Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski GPW. Nowe indeksy, IPO i przyszłość NewConnect

Skomentuj artykuł
Travis - fotolia.com / GPW S.A.

Jacek Fotek, wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odpowiadał na pytania inwestorów podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Dotyczyły one tak ważnych dla giełdy kwestii, jak płynności obrotu, IPO, a także przyszłości rynku NewConnect. – Już 27 grudnia rozpoczynamy publikację trzech indeksów dywidend: WIG20dvp, mWIG40dvp oraz sWIG80dvp – mówił również wiceszef GPW podczas rozmowy z inwestorami.

 

Wiceprezes GPW sporo mówił o kwestiach dotyczących przyszłości warszawskiej giełdy. W tym kontekście wspomniał m.in. o sprawie zakwalifikowania Polski do grona krajów Developed Markets.

 

- Wszystkie rynki kapitałowe odnotowują cykliczne wahania koniunktury. Nie uniknął tego również polski rynek kapitałowy w roku bieżącym. Nowa strategia dla rynku kapitałowego i wprowadzenie PPK w istotny sposób wzmocnią dopływ krajowego kapitału na nasz rynek. 24 września 2018 roku globalna agencja indeksowa FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z Emerging Markets do Developed Markets. Dzięki awansowi Polska znalazła się w gronie 25-ciu najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek i rynków kapitałowych. Dodatkowo, w tym samym czasie na zakwalifikowanie Polski do grona krajów rozwiniętych zdecydowała się firma Stoxx - do indeksu Stoxx Europe 600 awansowało osiem polskich spółek z portfela WIG20. Według mnie, decyzje podjęte przez FTSE Russel oraz Stoxx to fundamentalna zmiana w postrzeganiu Polski przez globalnych inwestorów - przekwalifikowanie naszego kraju daje możliwość zainteresowania nowych inwestorów akcjami polskich spółek i stanowi ogromną szansę dla całego rynku kapitałowego - stwierdził Jacek Fotek.

 

Mówił również, że największa globalna agencja indeksowa MSCI w dalszym ciągu zalicza Polskę do grona Emerging Markets, przez co GPW jednocześnie znajduje się w orbicie zainteresowań inwestorów obecnych na Developed Markets (agencja FTSE Russell oraz Stoxx) oraz tych skoncentrowanych na Emerging Markets (agencja MSCI).

 

- Liczymy, że ta unikalna sytuacja przyczyni się do napływu większego kapitału na warszawski parkiet. Najbliższe miesiące na GPW mogą jednak charakteryzować się podwyższoną zmiennością - zarówno obrotów jak i notowań - z uwagi na przebudowę portfeli przez inwestorów instytucjonalnych, w tym przede wszystkim fundusze inwestycyjne. W listopadzie uczestniczyłem w road show w USA i Kanadzie, gdzie odbyłem ponad 20 spotkań z inwestorami. Mogę powiedzieć, że za oceanem Polska postrzegana jest jako kraj, który posiada wszystkie zalety rynków rozwiniętych, wśród których jest m.in. bezpieczeństwo obrotu, dostępność usług post-transakcyjnych oraz bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura - dodał Fotek.

Płynność obrotu oraz IPO

W związku z aktualną sytuacją panującą na giełdzie, jeden z inwestorów zapytał o działania GPW mające na celu zwiększenie płynności obrotu.

 

- Jedną z kluczowych inicjatyw jest rozwój platformy pożyczek papierów wartościowych, co powinno obniżyć koszty animacji rynku i zredukować ogólne koszty transakcyjne na kasowym rynku akcji. Ponadto rozwijamy instrumenty pochodne i produkty strukturyzowane, co również powinno wspierać płynność na kasowym rynku akcji - stwierdził wiceszef GPW.

 

Jedną z ważniejszych kwestii związaną z funkcjonowaniem giełdy są debiuty nowych spółek, o co również pytano podczas czatu inwestorskiego. Gracze zwrócili uwagę m.in. na sprawę niewielkiej liczby IPO na GPW.

 

- Giełda podejmuje szereg inicjatyw mających promować giełdę jako źródło pozyskania kapitału na dalszy rozwój prywatnych spółek. W tej chwili wyceny spółek są nieatrakcyjne, ponieważ są zbyt duże różnice pomiędzy oczekiwaniami właścicieli spółek, a tym co inwestorzy są skłonni zaoferować. Robimy swoje (Private Market, GPW Growth). Nasz nowy program edukacyjny GPW Growth, który pozwoli spółkom dużo bardziej przygotować się do wymagań jakie stawia przed nimi rynek kapitałowy. Liczymy też na to, że wprowadzenie PPK wygeneruje dodatkowe napływy długoterminowego kapitału na rynek, co uatrakcyjni wyceny i będzie dodatkowym bodźcem dla spółek żeby debiutować na giełdzie. Zamierzamy też prowadzić dużo szerszą działalność edukacyjną i wszelkiego rodzaju wsparcie dla spółek na wcześniejszym etapie rozwoju, tak żeby przygotować solidny „pipeline” spółek, które będąc w przyszłości na odpowiednim etapie rozwoju będą mogły przeprowadzić IPO. Jest to więc strategiczny plan zapewnienia dopływu nowych spółek na giełdę - objaśnił Jacek Fotek.

 

Jednym ze sposobów zwiększenia liczby IPO jest zachęcenie zagranicznych spółek z Czech, Białorusi lub innych sąsiadujących krajów do debiutu na warszawskiej giełdzie. Inwestor podczas czatu pytał o działania GPW w tym kierunku.

 

- Pierwszą zasadą jest zainteresowanie inwestorów tego typu spółkami. Warszawska giełda przyciąga wszystkie spółki na które jest popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Przykładem może być chociażby litewska spółka Novaturas - podkreślił wiceprezes.

Przyszłość NewConnect i nowe indeksy

Padło również pytanie dotyczące przyszłości NewConnect. Wiceprezes GPW stwierdził, że jest on jednym z najlepiej rozwiniętych alternatywnych rynków akcji w Europie, a giełda postrzega NewConnect jako źródło nowych spółek na rynek główny. Rozmówca zapowiedział jego rozwój w kolejnych latach ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podwyższania standardów informacyjnych emitentów i wzrostu płynności.

 

Giełda zamierza wprowadzić również nowe indeksy, a o ich ewentualny wpływ na działalność giełdy został zapytany wiceprezes.

 

- Nowe indeksy sprzyjają urozmaiceniu strategii inwestycyjnych, w szczególności strategii pasywnych, które powinny się intensywnie rozwijać w nadchodzących latach. W związku z tym, wprowadzenie nowych indeksów powinno się pośrednio przyczynić do poprawy płynności na rynku akcji. Już 27 grudnia rozpoczynamy publikację trzech indeksów dywidend: WIG20dvp, mWIG40dvp oraz sWIG80dvp. Indeksy dywidend będą praktycznym źródłem informacji dla inwestorów zawierających transakcje na indeksowych instrumentach pochodnych, czyli kontraktach terminowych i opcjach, których wycena musi uwzględniać - mówił Jacek Fotek.

Fuzja i MIFID II

Na pytanie, czy planowana jest fuzja z inną giełdą Jacek Fotek odpowiedział następująco: - W ogłoszonej w czerwcu tego roku strategii GK GPW koncentruje się przede wszystkim na rozwoju organicznym oraz dalszej dywersyfikacji działalności. Jeżeli jednak pojawi się atrakcyjna oferta M&A na rynku to na pewno będziemy ją analizować i odpowiednio podejmować dalsze kroki informując o tym rynek.

 

Inwestorów ciekawiła również kwestia wpływu dyrektywy MIFID II na funkcjonowanie giełdy.

 

- MIFID II w istotny sposób zmieni strukturę wśród inwestorów instytucjonalnych i giełda jest gotowa na te zmiany. Widzimy z jednej strony zagrożenia dotyczące pojawiania się nowych platform konkurencyjnych, z drugiej strony dbamy o pogłębienie arkusza zleceń w Polsce i jesteśmy przekonani że nowo powstające fundusze szczególnie w PPK przyczynią się do zwiększenia płynności rynku akcji w Polsce, co przyciągnie za sobą również wzrost aktywności inwestorów zagranicznych - odpowiedział wiceprezes.

 

Zobacz, jak czat inwestorski GPW relacjonowaliśmy na twitterze

 

Odnośnie PPK, pojawiło się pytanie o korzyści dla GPW płynące z tego rozwiązania.

 

- PPK zwiększy aktywność funduszy typu ETF w Polsce (rolę funduszy pasywnych). Sądzimy, że one będą mieć skłonność do tego żeby dużo inwestować pasywnie, dlatego chcemy wprowadzać nowe kontrakty futures na indeksy i na pojedyncze akcje. Dzięki temu płynność na giełdzie wzrośnie. Liczymy także, że wpłynie to na rynek IPO w Polsce. Jak szacuje Ministerstwo Finansów, wpływy na rynek kapitałowy powinny wynieść w 2019 roku ok. 6 mld zł, a w kolejnych latach, 2020 r. - 12 mld zł, od 2021 r. 15 mld zł., przy założeniu partycypacji na poziomie 75 procent. Realizacja tego scenariusza będzie oznaczać istotne odwrócenie niekorzystnych trendów w zakresie odpływu kapitału z rynku akcji obserwowanego w bieżącym roku - mówił przedstawiciel giełdy.

Spadek udziału przychodów z rynku akcji

Kontynuując temat strategii, jeden z uczestników czatu zwrócił uwagę na niewielką ilość informacji na temat rynku akcji zawartych w tym dokumencie. - Czy w takim razie rynek akcji przestaje być Państwa podstawową domeną działalności - pytał.

 

- Rzeczywiście udział przychodów z rynku akcji w ogólnej strukturze przychodów GK GPW SA spadł z 70,4 procent w 2008 do 28,2 procent na koniec trzeciego kwartału 2018 roku. To oznacza że przychody GPW są znacznie bardziej zdywersyfikowane. Co obniża ryzyko inwestycyjne naszych akcjonariuszy. Jednocześnie dostrzegamy wagę rynku akcji w finansowaniu polskich przedsiębiorstw i nasze inicjatywy w tym obszarze są skierowane zarówno na wzrost emitentów, jak i zwiększenie płynności obrotu wtórnego, co w długim okresie będzie sprzyjać obniżeniu kosztu pozyskania kapitału. Jednocześnie aby utrzymać długoterminową rentowność spółki musimy inwestować w nowe obszary i technologie - mówił Jacek Fotek.

Jak zachęcić inwestorów?

Takie pytanie również padło podczas czatu.

 

- W długim terminie liczy się efekt stopy zwrotu z inwestycji wyższy niż inflacja i długoterminowa składana stopa procentowa, która jest zawsze wyższa niż stopa zwrotu depozytów bankowych. Stąd inwestowanie w akcje i obligacje obok innych inwestycji długoterminowych jest najlepszym sposobem zabezpieczenia owoców naszej pracy przed inflacją i zapewnienie partycypacji we wzroście gospodarczym, jako właściciele kapitału - mówił Fotek.

Dywidenda i gotówka

Na pytanie dotyczące strategii dywidendowej wiceprezes odpowiedział następująco: - GPW tradycyjnie godziwie dzieli się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Długoterminowym celem strategicznym jest wypłata co najmniej 60 procent zysku skonsolidowanego skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych.

 

W odniesieniu do planów spółki dotyczących zgromadzonej na rachunku gotówki Jacek Fotek mówił, że firma dba, aby pozyskiwać kapitał w najbardziej sprzyjającym momencie a nie wtedy, gdy będzie go potrzebować. Z tego względu GPW ma obecnie wyższą pozycję gotówkową w bilansie. Dodał, że najbardziej kapitałochłonne będą inwestycje technologiczne, ale też w długim okresie gwarantujące najwyższą stopę zwrotu i rozwój giełdy.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie