Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki z GPW, których raporty za I półrocze 2019 roku wzbudziły zastrzeżenia audytorów

Skomentuj artykuł
Bits and Splits - Adobe Stock

Alta, Elektrociepłownia Będzin, Prima Moda oraz Skotan to spółki, których raporty za pierwsze półrocze 2019 roku wzbudziły zastrzeżenia biegłych rewidentów. W poniższej analizie wyjaśniamy, jakie były powody takich decyzji audytorów. Wątpliwości te warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, termin publikacji sprawozdań półrocznych spółek z GPW, których rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, minął wraz z końcem września.

 

Spółki notowane na GPW wraz ze sprawozdaniem finansowym musiały również opublikować raport z jego przeglądu przez uprawnionego do tego biegłego rewidenta.  Efektem pracy audytora jest dokument, w którym przedstawia on swoje wnioski na temat prawidłowości sporządzenia sprawozdania. Może również odmówić sformułowania wniosku lub wyrazić w stosunku do sprawozdania finansowego zastrzeżenia. Spółki w przypadku których emitent odmówił wydania opinii, są wpisywane na Listę Ostrzeżeń SII

 

Inaczej jest w przypadku firm, które otrzymały pozytywną opinię, jednakże audytor mimo tego ma pewne zastrzeżenia dotyczące opublikowanego sprawozdania finansowego. Poniżej przedstawiamy cztery przykłady spółek z GPW, w przypadku których biegły rewident wyraził zastrzeżenia do sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze za 2019 rok, wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami.

Alta

W przypadku spółki Alta zastrzeżenia dotyczą udziałów w Chmielowskie Sp. z o.o. Na koniec czerwca tego roku oraz na zakończenie 2018 roku zostały one wycenione na 131,280 mln zł. Z kolei na dzień 30 czerwca 2018 roku ich wartość określono na 118,105 mln zł. Według audytora spółka dokonując wyceny tych udziałów powinna uwzględnić rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego od różnicy przejściowej pomiędzy wartością godziwą a podatkową aktywów przyjętych do wyceny tych udziałów.

 

Biorąc pod uwagę scenariusz, w którym spółka uwzględnia rezerwę na podatek odroczony, wówczas zawarta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartość udziałów w Chmielowskie Sp. z o.o. oraz kapitały własne spółki byłby niższe o 17,401 mln zł na dzień 30 czerwca 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku oraz niższe o 14,498 mln zł na koniec czerwca 2018 roku. Wpłynęłoby to również na wynik finansowy spółki, który byłby niższy o 2,903 mln zł. 

Elektrociepłownia Będzin

W ramach opublikowanego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni Będzin za pierwsze półrocze 2019 roku, zastrzeżenia audytora dotyczą pozycji Rzeczowe aktywa trwałe zawartej w bilansie spółki, których wartość to łącznie 235,392 mln zł. Na dzień bilansowy spółka zależna należąca do grupy przeprowadziła test na utratę wartość aktywów trwałych o łącznej wartości 211 mln zł. W wyniku przeprowadzonego testu nie stwierdzono ich utraty wartości. 

 

Jak podkreśla w raporcie biegły rewident, podczas dokonywanego przeglądu nie miał  dostępu do odpowiednich i wystarczających danych, które potwierdzałyby poprawność wykonanego testu na utratę wartości aktywów trwałych oraz jego wyniku, w szczególności dotyczy to kwesti ścieżek cenowych energii elektrycznej. Z tego względu audytor nie mógł określić, czy nie były potrzebne korekty wartości środków trwałych spółki zależnej.

 

Oprócz tego zwrócono uwagę na zmienioną przez spółkę metodologię liczenia w modelu oczekiwanych strat kredytowych. W wyniku tego EC Będzin ujęła w księgach rachunkowych i zaprezentowała w skróconym śródrocznym sprawozdaniu sprawozdaniu finansowym odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych w wysokości 11,735 mln zł. Ze względu na fakt, że procedura wykonanego przez audytora przeglądu sprawozdania finansowego nie obejmowała weryfikacji bilansu otwarcia, nie mógł on ocenić, czy zastosowanie tej metodologii do danych na dzień 31 grudnia 2018 roku nie skutkowałoby ujęciem części tego odpisu w okresach wcześniejszych.

Prima Moda

W przypadku skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej spółki Prima Moda na dzień 30 czerwca 2019 roku, biegły rewident zwrócił uwagę na pozycję środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Firma wykazała środki pieniężne w drodze w kwocie 1 058,6 tys. zł, jednakże jak stwierdził audytor,  w trakcie naszych procedur przeglądu nie uzyskaliśmy informacji na temat rozliczania środków pieniężnych w kwocie 532,9 tysięcy złotych po dniu bilansowym. Z tego względu nie był on w stanie ocenić wpływu tej kwestii na półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, w tym półroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz półroczny skrócony rachunek zysków i strat. 

Skotan

Audytor odnosząc się do sprawozdania finansowego spółki Skotan za pierwsze półrocze tego roku zwrócił uwagę na kilka kwestii. Pierwszą z nich było ryzyko utraty płynności przez spółkę dominującą oraz spółki z grupy kapitałowej. Wynika to z faktu, iż ciągu najbliższych 12 miesięcy nastąpi data wykupu wyemitowanych przez Skotan S.A. obligacji na kwotę 10,971 mln zł. Oprócz tego biegły rewident w uzasadnieniu wymienia również stratę netto oraz ujemne kapitały własne  jednostki dominującej Skotan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Skotan S.A.

 

W związku z powyższym elementami, występuje zagrożenie dotyczące kontynuacji działalności spółki. Mimo tego zarząd spółki Skotan sporządził sprawozdanie przy założeniu kontynuacji działalności w ciągu kolejnych 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wskazano jednak istotne ryzyko utraty płynności, a szczegółowe informacje na ten temat (dotyczące zagrożeń i ryzyk) ujęto w informacji dodatkowej.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie