Chat with us, powered by LiveChat

Ruszyły zapisy na sprzedaż akcji Gobarto

© kucherav - Fotolia.com

30 listopada ruszyły zapisy na sprzedaż akcji Gobarto S.A. (d. PKM Duda) w wezwaniu ogłoszonym przez

CEDROB S.A. W pierwszym okresie (do 16 grudnia) cena wynosi 6,70 zł za akcję, w drugim (od 17 grudnia) zostanie obniżona do 6,15 zł. Koniec zapisów planowany jest na 16 stycznia 2017 r.

 

CEDROB


Przedmiotem wezwania jest 9 452 078 akcji, stanowiących 34% udziałów w Gobarto.


Celem wezwania jest:

  • jeszcze większa integracja spółki z wzywającym, który obecnie posiada 66% akcji
  • wspieranie dalszego rozwoju spółki, w szczególności poprzez budowę zaplecza surowcowego
  • finansowanie programu inwestycyjnego spółki, w tym poprzez podwyższanie kapitału w drodze obejmowania kolejnych emisji akcji spółki

Ważne daty:

Data ogłoszenia wezwania:

9 listopada 2016 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje po cenie 6,70 zł:

30 listopada 2016 r.

Ostatni dzień przyjmowania zapisów po cenie 6,70 zł za akcję:

16 grudnia 2016 r.

Pierwszy dzień przyjmowania zapisów na akcje po obniżonej cenie 6,15 zł:

17 grudnia 2016 r.

Planowany termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje:

16 stycznia 2017 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW:

19 stycznia 2017 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW:

20 stycznia 2017 r.

 

Jeśli po przeprowadzeniu wezwania i nabyciu akcji CEDROB osiągnie przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zamiarem wzywającego będzie przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych i wycofanie spółki z obrotu giełdowego.

Często zadawane pytania:

Co trzeba zrobić, by odpowiedzieć na wezwanie?


Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem są przyjmowane przez IPOPEMA Securities S.A.


IPOPEMA Securities S.A. przyjmuje zapisy w siedzibie oraz przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:


IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa


Ważne, aby zgłoszenia dotarły do siedziby IPOPEMA Securities S.A. najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji do godziny 17.00.

 

Skąd wynika cena oferowana w wezwaniu?


Cena oferowana w pierwszym terminie zapisów, do 16 grudnia, to 6,70 zł za akcję, co daje 11,7%-procentową premię w porównaniu z ceną zamknięcia z 8 listopada 2016 r., 9,7%-procentową premię w porównaniu z 3-miesięczną średnią ceną rynkową oraz 8,9%-procentową premię w porównaniu z 6-miesięczną średnią ceną rynkową ważoną obrotami akcji Gobarto. W ocenie zarządu Gobarto, zaproponowana cena odpowiada wartości godziwej akcji.


Co czeka akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzą w wezwaniu?


Zamiarem wzywającego jest zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie ich z obrotu na GPW. Jeżeli w wezwaniu zostanie przekroczony próg 90% głosów na WZA, zamiarem wzywającego będzie najpierw przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie wycofanie spółki z giełdy. W innym przypadku, akcjonariusz zostanie z akcjami firmy, której celem będzie przeprowadzenie intensywnego, kapitałochłonnego i długofalowego programu inwestycyjnego, którego realizacja będzie się wiązać z koniecznością podwyższania kapitału spółki. Osoby lub podmioty, które zdecydują się pozostać w akcjonariacie będą w związku z tym mogły partycypować i uczestniczyć w dalszym rozwoju firmy.

 

Jakie są zamiary wzywającego względem rozwoju spółki?


Celem wzywającego jest wspieranie dalszego rozwoju spółki w szczególności poprzez budowę zaplecza surowcowego, które pozwoli uniezależnić spółkę od wahań cen i podaży żywca wieprzowego na rynku. Wzywający szacuje, iż w najbliższych kilku latach potrzeby kapitałowe spółki związane z budową zaplecza surowcowego wyniosą kilkaset mln zł. Wzywający zamierza aktywnie uczestniczyć w finansowaniu programu inwestycyjnego spółki, w tym poprzez podwyższanie kapitału w drodze obejmowania kolejnych emisji skcji spółki. Ponadto szywający po przeprowadzeniu wezwania zamierza doprowadzić do jeszcze większej integracji spółki z wzywającym.

 


 

Grupa CEDROB S.A. to największy producent mięsa w Polsce. Jest liderem w produkcji drobiu i wiodącym producentem trzody chlewnej. Gobarto S.A. (przed październikiem 2016 r. PKM Duda) należy do największych w Polsce firm zajmujących się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego, czyli wieprzowego, wołowego oraz dziczyzny.

 


Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie  jest ofertą nabycia instrumentu finansowego w rozumieniu przepisów prawa ,nie jest także rekomendacją , poradą ani formą doradztwa dotyczącą obrotu instrumentami finansowymi. Ewentualne wykorzystanie niniejszej informacji następuje na wyłączne ryzyko odbiorcy.

 

Źródło: CEDROB S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie