Chat with us, powered by LiveChat

34 spółki z NC, które nie opublikowały raportu za 3 kw. 2019 roku

Skomentuj artykuł

Łącznie 34 spółki notowane na rynku NewConnect znajdują się obecnie na Liście ostrzeżeń SII w związku z brakiem publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał 2019 roku. Dla większości z nich nie jest to jedyne przewinienie gwarantujące obecność na liście. Wśród wymienionych poniżej firm, najwięcej kryteriów kwalifikacji przypisane jest do spółki Verte i Macro Games.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, §6, ust. 9 i 10, raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny spółka notowana na NewConnect musi przekazać do publicznej wiadomości w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Zatem, w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin publikacji tych dokumentów minął 14 listopada.

Publikacja na ostatnią chwilę

Wiele spółek notowanych na rynku NewConnect zdecydowało się na publikację sprawozdania za trzeci kwartał 2019 roku w ostatniej chwili. Świadczy o tym liść zamieszczonych w EBI raportów okresowych w dniu 14 listopada. Wówczas złożono 255 raportów kwartalnych, co przy liczbie spółek z NewConnect wynoszącej 376, daje 68-procentowy udział.

Brak raportu za trzeci kwartał 2019 roku

Listę 34 spółek z rynku NewConnect, które nie opublikowały raportu okresowego za trzeci kwartał prezentujemy poniżej. Wśród nich są takie firmy jak AlejaSamochowa.pl, Arrinera, Centuria Group, Maximus czy MVA Green Energy.

 

Większość z wymienionych spółek znajdowała się wcześniej na Liście ostrzeżeń SII. Wyjątkiem są dwie firmy, w przypadku których, w momencie wpisania kryterium związanego z brakiem raportu za trzeci kwartał, nie było na liście. Widniały natomiast pozostałe 32 spółki za inne przewinienia.

 

Spółki z rynku NewConnect, które nie opublikowały raportu okresowego za 3 kwartał 2019 roku 

Spółka Liczba kryteriów kwalifikujących spółkę do wpisu na listę ostrzeżeń SII
2C Partners 1
AlejaSamochodwa.pl 5
Angel Business Capital 5
Arrinera
Assetus 7
Centrum Wspierania Projektów Europejskich
Centuria Group
Concept Liberty Group

9

Ecotech Polska 8
Fachowcy.pl Ventures 5
Finhouse 5
GLG Pharma 
ICP Group
Langloo.com 5
Luxima 
Macro Games  10
Marsoft 
Matrx Pharmaceuticals 3
Maximus
Med-Galicja
Mega Sonic
Minox 6
Motoricus 
M-Trans  3
MVA Green Energy 
Planet Innovation Group 5
Prima Park
Rechain  5
Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap
Symbio Polska  3
Taxus Fund 
Unified Factory  4
Verte  11
Wealth Bay  8

Źródło: SII na podstawie raportów bieżących spółek giełdowych

 

Wśród wymienionych 34 spółek, aktualnie na Liście ostrzeżeń SII pod względem liczby kryteriów rekordzistą jest Verte, który na przypisane 11 kryteriów kwalifikacji. Dotyczą one głównie braku publikacji raportów okresowych lub przeprowadzenia ZWZ. Na drugim miejscu znalazł się Macro Games (10 kryterów), a na trzecim Concept Liberty Group (9 kryteriów).

 

Po jednym kryterium mają obecnie 2C Partners oraz MVA Green Energy. Spółki te wprawdzie kiedyś już znajdowały się na Liście ostrzeżeń SII, ale zostały usunięte, gdyż spełniły warunki dające taką możliwość, zawarte w regulaminie listy (m.in. publikacja zaległych raportów okresowych).

Szybko nadrobili zaległości

W terminie raportów za trzeci kwartał nie opublikowały również spółki JWA oraz Nextbike Polska, ale do momentu publikacji tego tekst, uzupełniły one ten brak i nie są notowane na Liście ostrzeżeń SII. 

Kary giełdy

Oprócz wpisu na Listę ostrzeżeń SII, spółki niedopełniające obowiązków informacyjnych podlegają sankcjom ze strony giełdy. W przypadku wymienionych 34 spółek, ich obrót na rynku jest zawieszony do czasu publikacji raportów. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Obrotu, giełda może również upomnieć spółkę lub nałożyć na nią karę finansową.

 

Sprawdź aktualny skład Listy ostrzeżeń SII

 

Lista ostrzeżeń SII jest autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Jej tworzenie rozpoczęło się 19 lutego 2015 roku i trwa nieprzerwanie do dziś. Aktualizacja listy odbywa się w każdy dzień roboczy. 

 

Lista opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie