Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 6 listopada do 3 grudnia 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

6 listopada 2017 r.

AQUATECH S.A.

Zarząd Emitenta poinformował, iż w związku z otrzymany dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zawarł umowę z PPH OREX-Rotomoulding Sp. z o.o. na dostawę maszyn i urządzeń oraz instalację form do rotomouldingu w Zakładzie Produkcyjnym Aquatech S.A. w Łomży. Całkowita wartość umowy dostawy wynosi 5,02 mln zł netto, a kwota dofinansowania 3,26 mln zł netto. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi do końca III kwartału 2018 r.

 

7 listopada 2017 r.

Infoscan S.A.

Zarząd Spółki poinformował o rozpoczęciu testów technologicznych urządzenia MED Recorder, będących jednocześnie elementem oficjalnego pilotażu urządzenia w USA, który będzie przeprowadzony w grudniu 2017 r. Przeprowadzenie testów ma na celu przygotowanie urządzenia pod względem technologicznym do pracy w warunkach amerykańskiej infrastruktury. Po ich zakończeniu Spółka przystąpi do przeprowadzenia badań bezdechu sennego we współpracy z dwoma klinikami snu, które rocznie przeprowadzają łącznie 40 tys. procedur.

 

8 listopada 2017 r.

INTELIWISE S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował o podpisaniu umowy z Vivus Finance sp. z o.o. Przedmiotem niniejszej umowy jest wdrożenie i uruchomienie przez Spółkę usługi wirtualnego doradcy oraz Live Chat, integracja wdrożonych usług oraz zapewnienie ich prawidłowego działania. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wynagrodzenie za realizację umowy oraz pierwszy rok korzystania z rozwiązania przekracza 15% kapitałów własnych Emitenta z raportu rocznego za 2016 r. Wdrożenie rozwiązania planowane jest do końca 2017 r.

 

9 listopada 2017 r.

Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu umowy z gminą Strzegom na realizacją zadania pn. "Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu multimedialnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej w budynku CAS "Karmel". Wykonanie ww. umowy podzielone zostało na dwa etapy, pierwszy dotyczy dostawy, montażu oraz konfiguracji urządzeń dla potrzeb ścieżki dydaktycznej, drugi zakłada uruchomienie urządzeń oraz doprowadzenie ich do pełnej funkcjonalności. Ostateczny termin realizacji umowy ma nastąpić do dnia 30 maja 2018 r. Wynagrodzenie całkowite Emitenta wynosi 0,34 mln zł brutto.

 

10 listopada 2017 r.

Mega Sonic S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu przez spółkę zależną ECDF S.A. umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczycącej wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym „Pożyczka na Rozwój Turystyki”, w ramach którego udzielane będą „Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców” przeznaczone dla przedsiębiorców z woj. podlaskiego. Projekt realizowany będzie przez konsorcjum, w którego skład obok ECDF S.A. wchodzi również Emitent. Umowa obowiązuje w okresie od 10.11.2017 – 31.12.2026 r., a jej wartość wynosi 10,00 mln zł. Zawarcie powyższej umowy stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta.

 

11 listopada 2017 r.

Telehorse S.A.

Zarząd Emitenta poinformował, iż jego spółka zależna Red Dev Studio sp. z o.o. zawarła ze spółką SITE S.A. dwie umowy dotyczące współpracy w zakresie działań promocyjnych i marketingowych mających na celu sprzedaż gier "Powertris" oraz "Professor Madhouse" utworzonych przez spółkę zależną. Przedmiotem niniejszych umów jest m.in. przeznaczenie przez SITE S.A. łącznej kwoty 0,15 mln zł netto na cele marketingowe związane z promocją gier, realizacja działań promocyjnych na profilach social media oraz prowadzenia negocjacji biznesowych. Wynagrodzenie SITE S.A. stanowić będzie udział w przewidywanych zyskach spółki zależnej ze sprzedaży ww. gier.

 

13 listopada 2017 r.

Internet Union S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację dotyczącą prognoz wyników finansowych na 2017 r. Według szacunków Zarządu przychody Emitenta wyniosą 7,50 mln zł, a zysk netto osiągnie poziom 1,50 mln zł. Wraz z przekazaniem informacji o przewidywanych wynikach finansowych Zarząd Emitenta wskazał, iż będzie dokonywać bieżącej oceny możliwości realizacji prognozy przez Spółkę, a w przypadku zajścia takiej konieczności przekaże korektę prognozy w formie osobnego komunikatu bieżącego.

 

14 listopada 2017 r.

Mega Sonic S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu dwóch umów pomiędzy spółką zależną ECDF S.A., jako liderem konsorcjum, którego członkiem jest również Emitent, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przedmiotem ww. umów jest wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym, w ramach którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. podlaskiego, zabezpieczone standardowo, oprocentowane na warunkach rynkowych oraz na zasadach de minimis. Umowy obowiązują w okresie od 14 września b.r. do końca 2026 r. Łączna wartość obu umów wynosi 20,00 mln zł.

 

15 listopada 2017 r.

KBJ S.A.

Zarząd Spółki zakomunikował o podpisaniu aneksu do umowy pomiędzy konsorcjum w skład, którego wchodzi Emitent oraz DahliaMatic sp. z o.o. a Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu. Ww. aneks dotyczy umowy na "świadczenie usług wsparcia użytkowników, rozwoju i modyfikacji wdrożonego w jednostkach sądownictwa powszechnego Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr” i przedłuża termin jej realizacji o 6 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. Dodatkowo aneks zakłada złożenie zamówienia uzupełniającego do kwoty ok. 3,40 mln zł brutto. Spółka będzie odpowiedzialna za ok. połowę z określonych obszarów wsparcia.

 

16 listopada 2017 r.

Sevenet S.A.

Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy ramowej z nowo pozyskanym klientem z sektora teleinformatycznego. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, w ciągu których planowana jest sprzedaż urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania, a także usług serwisowych oraz usług wsparcia technicznego. Wartość umowy szacowana jest w wysokości nie przekraczającej 15,00 mln zł netto.

 

17 listopada 2017 r.

BizTech Konsulting S.A.

Zarząd Spółki poinformował o wyborze przez MNiSW oferty Emitenta w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest dostawa 8 serwerów, 100 dysków, konsoli, przełącznika wraz z okablowaniem i oprogramowaniem zarządzającym do urządzeń serwerowych MNiSW. Łączna wartość dostarczanego sprzętu wyniesie 0,64 mln zł netto.

 

20 listopada 2017 r.

MEDIACAP S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o zawarciu aneksu do umowy pomiędzy spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. a podmiotem z branży usługowej. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie kreatywnej strategii komunikacji marketingowej, w tym strategicznego doradztwa marketingowego oraz usług reklamowych. Realizacja podpisanej umowy nastąpić ma do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

21 listopada 2017 r.

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o przyjęciu nowej strategii rozwoju, której celem jest stopniowe przekształcanie Spółki w akcelerator biznesu nastawiony na wsparcie rozwoju nowopowstałych podmiotów gospodarczych poprzez doradztwo, szkolenia i pomoc w pozyskaniu dalszego finansowania. Zdaniem Zarządu wdrażanie nowej strategii powinno zakończyć się w marcu przyszłego roku, a jej realizacja pozwoli na poszerzeniem zakresu działalności, wzmocnienie długoterminowej wartości Spółki i uniezależnienie jej przychodów od funduszy europejskich. Najważniejsze elementy przyjętej strategii opisane w raporcie ESPI nr 12/2017 Emitenta.

 

23 listopada 2017 r.

JR HOLDING S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu od spółki współzależnej Ganador Sp. z o.o. informacji o zawarciu ze spółką prawa handlowego przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości za kwotę 0,86 mln zł brutto. Strony ww. umowy ustaliły, że dane nieruchomości zostaną podane po podpisaniu umowy przyrzeczone, która ma zostać zawarta w terminie 30 dni od dnia ziszczenia się wszystkich warunków wskazanych w umowie przedwstępnej sprzedaży, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

24 listopada 2017 r.

QubicGames S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację o podjęciu decyzji w sprawie rozpoczęcia działalności autorskiego programu pn. Polski Inkubator Gier, którego celem jest umożliwienie niezależnym zespołom zrealizowania komercyjnych gier na komputery PC/Mac, konsole oraz urządzenia mobilne. Do założeń programu należy m. in. współpraca z uczelniami z całego kraju oraz uruchomienie strony internetowej, na której developerzy będą mogli zgłaszać się do programu. Według szacunków Emitenta pierwsze komercyjne gry opracowane w ramach inkubatora powinny zadebiutować na rynku do 30 czerwca 2018 r.

 

25 listopada 2017 r.

Broad Gate S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu przez spółkę zależna Advag OOO dwóch umów sprzedaży, dotyczących zakupu nasion słonecznika. Pierwsza z nich, została zawarta ze spółką Etalon LLC, druga ze spółką Agrodolina LLC. W obu przypadkach dokładna wartość umowy zostanie określona w momencie dostawy, przy założeniu, że maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy odpowiednio 0,15 oraz 0,24 mln USD. Termin realizacji umów przypada odpowiednio na 2 i 4 grudnia 2017 roku.

 

27 listopada 2017 r.

Nextbike Polska S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował o podpisaniu kontraktu z Gminą Miasto Częstochowa, którego przedmiotem jest dostawa elementów składowych Częstochowskiego Roweru Miejskiego wraz z instalacją i uruchomieniem. Projekt obejmuje 2 etapy, z których pierwszy zakłada dostarczenie łącznie 30 stacji i 275 rowerów w terminie do 15 grudnia 2017 r., natomiast drugi uruchomienie systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego z dniem 1 kwietnia 2018 r oraz opcjonalną możliwość rozbudowy systemu o kolejne 10 stacji i 95 rowerów w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Łączna kwota wynagrodzenia Emitenta za realizację przedmiotu umowy oraz zamówienia dodatkowego wynosi 3,94 mln zł brutto. Szczegóły zawartej umowy zostały opisane w RB ESPI nr 6/2017 Emitenta.

 

28 listopada 2017 r.

POLMAN S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu umowy na realizację prac serwisowych instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwie z sektora petrochemicznego na terenie Polski. Maksymalna wartość podpisanego kontraktu wynosi 6,42 mln zł netto rocznie, a termin jego realizacji upływa 31 grudnia 2019 r.

 

29 listopada 2017 r.

XPLUS S.A.

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu z NCBiR umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Opracowanie Xplus Business Process Performance Analyser – nowatorskiego rozwiązania typu Business Process Management, do bieżącego zarządzania efektywnością procesów biznesowych w firmie, z zastosowaniem algorytmów hybrydowych z pogranicza sztucznej inteligencji i mechanizmów BIG DATA." w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem umowy jest wypracowanie innowacyjnego rozwiązania informatycznego, które poszerzy ofertę produktową Emitenta. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd wartość przedmiotu umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych XPLUS S.A.

 

30 listopada 2017 r.

MBF Group S.A.

Zarząd MBF Group S.A. poinformował o otrzymaniu przez spółkę zależną Luxury Trade sp. z o.o. zamówienia istotnej wartości, którego przedmiotem jest realizacja dostawy 15.000 ton miału węglowego. Całkowita wartość zamówienia opiewa na kwotę 3,94 mln zł.

 

1 grudnia 2017 r.

Sevenet S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o wyłonieniu oferty Spółki jako najkorzystniejszej ze złożonych w przetargu Komendy Głównej Policji dotyczącym podniesienia poziomu bezpieczeństwa posiadanej infrastruktury sieciowej. Wartość netto złożonej przez Emitenta oferty wyniosła ponad 2,50 mln zł.

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie