Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 30 stycznia do 26 lutego 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

31 stycznia

ATC Cargo S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o przedłużeniu do dnia 15 kwietnia 2019 roku współpracy z IKEA Supply AG. Przedmiotem współpracy jest świadczenie przez Spółkę ATC Cargo S.A. usług transportowych oraz innych usług dodatkowych dotyczących produktów w IKEA Supply AG. Emitent szacuje, że całkowita wartość kontraktu wyniesie 65,00 mln zł.

 

1 lutego

Logzact S.A.

Zarząd spółki Logzact S.A. poinformował o podpisaniu umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie spedycji i transportu, której przedmiotem jest projekt, dostawa, montaż i uruchomienie systemu zintegrowanych przenośników do obsługi kanału wysyłkowego B2B. Wartość zamówienia opiewa na kwotę 0,35 mln EUR netto, a termin jego realizacji przypada na trzeci kwartał 2017 roku. 

 

2 lutego

Imagis S.A. w restrukturyzacji

Zarząd Imagis S.A. w restrukturyzacji przekazał informację o wniesieniu przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zastrzeżeń przeciwko układowi przyjętemu w postępowaniu układowym w dniu 19 stycznia 2017 r. Zdaniem wierzycieli, którzy złożyli zastrzeżenia, wyrok jest rażąco dla nich krzywdzący oraz nadto, że układ przyjęty został z naruszeniem prawa. Zgłoszone zastrzeżenia będą rozpatrywane na rozprawie w celu zatwierdzenia układu, której termin został wyznaczony na dzień 16 marca 2017 r.

 

3 lutego

AerFinance SE

Rada Administrująca AerFinance SE poinformowała o rozwiązaniu i rozpoczęciu procedury likwidacji spółki zależnej Smart Wash sp. z o.o. Środki uzyskane w drodze likwidacji zostaną przeznaczone na nowe projekty zgodne z zasadami właściwymi dla działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 

5 lutego

Ekokogeneracja S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował o planowanym złożeniu aktualizacji propozycji układowych dla wierzycieli Spółki. Emitent zakłada podział wierzycieli na 6 oddzielnych grup, którym na różnych warunkach w zamian za umorzenie długu zaoferowane mają zostać nowe, trzyletnie obligacje oraz akcje nowej emisji. Szczegóły planów Emitenta w powyższym zakresie znajdują się w raporcie ESPI nr 4/2017.

 

6 lutego

Flucar S.A.

Zarząd Flucar S.A. poinformował o zawarciu dwóch umów ze spółkami zależnymi tj. Flukar Invest sp. z .o.o oraz Flukar sp. z o.o. Emitent zobowiązał się na ich podstawie do udzielenia pożyczek w kwotach odpowiednio 1,50 mln zł oraz 8,50 mln zł. Termin zwrotu obu pożyczek ustalony została na dzień 31 grudnia 2018 r. Przedmiotowe pożyczki wykorzystane zostaną na cele związane z bieżącą działalnością. 

 

7 lutego

COMECO S.A.

Zarząd emitenta poinformował o zawarciu z Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. umowy na świadczenie przez Emitenta usług dostaw kory oraz podłoża torfowego. Szacunkowa wartość otrzymanego zamówienia wynosi 2,54 mln zł netto, przy czym ostateczne jego wysokość uzależniona jest od rzeczywistej ilości przeprowadzonych dostaw, które mają się rozpocząć w połowie lutego 2017 r. Otrzymanie kolejnych zamówień zależeć będzie od przyszłej sytuacji rynkowej oraz efektów podjętej współpracy.

 

8 lutego

NAVIMOR-INVEST S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o podpisaniu umowy ze Spółką Povodi Labe, w której to Emitent zobowiązał się do realizacji zadania pn.: „Dzika Orlica, Żamberk,  ochrona przeciwpowodziowa”. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd wartość projektu, w przeliczeniu na złotówki, szacowana jest na kwotę ok. 13,38 mln zł netto, a termin jego realizacji przewidziany jest na dzień 31 października 2019 r. 

 

9 lutego

Alejasamochodowa.pl S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował o zawarciu umowy z rosyjskim dystrybutorem części samochodowych firmą ArmTek. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Emitenta części samochodowych dla hurtowni motoryzacyjnej kontrahenta. Wartość umowy szacowana jest na 2,50 mln zł, a zysk z transakcji na 0,25 mln zł, okres realizacji wynosi 12 miesięcy.

 

 

10 lutego

A.P.N. Promise S.A.

Zarząd A.P.N. Promise S.A. przekazał informacje o zawarciu umowy z Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, której przedmiotem jest rozbudowa infrastruktury poczty elektronicznej oraz świadczenie Usługi Dedykowanej Asysty Technicznej. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Emitent otrzyma łącznie wynagrodzenie w kwocie maksymalnie 26,25 mln zł. Szczegółowe informacje znajdują się w raporcie ESPI 3/2017 Emitenta.

 

13 lutego

Pylon S.A.

Spółka Pylon S.A. przekazała informację o podpisaniu z Ministerstwem Rozwoju i Finansów umowy dotyczącej dofinansowania stworzenia centrum badawczo-rozwojowego w ramach Działania 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Wartość całego projektu wynosi 8,36 mln zł brutto, natomiast kwota refundowana 4,47 mln zł netto.  Pełen opis powyższych planów znajduje się w raporcie ESPI nr 2/2017 Emitenta.

 

14 lutego

Geotrans S.A.

Zarząd Spółki przekazał do wiadomości publicznej informację dotyczącą realizacji prognozy finansowej skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na rok 2016. Emitent szacuje, że w roku 2016 wypracuje zysk operacyjny EBIT na poziomie 4,48 mln zł, co oznacza realizację prognozy na poziomie 97,34% (przewidywany EBIT wynieść miał 4,60 mln zł). W porównaniu z rokiem ubiegłym skonsolidowany EBIT wzrósł o 123,7% r/r. Powyższy wynik obejmuje podstawowy obszar działalności Emitenta oraz rezultaty finansowe spółki zależnej Kompania Elektryczna sp. z o.o.

 

15 lutego

Tower Investments S.A. 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową na budowę lokalu  o powierzchni użytkowej 866 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 325 m2 oraz 11 podziemnymi miejscami postojowymi. Wartość umowy oszacowana została na łącznie 12,13 mln zł brutto. Na przedmiotowej nieruchomości Spółka planuje stworzyć market spożywczy, który w przyszłości stanie się obiektem najmu.

 

16 lutego

Madkom S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o wprowadzeniu dla osób fizycznych, firm i instytucji nowej usługi służącej do weryfikacji podpisu elektronicznego złożonego przy pomocy certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP.  System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego daje możliwość pobrania wyników weryfikacji w postaci pliku PDF. Więcej informacji na temat systemu SAWPE można znaleźć w komunikacie ESPI 3/2017 Emitenta.

 

17 lutego

Prymus S.A.

Zarząd spółki Prymus S.A. powiadomił o podpisaniu umowy z firmą Graboplast Floor Covering Manufacturers Ltd., zgodnie z którą w 2017 roku Graboplast zakupi od Emitenta od 1.800 do 2.500 ton Oxovifelxu. Szacunkowa wartość sprzedaży wynosi od 1,85 mln do 2,60 mln EUR, w zależności od ilości zakupionego produktu oraz ceny sprzedaży ustalanej co miesiąc i uwarunkowanej kontraktową ceną propylenu notowanego przez ICIS-LOR.  

 

20 lutego

Jujubee S.A.

Zarząd Jujubee S.A. przekazał popremierowe dane dotyczące sprzedaży gry strategicznej Realpolitiks, według nich w okresie od premiery do 19 lutego 2017 r. poprzez kanał Stream sprzedano ok. 10.500 sztuk gry, co oznacza, że zgodnie z szacunkami Emitenta zwróciły się już koszty marketingu oraz produkcji gry. Dodatkowo Emitent zapowiada, że w pierwszym półroczu bieżącego roku nastąpi premiera mobilnej wersji Realpolitiks.   

 

21 lutego

Geotrans S.A.

Zarząd Spółki Geotrans S.A. przekazał informację o zawarciu umowy z MPWiK S.A. we Wrocławiu dotyczącej realizacji przez Emitenta usługi zagospodarowania komunalnego osadu ściekowego na terenie Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Janowskiej. Wynagrodzenie Geotrans S.A. z tytułu wykonania usługi ustalone zostało na poziomie 0,38 mln zł netto, a termin zakończenia realizacji usługi przewidziano na 31 grudnia 2017 roku.

  

22 lutego

AdMassive Group S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował o zawarciu porozumienia inwestycyjnego z ATP FIZ AN (funduszem podlegającym pod Saturn TFI S.A.), zgodnie z którym podmiot ten zobowiązał się do objęcia 3.000.000 akcji nowej emisji Spółki po cenie emisyjnej równej 0,50 zł. Jednocześnie strony umowy ustaliły, iż przedmiotowa emisja akcji Emitenta zostanie przeprowadzona o ile zostaną spełnione przesłanki wskazane w umowie, a w szczególności obroty Emitenta ze sprzedaży w sklepie internetowym merlin.pl osiągną w I kwartale 2017 poziom co najmniej 6,29 mln zł.

 

23 lutego

Fluid S.A.

Zarząd Fluid S.A. poinformował o otrzymaniu z PARP decyzji zobowiązującej Emitenta do zwrotu kwoty 5,17 mln zł wraz z odsetkami. Zobowiązanie do zwrotu powyższej kwoty wynika z cofnięcia dofinansowania przyznanego Emitentowi przez PARP na rzecz realizacji projektu "Wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii do produkcji biowęgla". Zarząd Emitenta zapowiedział odwołanie się od powyższej decyzji. 

 

24 lutego

PIK S.A.

Zarząd PIK S.A. przekazał informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 247m2 położonej w Karwianach. Złożona przez Emitenta oferta opiewała na kwotę 0,47 mln zł. Wskazana nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej.

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie