roku.

 

Słabą stroną Podmiotu jest niska rentowność. Spółka zapewnia, iż podejmuje działania, które mają skutkować poprawą tego wskaźnika. W drugiej połowie 2011 roku został wzmocniony i dofinansowany dział usług dodatkowych (serwis, szkolenia), czego efekty możemy dostrzec w opublikowanych wynikach za pierwsze półrocze 2012 roku. Rentowność netto wzrosła  w pierwszych sześciu miesiącach tego roku do 1,45% z poziomu 0,97% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że charakterystyczne dla Spółki jest to, iż finalizuje większość kontraktów w IV kwartale roku i to ten okres w największym stopniu wpływa na roczne wyniki Emitenta. W latach 2009-2011, ostatnie 3 miesiące każdego roku były odpowiedzialne za średnio 54% ogółu osiąganych przychodów ze sprzedaży.

 

Szansą na poprawienie wskaźnika rentowności jest także obniżenie kosztów operacyjnych dzięki wdrożeniu  w 2011 roku zintegrowanego systemu informatycznego, który obejmuje wszystkie istotne obszary działalności jednostki, co ma się przełożyć na szybsze i efektywniejsze zarządzanie Przedsiębiorstwem.

 

Kolejną słabą stroną przedsiębiorstwa jest wąska specjalizacja i niewielka dywersyfikacja oferty. Obecnie osiągane przychody uzależnione są przede wszystkim od zapotrzebowania podmiotów gospodarczych na produkty powiązane z masowym przechowywaniem danych. Nasycenie rynku i spadek zainteresowania odbiorców taką ofertą może spowodować znaczne obniżenie sprzedaży i pogorszenie wyników finansowych.

 

Emitent dostrzegając powyższe zagrożenie, nieustannie stara się poszerzać swoją ofertę produktowo-usługową i wchodzić w nowe segmenty szerokorozumianego sektora IT. W raporcie z 15 czerwca 2012 r. Zarząd poinformował o podpisaniu umowy  z Huawei Polska na podstawie której otrzymał status autoryzowanego podwykonawcy serwisowego dla produktów firmy Huawei. Skutkowało to będzie uzyskaniem dodatkowego źródła przychodów w postaci potencjalnych kontraktów serwisowych.

 

Szansą na utrzymanie tempa rozwoju Spółki  są długofalowe, strategiczne cele Spółki związane z ekspansją na rynki zagraniczne. Emitent poinformował, iż głównymi kierunkami rozwoju branymi pod uwagę są kraje Europy Wschodniej oraz Bałkany. Taki wybór związany jest z uzupełnianiem przez S4E portfolio o produkty i rozwiązania producentów, którzy w strategii rozwoju przewidują wprowadzenie swoich urządzeń na wskazane wyżej obszary.

 

Zagrożeniem dla Spółki jest fakt, iż działa w mocno konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, w którym w ostatnich latach zauważalna jest tendencja do erozji marży osiąganej przez podmioty zajmujące się dystrybucją sprzętu i oprogramowania. Spółka podejmuje działania (opisane wyżej usługi dodatkowe) aby zniwelować negatywny wpływ tego zjawiska.

 

Ryzyko powodzenia przyszłej działalności Spółki wynika także z silnego skorelowania sektora IT z koniunkturą gospodarczą. Sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania charakteryzuje się dużą wrażliwością na wahania rozwoju gospodarczego. Przykładem jest rok 2009, kiedy to S4E S.A. wypracowała znacznie niższe przychody, co było powodem ograniczenia działalności inwestycyjnej przez przedsiębiorstwa i zamrożeniem budżetów przeznaczonych na modernizację systemów IT w obawie o niepewną przyszłość wynikającą z obecności kryzysu finansowego.

 

Pomimo dużej konkurencji i spadku rentowności zauważalnej w sektorze IT, wydaje się, że przyszłość branży informatycznej jest niezagrożona. Ciągle postępująca cyfryzacja i informatyzacja wszystkich części gospodarki, a także większości dziedzin codziennego życia powoduje, iż zapotrzebowanie na produkty i usługi IT jest nieustanne. Wartość rynku IT w Polsce w 2011 roku wyniosła 31,3 mln zł i wzrosła o ponad 8% względem roku poprzedniego1 i wg. 90% ankietowanych firm informatycznych jego wartość w 2012 roku i kolejnych latach będzie konsekwentnie się zwiększać2.

 

Jeżeli S4E zdoła nadal powiększać sprzedaż realizowaną za pomocą bardziej rentownego działu usług i dodatkowo wykorzysta szanse związane z rozwojem branży, wchodząc z ofertą na nowe rynki zagraniczne to wydaje się, iż przyszły rozwój jest wysoce prawdopodobny.

 

[1] Raport Computerworld TOP200

[2] Raport PMR „Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015”

 

Niezależna analiza spółki S4E S.A. została przygotowana we współpracy z Prometeia Capital. Analizy ukazują się cyklicznie w eBiuletynie NewConnect. Aby co dwa tygodnie otrzymywać rzetelne analizy i aktualne wiadomości ze spółek - zapisz sie już dziś!

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. 

 


 

 

Opracowanie:

 

PrometeiaCapital 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie