Chat with us, powered by LiveChat

32 spółki z NewConnect nie opublikowały raportu za 4 kw. 2019 roku

Skomentuj artykuł

Termin publikacji raportów za czwarty kwartał ubiegłego roku w przypadku spółek z NewConnect minął 14 lutego. Spośród 377 firm tam notowanych, 32 jak dotąd nie wypełniło tego obowiązku, co spowodowało pojawienie się odpowiedniego wpisu na Liście ostrzeżeń SII. Większość wymienionych poniżej spółek nie opublikowało także wcześniejszych raportów okresowych.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, §6, ust. 9 i 10, raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny spółka notowana na NewConnect musi przekazać do publicznej wiadomości w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Zatem, w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin publikacji raportu za czwarty kwartał 2019 roku minął 14 lutego 2020 roku.

32 wpisy na Liście ostrzeżeń SII

Zgodnie z regulaminem Listy ostrzeżeń prowadzonej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, nie przekazanie do publicznej wiadomości raportu kwartalnego i/lub skonsolidowanego raportu kwartalnego skutkuje wpisaniem spółki na tą listę z kryterium Brak raportu kwartalnego

 

W związku z powyższym dokonano 32 wpisów związanych brakiem raportu za czwarty kwartał 2019 roku. W przypadku trzech spółek, wpis ten spowodował pojawienie się podmiotu na Liście ostrzeżeń SII. Są to następujące firmy: Medard, MVA Green Energy oraz Wolfs Development. Pierwsze dwie spółki były wcześniej notowane na liście, natomiast Wolfs Development pojawił się na niej po raz pierwszy.

 

Pozostałe spółki spośród tych wymienionych poniżej mają przypisane więcej niż jedno kryterium, które wskazują na ich wcześniejsze przewinienia.

 
Spółki z rynku NewConnect, które nie opublikowały raportu okresowego za 4 kwartał 2019 roku* 

Spółka Liczba kryteriów kwalifikujących spółkę do wpisu na listę ostrzeżeń SII
2C Partners 2
AlejaSamochodwa.pl 6
Angel Business Capital 6
Arrinera 5
Call Center Tools 2
Centrum Wspierania Projektów Europejskich 7
Centuria Group 8
Concept Liberty Group

10

Ecotech Polska 9
Fachowcy.pl Ventures 5
Finhouse 6
Fluid 2
GLG Pharma  5
Langloo.com 6
Luxima  7
Macro Games  11
Matrx Pharmaceuticals 3
Maximus 3
Med-Galicja 5
Mega Sonic 9
Minox 7
Motoricus  6
M-Trans  4
MVA Green Energy  1
Planet Innovation Group 6
Presto 8
Rechain  6
Symbio Polska  3
Taxus Fund  7
Verte  12
Wealth Bay  8
Wolfs Development 1

*stan na dzień 24 lutego 2020 roku
Źródło: SII na podstawie raportów bieżących spółek giełdowych

 

Niewielką liczbę kryteriów Listy ostrzeżeń SII posiada 2C Partners (2), Call Center Tools (2), Fluid (2), Matrx Pharmaceuticals (3), Maximus (3) i Symbio Polska (3). Z kolei najsłabiej pod tym względem wygląda Concept Liberty Group (10), Macro Games (11) i Verte (12).

 

Sprawdź aktualny skład Listy ostrzeżeń SII

 

Aktualnie na Liście ostrzeżeń SII znajduje się 28 spółek z GPW oraz 71 spółek notowanych na rynku New Connect. 

Reakcja zarządu giełdy

Na brak publikacji raportów kwartalnych zwróciła również uwagę giełda. Zgodnie z uchwałą Nr 108/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za czwarty kwartał roku 2019, zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót akcjami następujących spółek w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

W ramach środków dyscyplinujących, zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Obrotu, giełda może zastosować wobec spółek nie publikujących raportów okresowych w terminie także upomnienie lub karę finansową. 

 

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że spółki notowane na rynku NewConnect nie mają obowiązku publikacji raportu za czwarty kwartał i skonsolidowanego raportu za czwarty kwartał w sytuacji gdy ich raport roczny zostanie przekazany w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. Przepis ten reguluje załącznik nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, §6, ust. 10a. 

 

Wprawdzie termin ten mija dopiero 20 marca, ale zgodnie z ust. 14.1 emitent jest obowiązany określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych. Dzięki temu można wywnioskować, czy spółka będzie publikować raport za czwarty kwartał czy też nie. Nie wywiązanie się z terminu publikacji raportu rocznego (w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego) może skutkować naruszeniem przepisów dotyczących publikacji raportu za ostatni kwartał poprzedniego roku obrotowego. Z kolei zgodnie z tym samym regulaminem, na publikację raportu rocznego spółki z NewConnect mają maksymalnie 5 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe.

Codzienna aktualizacja od 2015 roku

Lista ostrzeżeń SII jest autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Jej tworzenie rozpoczęło się 19 lutego 2015 roku i trwa nieprzerwanie do dziś. Aktualizacja listy odbywa się w każdy dzień roboczy. Opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie