Chat with us, powered by LiveChat

Raporty spółek z NewConnect za 2018 rok, które wzbudziły zastrzeżenia audytorów

Skomentuj artykuł
Andrey Popov - fotolia.com

Compress, Inwestycje.pl, Columbus Energy, Lauren Peso, Bioerg, United oraz One More Level to spółki, których raporty finansowe za 2018 rok wzbudziły zastrzeżenia audytorów. Wprawdzie wystąpienie takiej sytuacji nie jest powodem wpisania danego podmiotu na Listę ostrzeżeń SII, jednakże warto mieć te informacje na uwadze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

 

Spółki notowane na rynku NewConnect, wraz z publikacją raportu rocznego mają obowiązek publikacji sprawozdania z badania tego dokumentu przez biegłego rewidenta. Reguluje to załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, art. 5, ust. 6.1 pkt. 7. Przedstawione poniżej spółki wprawdzie opublikowały wymagane dokumenty, ale do ich raportów rocznych mimo wydania pozytywnej opinii, zastrzeżenia mieli audytorzy.

Compress

Wprawdzie zastrzeżenia biegłego rewidenta dotyczące raportu spółki Compress za 2018 rok opisaliśmy już w ostatniej analizie zatytułowanej: Spółki z NC bez raportów biegłego rewidenta lub z zastrzeżeniami audytorów, ale od momentu jego publikacji do wątpliwości audytora odniósł się zarówno zarząd, jak i rada nadzorcza spółki.

 

Przypomnijmy, że spółce Compress zwrócono uwagę, że jej sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej, a zdaniem audytora występują przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuacji działania przez spółkę w najbliższej przyszłości. Dalej czytamy, że ujemna wartość kapitału własnego oraz kapitału obrotowego netto, niski poziom przychodów ze sprzedaży oraz brak płynności finansowej wskazują na trudną sytuację finansową spółki.

 

W dokumencie podkreślone zostało, że suma poniesionych w latach poprzednich i w roku bieżącym strat wynosi 1.935 tys. złotych i przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zatem zarząd Compress ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które już się odbyło. Podjęto na nim uchwałę nr 3 mającą na celu podniesienie kapitał zakładowego spółki z 500 tys. zł do 1,400 mln zł, co ma wpływ na powodzenie przyjętej przez zarząd strategii, a w konsekwencji możliwość kontynuacji działalności przez spółkę.

 

Według zarządu nie występuje ryzyko braku realizacji przyjętej przez zarząd strategii. Odwołano się do uchwały nr 3 uchwalonej na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu z dnia 27 marca 2019 roku, która w momencie publikacji stanowiska zarządu, nie była jeszcze uchwalona. Dlatego w raporcie bieżącym czytamy, że zarząd spółki uzyskał wiążące oświadczenia podmiotów zainteresowanych objęciem akcji w ramach podniesienia kapitału zakładowego spółki.

 

Środki z emisji akcji serii H posłużą spółce do zmniejszenia zadłużenia i poprawy struktury kapitałów własnych, co pozwoli zmniejszyć ewentualny negatywny wpływ aktualnego otoczenia gospodarczego spółki na jej bieżącą działalność - dodano.

 

Do tej samej kwestii odniosła się rada nadzorcza Compress, która po zapoznaniu się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz opinią zarządu dotyczącą tej sprawy, pozytywnie zaopiniowała stanowisko władz spółki do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem.

Inwestycje.pl

W przypadku tej spółki audytor zwrócił uwagę na bilansową pozycję długoterminowe aktywa finansowe. Dotyczy to weksla własnego wystawionego w dniu 7 sierpnia 2018 roku na kwotę 10,050 mln zł. Stanowi on należność z tytułu sprzedaży akcji TNN Finance Spółka Akcyjna. Ostatecznego terminu wykupu nie ustalono, jednakże wiadomo, że nastąpi on nie wcześniej niż w 2023 roku. W związku z tym, jak podkreśla biegły rewident, nie jest w stanie potwierdzić realności jego wykupu.

Columbus Energy

Zastrzeżenia audytora zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania dotyczą  należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności zaliczki na poczet dostaw wpłacone jednemu z kontrahentów w kwocie 1,515 mln zł oraz należność z tytułu dostaw i usług od tego kontrahenta, które wynoszą prawie 6,416 mln zł. Jak zostało wskazane w raporcie, dostawy zostały zrealizowane, tym samym zaliczki zostały rozliczone w całości, natomiast należności z tytułu dostaw i usług zostały rozliczone w kwocie 1.198,4 tys. zł. Oprócz tego w pozycji udzielone pożyczki krótkoterminowe ujęto pożyczkę od tego kontrahenta na kwotę 423,8 tys. zł, która nie jest wymagalna na dzień bilansowy, a kontrahent w sprawozdaniu za 2018 rok wykazał ujemne kapitały.

 

W związku z powyższym, audytor zwraca uwagę, iż oprócz powyżej opisanych zdarzeń nie był w stanie uzyskać dodatkowych, odpowiednich i wystarczających dowodów badania, które potwierdzałyby, że do całości, bądź części z powyższej kwoty 5.641 tys. zł, nie należałoby dokonać odpisu aktualizującego, a także czy nie byłoby konieczne wprowadzenie korekty do bilansu spółki sporządzonego na koniec 2018 roku do pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz do wyniku finansowego za ubiegły rok.

Lauren Peso

Zastrzeżenia biegłego rewidenta dotyczące raportu Lauren Peso za 2018 rok są związane z pozycją inwestycje krótkoterminowe. W bilansie na koniec 2018 roku miała ona wartość 661,884 tys. zł, z czego środki pieniężne w kasie stanowiły 180,181 tys. zł. Jak czytamy w sprawozdaniu niezależnego rewidenta, biegły nie miał możliwości przeprowadzenia kontrolnej inwentaryzacji środków pieniężnych z powodu ich nie udostępnienia, stąd nie może się ustosunkować do ich wysokości.

Bioerg

Według audytora, istotną niepewność budzi zakup 25 procent udziałów w spółce Beta Bio Technology o wartości 12,723 mln zł. Wątpliwości dotyczą przedstawionej w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok wartości opisanego aktywa. Bioerg nabył udziały w 2016 roku i jak tłumaczy biegły rewident na dzień zakończenia badania technologia nie została wdrożona do produkcji na skalę przemysłową, a spółka nie dokonała w roku badanym istotnych transakcji sprzedaży.

United

W części podstawa opinii z zastrzeżeniem raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki United można odnaleźć nawiązania do wspomnianej wcześniej w tej analizie spółki Bioerg, która stanowi 34 procent sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dotyczą one zastrzeżenia opisanego wcześniej tj. udziałów spółce Beta Bio Technology, które stanowią 75 procent całości aktywów Bioerg. W następstwie opisanej powyżej niepewności co do wartości udziałów Beta Bio Technology Sp. z o.o., wartość udziałów Bioerg S.A. również może odbiegać od przedstawionej w bilansie.

 

Jak napisano dalej, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego United wyłączono spółkę Bioerg, w związku z przeznaczeniem do zbycia jej akcji. Jednakże ze względu na fakt, że jej udziały zostały nabyte w 2016 roku, nie został zachowany warunek ich zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia.

 

Oprócz tego ze sprawozdania spółki United wyłączono spółkę United D.A.G (SL) z siedzibą w Sierra Leone z konsolidacji i nie przedstawiono do badania dokumentów dotyczących tej spółki, a księgi spółki dominującej na dzień bilansowy nie prezentują żadnego salda tego aktywa. Z tego względu biegły nie jest w stanie oszacować wpływu ujawnienia tego aktywa na sprawozdanie spółki.

One More Level

W przypadku One More Level zastrzeżenia audytora budzą zobowiązaniach krótkoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów. Wartość tej pozycji przedstawiona w sprawozdaniu finansowym wynosi 48,7 tys. zł i dotyczy kredytu zawartego przez One More Level S.A. (spółka przejęta). Biegły nie był w stanie uzyskać wystarczających dowodów dotyczących tej kwoty, gdyż spółka nie przedstawiła umowy ani żadnych innych dowodów potwierdzających kwotę otrzymanego kredytu.

 

Jak napisano dalej, zarząd spółki wystąpił w tej sprawie ze stosownym wnioskiem o wydanie informacji do banku, a następnie przedstawił nam pismo z banku, w którym bank oświadczył, że spółka nie jest jego klientem. Nie obejmowało to informacji dotyczącej zobowiązań spółki przejętej, które w przypadku połączenia przeszły na jednostkę. Z tego względu biegły rewident nie był w stanie określić czy nie jest konieczne wprowadzenie korekty do wspomnianej wcześniej kwoty.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie