Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 1 do 28 stycznia 2018 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

2 stycznia 2018 r.
INTELIWISE S.A.
Zarząd Spółki zakomunikował o podpisaniu umowy ze spółką Limtel sp. z o.o., której przedmiotem jest nabycie przez Emitenta oprogramowania, platformy SaaS oraz deweloperskie wraz z autorskimi prawami majątkowymi. Zakup oprogramowania ma na celu rozwój własnych produktów i konsolidację kluczowych produktów w ramach jednego podmiotu. Cena sprzedaży oprogramowania wyniosła 0,15 mln zł brutto. Umowa obowiązuje od dnia 31 grudnia 2017 r.

 

3 stycznia 2018 r.
Mega Sonic S.A.
Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy pomiędzy spółką zależną ECDF S.A., jako liderem konsorcjum, w którego skład wchodzi również Emitent, a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym, w ramach którego udzielane będą Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w woj. kujawsko – pomorskim, zabezpieczone standardowo, oprocentowane na warunkach rynkowych oraz na zasadach de minimis. Umowa obowiązuje w okresie od 03.01.2018 – 03.05.2031 r., a jej wartość wynosi 17,00 mln zł. Zawarcie powyższej umowy stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta.

 

4 stycznia 2018 r.
Śląskie Kamienice S.A.
Zarząd Emitent informuje, iż zawarł umowę o świadczenie usług doradczych z Deloitte Consulting S.A. Przedmiotem umowy jest m. in. realizacja przez Deloitte Consulting S.A. usług w zakresie analizy potencjalnych źródeł finansowania inwestycji i wariantów realizacji inwestycji oraz opracowanie na rzecz Emitenta wniosków o dofinansowanie dla wybranych projektów. Szczegółowe informacje dotyczące zawartej umowy zostały opisane w RB ESPI nr 5/2018 Emitenta.

 

5 stycznia 2018 r.
CWA S.A.
Zarząd Emitent zakomunikował o zakończeniu negocjacji i zawarciu umowy z Extreme Hobby. Przedmiotem ww. umowy jest wdrożenie przez Emitenta na rzecz Extreme Hobby platformy płatności elektronicznych SINPAY. Termin realizacji kontraktu przewidziano do dnia 31 stycznia 2018 r. Wynagrodzenie Emitenta za wdrożenie platformy sprzedażowej będzie uzależnione od przyszłej wartości obrotów osiągniętych przez klienta.

 

8 stycznia 2018 r.
Madkom S.A.
Zarząd Spółki poinformował, iż oferta konsorcjum spółek Grupy Madkom S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na uruchomienie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemu dziedzinowego oraz e-usług publicznych prowadzonym przez gminę Polkowice. Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie systemów dziedzinowych oraz dostawę niezbędnego sprzętu informatycznego. Wartość kontrakt wynosi 2,29 mln zł brutto. Zakończenie prac związanych z realizacja projektu zaplanowano na wrzesień 2018 r.

 

10 stycznia 2018 r.
AUXILIA S.A.
Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości szacunkowe informacje o wielkości miesięcznych zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych, które według danych Spółki w grudniu 2017 r. wyniosły 6,99 mln zł. W ujęciu całego 2017 r. wartość zakontraktowanych roszczeń osiągnęła poziom 38,15 mln zł. Zarząd poinformował ponadto, że zgodnie z wstępnym oszacowaniem wartości przychodów z zakontraktowanych spraw w 2017 r., Spółka osiągnęła poprawę w tym zakresie o 3,3% r/r. Więcej informacji dotyczących wstępnych szacowanych wartości roszczeń znaleźć można w RB ESPI nr 1/2018 Emitenta.

 

11 stycznia 2018 r.
INFRA S.A.
Zarząd Spółki poinformował o uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla projektu pn.: "Opracowanie algorytmu tworzenia harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń uwzględniającym wagi ograniczeń oraz algorytmu modyfikacji harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń i wielowariantowej funkcji celu na potrzeby harmonogramowania pracy personelu medycznego niższego rzędu w szpitalach."
Całkowity koszt projektu wynosi 0,34 mln zł, natomiast refundowana kwota dofinansowania 0,20 mln zł.

 

12 stycznia 2018 r.
Geotrans S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu umowy na realizację usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w postaci komunalnych osadów ściekowych. Umowa realizowana będzie przez zawiązane na ten cel konsorcjum, w którym Emitent pełnić będzie rolę lidera. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy oszacowana została na kwotę 0,62 mln zł netto, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona będzie od ilości faktycznie odebranych odpadów. Powyższa umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

15 stycznia 2018 r.
Geotrans S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy, której przedmiotem są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Przewidywana wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1,61 mln zł netto, przy czym ostateczna wartość wynagrodzenia uzależniona będzie od faktycznie zrealizowanej części umowy. Termin realizacji umowy przypada na dzień 14 stycznia 2020 r.

 

16 stycznia 2018 r.
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitenta zakomunikował o podpisaniu umowy pomiędzy spółką zależną Advag OOO a Pishevie ingridienty LLC . Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż ponad 500 ton oleju słonecznikowego. Maksymalna wartość zamówienia wynieść ma 0,35 mln USD, przy czym dokładna kwota zostanie określona w momencie dostawy. Termin realizacji umowy wyznaczono na 31 stycznia 2018 r.

 

17 stycznia 2018 r.
Prymus S.A.
Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Ww. umowa dotyczy określenia zasad współpracy w zakresie nabycia i sprzedaży przez Emitenta plastyfikatora produkowanego przez Grupę Azoty ZAK. Produkt zakupiony przez Spółkę będzie wykorzystany do produkcji wykładzin, folii i pokryć podłogowych oraz tworzyw sztucznych. Umowa zawarta jest na czas określony do 31.12.2018 r., a jej szacunkowa wartość wynosi 33,00 mln zł netto.

 

18 stycznia 2018 r.
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitenta informuje, iż spółka zależna Advag OOO podpisała umowę sprzedaży ze spółką AO Povorinoselkhozkhimia, na mocy której zobowiązała się do zakupu ponad 700 ton nasion słonecznika. Maksymalna wartość zamówienia nie może przekroczyć 0,20 mln USD, przy czym jego ostateczna wartość zostanie określona w momencie dostawy. Termin realizacji przypada na 19 stycznia 2018 r.

 

19 stycznia 2018 r.
Devoran S.A.
W zawiązku ze zbliżającym się NWZA Zarząd Spółki przedstawił porządek obrad, który zawiera m. in. rozszerzenie przedmiotu działalności i zmianę nazwy Emitenta. Zgodnie z rekomendacją Zarządu działalność Emitenta miałaby zostać rozszerzona w obszarze rozwoju rozwiązań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii blockchain dla sektora informatycznego i finansowego. Jednocześnie Zarząd informuje, iż dotychczasowa działalność polegająca na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne będzie kontynuowana.

 

22 stycznia 2018 r.
CORELENS S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podjęciu działań celem zmiany dotychczasowej strategii działalności Spółki, polegającej na dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań dla branży okulistycznej. Nowa strategia zakłada zmianę przedmiotu działalności Spółki na działalność deweloperską, polegającą na budowie domów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz obiektów komercyjnych. Dotychczasowy model biznesowy Emitenta na zostać wydzielony oraz wniesiony aportem do spółki celowej, która następnie ma zostać sprzedana. Więcej informacji na temat zmiany profilu działalności Spółki znaleźć można w RB ESPI nr 1/2018 Emitenta.

 

23 stycznia 2018 r.
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.
Zarząd Emitenta zakomunikował o zaprezentowaniu przez PARP listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 PO IR "Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock". Dofinasowanie w kwocie 0,64 mln zł zostało przyznane na projekt "Wprowadzenie przedsiębiorstwa Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. na rynek GPW poprzez działanie doradcze". Kolejnym etapem będzie jest podpisanie przez Emitenta umowy o dofinansowanie z PARP.

 

24 stycznia 2018 r.
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację, iż jego spółka zależna Advag OOO podpisała umowę sprzedaży ze spółką Pishevie ingridienty LLC, na mocy której zobowiązała się do sprzedaży ponad 1000 ton oleju słonecznikowego. Dokładna wartość umowy zostanie określona w momencie dostawy, jednak maksymalna wartość zamówienia nie może przekroczyć 0,70 mln USD. Umowa zostanie zrealizowana do 28 lutego 2018 2017 r.

 

25 stycznia 2018 r.

PiLab S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu umowy ze spółką HDI Sigorta A.S. należącym do Grupy Talanx. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie systemu DataWalk. Zawarcie kontraktu stanowi kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy podmiotami w 2017 r.

 

26 stycznia 2018 r.
Comeco S.A.
Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu od Leroy Merlin sp. z o.o. zamówienia precyzującego wartość dostaw kory oraz podłoża torfowego na 2018 rok. Wartość ta oszacowana została na kwotę ok. 5,27 mln zł netto, przy czym ostateczna wysokość wynagrodzenia Emitenta uzależniona będzie od ilości faktycznie przeprowadzonych dostaw.

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie