Chat with us, powered by LiveChat

Cedrob nie szukał kompromisu z akcjonariuszami mniejszościowymi Gobarto

Skomentuj artykuł
© monticellllo - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w dniu 18.10.2017 r. wzięło udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gobarto. Zgodnie z projektami uchwał, podczas obrad miała zapaść decyzja w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Projekt zaproponowany przez Zarząd zakładał podwyższenie kapitału zakładowego o maksymalną możliwą watrość, a więc o 208,5 mln zł (tj. o 20,85 mln akcji).

 

Obawy akcjonariuszy mniejszościowych

 

Podczas obrad stawiła się liczna grupa akcjonariuszy mniejszościowych, w tym bardzo wielu inwestorów indywidualnych, reprezentujących łącznie ponad 0,5 mln głosów. Choć sam zamiar podwyższenie kapitału zakładowego w ocenie Stowarzyszenia, jak i akcjonariuszy mniejszościowych nie stanowił problemu, to jednak skala potencjalnego podwyższenia budziła już ich obawy, a jednocześnie sprzeciw. Mianowicie w przypadku, gdyby ewentualna emisja została w przyszłości w całości skierowana do głównego akcjonariusza, a więc do Spółki Cedrob, wówczas akcjonariusz ten przekroczyłby próg 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a to mogłoby otworzyć spółce Cedrob furtkę do wycofania akcji Gobarto z obrotu. Akcjonariusze przeciwni również byli możliwości emitowania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.

 

Padło wiele pytań

 

W trakcie obrad zarówno ze strony Stowarzyszenia, jak również obecnych inwestorów indywidualnych padło wiele pytań dotyczących proponowanej przez Zarząd uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd po blisko półgodzinnej przerwie wrócił do akcjonariuszy z odpowiedziami, starając się udzielić wyjaśnień na większość zadanych pytań. Zarząd w odpowiedzi naświetlił m.in. ostatnie kilka lat działalności Spółki, realizowaną strategię, prowadzony proces restrukturyzacji, jak również poczynione inwestycje, a także odniósł się do pytań dotyczących emisji akcji - do niektórych w sposób dość ogólny, a do niektórych w sposób pełny.

 

SII zgłosiło alternatywny projekt uchwały

 

Przekazane przez Zarząd wyjaśnienia nie były jednak dla akcjonariuszy mniejszościowych wystarczające, aby uzasadniać plan tak dużej potencjalnej emisji akcji. Wobec powyższego, Stowarzyszenie uwzględniając w szczególności oczekiwania akcjonariuszy mniejszościowych uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przygotowało i zaproponowało w trakcie obrad alternatywny projekt uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

 

Zaproponowany przez Stowarzyszenie projekt zakładał m.in. zmniejszenie maksymalnej liczby potencjalnie emitowanych akcji z 20,85 mln szt. do 5 mln szt., możliwość obejmowania akcji wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna oprócz dolnego progu wynikającego z przepisów prawa (równego wartości nominalnej akcji, tj. cenie 10 zł) zgodnie z propozycją nie mogła być także niższa od iloczynu średniej ceny notowań giełdowych akcji ważonej wolumenem obrotów z okresu 30 dni poprzedzających uchwałę Zarządu Spółki w tej sprawie oraz współczynnika ustalonego na poziomie 0,9 (innymi słowy nie mogła być niższa o 10% od średniej notowań z ww. okresu). Projekt uchwały zakładał również, że Cedrob i podmioty oraz osoby powiązane z Cedrobem nie będą mogły objąć więcej niż 50% akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

 

W ocenie Stowarzyszenia, jak również akcjonariuszy obecnych podczas obrad proponowane rozwiązania w istotnym stopniu ograniczyłyby ryzyka ciążące na akcjonariuszach mniejszościowych w związku z planem emisji akcji, a jednocześnie dawałyby Spółce możliwość pozyskania co najmniej 50 mln zł środków z potencjalnej emisji. Przedstawiciel Stowarzyszenia zasygnalizował przy tym, iż w przypadku gdyby propozycja wymagała rozmów z akcjonariuszami, można rozważyć uchwalenie dłuższej przerwy w obradach. Taka Zarządowi nie była jednak potrzebna.

 

Zarząd nie był zainteresowany jakimkolwiek kompromisem

 

Niestety Zarząd Spółki potrzebował zaledwie kilku minut namysłu, aby jednoznacznie stwierdzić, że popiera swoją uchwałę, wskazując, że ten projekt daje możliwość budowania wartości Spółki. Zarząd wskazał również, że nie widział tego w uchwale zaproponowanej przez akcjonariuszy mniejszościowych. Chwilę później uchwała została podjęta większością głosów Cedrobu, a z kolei akcjonariusze mniejszościowi zgłosili sprzeciwy do podjętej uchwały. Przedstawiciel akcjonariusza większościowego nie komentował w żaden sposób propozycji. Postawa zarówno Zarządu, jak również akcjonariusza większościowego jednoznacznie pokazała brak zainteresowania jakimkolwiek rozwiązaniem kompromisowym, który z jednej strony stanowiłby dla Spółki gwarancję rozwoju, a dla akcjonariuszy mniejszościowych  dodatkową formę zabezpieczenia przed kolejną potencjalną próbą wycofania akcji z obrotu publicznego. 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie