Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 9 października do 5 listopada 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

9 października
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu umowy sprzedaży ze spółką Emirates Refining Company Ltd. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż surowego wysokooleinowego oleju z nasion słonecznika. Maksymalna cena jednej tony surowca wynosi 990 USD, przy czym dokładna wartość umowy zostanie określona w momencie dostawy. Ilość zakupionego surowca wyniesie około 300 ton. Dostawa ma zostać zrealizowana do dnia 31 października 2017 r.

 

10 października
SoftBlue S.A.
Zarząd Spółki przekazał komunikat o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach zamówienia publicznego na dostawę stanowiska modułowego do uzyskiwania nanostruktur węglowych z materiałów organicznych metodą pyrolizy, montażu superkondensatorów oraz wytwarzania elektrod wraz z dedykowanym systemem pomiarowym i kontrolnym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Wartość wybranej oferty wynosi 1,02 mln zł brutto. Umowa ma zostać zrealizowana do końca 2017 r.

 

11 października
Minox S.A.
Zarząd Spółki powiadomił o zawarciu umowy współpracy handlowej z My Development S.A., której przedmiotem jest zakup materiałów budowlanych znajdujących się w ofercie Emitenta. Wartość przedmiotu umowy wynosi 20,00 mln zł.

 

12 października
Geotrans S.A.
Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu zamówienia od klienta z branży energetycznej, dotyczącego realizacji przez Emitenta usługi transportu i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia oszacowana została na kwotę 1,38 mln zł netto, przy czym ostateczna jego wysokość uzależniona będzie od ilości faktycznie odebranych odpadów. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Emitenta. Zamówienie realizowane będzie w sposób ciągły do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

16 października
GLG Pharma S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu umowy z IQ Pharma S.A. na przeprowadzenie badań klinicznych dla terapii pacjentów ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym nowotworem piersi. Usługa będzie świadczona przez jednostkę prowadzącą badanie kliniczne na zlecenie Contract Research Organization. Wartość zawartej umowy wynosi 4,60 mln zł brutto. Rozliczenie realizacji umowy będzie następowało w transzach, po zrealizowaniu przez Spółkę poszczególnych etapów, a termin jej zakończenia przypada na 31 grudnia 2018 r.

 

17 października
Forever Entertainment S.A.
Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z PARP o dofinansowanie projektu pt. "Internacjonalizacja gry wideo na międzynarodowej arenie targów branżowych IT/ICT" w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand. Wartość dofinansowania wynosi 0,49 mln zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu.

 

18 października
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o otrzymaniu podpisanego egzemplarza umowy ze spółką Q20 S.A. zawartej z dniem 1 lipca 2017 r., dotyczącej kompleksowej budowy osiedla 20 domów jednorodzinnych w konstrukcji szkieletowej drewnianej w Starym Tomyślu. Wartość zawartego kontraktu wynosi 4,04 mln zł. Prace budowlane mają się rozpocząć w najbliższym czasie.

 

19 października
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu umowy sprzedaży pomiędzy spółką zależną Advag OOO a Merkuriy LLC, zgodnie z którą spółka zależna zobowiązała się do zakupu co najmniej 92 ton nasion słonecznika. Dokładna wartość umowy zostanie określona w momencie dostawy, jednakże wartość zamówienia nie może przekroczyć 0,03 mln USD. Dostawa ma zostać zrealizowana w do dnia 21 października 2017 r.

 

20 października
Parcel Technik S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu dofinansowania od Zarządu Województwa Pomorskiego na projekt pn. „System do zarządzania światową siecią do dostarczania przesyłek wykorzystywaniem samoobsługowych maszyn niewymagających ciągłego zasilania energią elektryczną". Celem ww. projektu jest stworzenie sieci skrytkomatów umożliwiających nadawanie i odbieranie przesyłek na terenie woj. pomorskiego. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1,08 mln zł, a planowana całkowita wartość projektu 2,69 mln zł. Przewidywany termin realizacji projektu przypada na 31 grudnia 2018 r.

 

23 października
Auto-Spa S.A.
Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy pomiędzy spółką zależną Auto-Spa CZ s.r.o. a Tesco Stores ČR a.s. Przedmiotem umowy jest wynajem od kontrahenta 8 lokalizacji położonych przy hipermarketach, których przeznaczeniem będzie świadczenie usług związanych z kompleksowym przygotowaniem atrakcyjnych lokalizacji pod budowę samoobsługowych myjni samochodowych oraz ich podnajem. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Szacowana wartość umowy wynosi ok. 3,00 mln KČ rocznie, czyli ponad 30,00 mln KČ w ciągu 10 lat.

 

24 października
TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu umowy z Politechniką Lubelską. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. "Przebudowa obiektów sportowych Centrum Sportowego Politechniki Lubelskiej". Wartość kontraktu wynosi 5,37 mln zł brutto. Termin realizacji kontraktu określono na dzień 10 grudnia 2018 roku.

 

25 października
SoftBlue S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o fakcie wyłonienia oferty Spółki jako najkorzystniejszej ze złożonych w przetargu nieograniczonym. Postępowanie przetargowe dotyczyło realizacji zamówienia publicznego na "Wykonanie e-Zdrowie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku". Przedmiotem ww. zamówienia jest wykonanie infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z pakietem e-usług. Wartość złożonej przez Emitenta oferty wynosi 1,40 mln zł brutto. Realizacja umowy ma nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od dnia jej podpisania.

 

26 października
BioMaxima S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o otrzymaniu dofinansowania na projekt pn.: "Innowacyjne produkty mikrobiologiczne". Wydatki kwalifikowane w tym projekcie wynoszą 5,00 mln zł, zaś wartość dofinansowania 3,00 mln zł. Dotacja przeznaczona zostanie na budowę nowego zakładu produkcyjnego, zakup maszyn związanych z produkcją mikrobiologiczną oraz zakup systemu ERP. Otrzymane wsparcie związane jest z procesem koncentracji produkcji w Lublinie. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w raporcie ESPI nr 12/2017 Emitenta.

 

27 października
JWA S.A.
Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy pomiędzy Konsorcjum, w skład którego wchodzi Emitent oraz Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. a Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie na realizację zadania pt. "Usługa wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu systemów teleinformatycznych". Z tytułu wykonania umowy, Konsorcjum przysługuje maksymalne wynagrodzenie brutto w wysokości 6,49 mln zł, rzeczywista wysokość wynagrodzenia będzie zależna od liczby wykorzystanych roboczogodzin. Umowa ma zostać zrealizowana do dnia 30 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące zawartej umowy zostały opisane w RB ESPI nr 30/2017 Emitenta.

 

30 października
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitent poinformował, iż jego spółka zależna Advag OOO podpisała umowę sprzedaży ze spółką Zernotreyd LLC, na mocy której zobowiązała się do zakupu ponad 650 ton nasion słonecznika. Maksymalna wartość ww. umowy nie może przekroczyć 0,20 mln USD, jednak dokładna kwota zostanie określona w momencie dostawy. Umowa ma zostać zrealizowana do 17 listopada 2017 roku.

 

31 października
Śląskie Kamienice S.A.
Zarząd Emitenta przekazał komunikat o zawarciu umowy w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków i urządzenia o powierzchni użytkowej wynoszącej 6.438 m2 położonej w Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego 22. Łączna kwota, za którą Emitent nabył nieruchomość wynosi 12,30 mln zł brutto. Wkład własny Emitenta w projekcie wyniósł 2,80 mln zł, w pozostałej części projekt sfinansowany zostanie udzielonym Spółce kredytem.

 

1 listopada
Sescom S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o wyborze przez TJX Europe Ltd. oferty Emitenta dotyczącej realizacji kontraktów Facility Management na obsługę obiektów klienta w Polsce i w Holandii. Realizacja umów rozpocznie się dnia 1 lutego 2018 r. Całkowita roczna wartość podpisanych kontraktów przekroczy kwotę 6,50 mln PLN.

 

2 listopada
BVT S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o zakupie pakietu wierzytelności pochodzącego z sektora masowego transportu kolejowego. Wartość nominalna ww. pakietu wynosi około 17,70 mln zł. Zarząd Spółki szacuje, że czas windykacji wierzytelności z niniejszego pakietu wyniesie 3 lata.

 

3 listopada
Nextbike Polska S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z miastem Turku w Finlandii, której przedmiotem jest dostarczenie i obsługa 300 rowerów miejskich typu smartbike. Umowa obejmuje również możliwość zamówienia dodatkowego dla gmin z obszaru Föli oraz miasta Turku. Za realizację zamówienia Spółka otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2,06 mln EUR, płatne w miesięcznych ratach. Niniejsza umowa obowiązuje od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r., po upływie tego terminu może ona ulec przedłużeniu na pierwotnych warunkach o kolejne 3 lata.

 

4 listopada
POLMAN S.A.
Zarząd Spółki zakomunikował o podpisaniu umowy na realizację prac w zakresie serwisu przemysłowego w przedsiębiorstwie sektora energetycznego na terenie Polski. Termin realizacji umowy wyznaczono do dnia 22 grudnia 2017 r. Wartość niniejszej umowy wynosi 1,10 mln zł netto.

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie