Chat with us, powered by LiveChat

Akcje Gobarto zostają na giełdzie. NWZ zostało odwołane

Skomentuj artykuł
© olly – Fotolia.com

Firma Cedrob, dominujący akcjonariusz Gobarto, cofnęła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdowały się punkty dotyczące między innymi wycofania spółki Gobarto z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także emisji akcji bez prawa poboru.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto zostało zwołane na 7 lutego 2017 roku. Udział w nim zapowiedziało wielu drobnych akcjonariuszy Gobarto, przeciwnych wycofaniu tej spółki z giełdowego obrotu, a także emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru, która docelowo miała zostać skierowana do firmy Cedrob. Ponadto w obradach miało uczestniczyć Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, któremu można było udzielić pełnomocnictwa do udziału w tym walnym zgromadzeniu.

 

Firma Cedrob zdecydowała jednak o cofnięciu wniosku o zwołanie tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzasadniając to niesatysfakcjonującym wynikiem zakończonego w poprzednim tygodniu wezwania na akcje Gobarto. Jak się okazało, firma Cedrob skupiła w nim akcje stanowiące 16,98% ogólnej liczby głosów Gobarto i zwiększyła swoje zaangażowanie w giełdowej spółce do około 83%. Tymczasem, jak podawano wcześniej, jednym z jej zamiarów było przeprowadzenie procedury przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Gobarto, do czego wymagane jest przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów.

 

– Odstąpienie od żądania poddania pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji jej akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podyktowane jest faktem, iż ogłoszone przez Cedrob S.A. w dniu 9 listopada 2016 roku (...) wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki nie doprowadziło do nabycia przez Cedrob S.A. zakładanej w wezwaniu  liczby akcji Spółki. Istniejące w wyniku rozlilczenia wskazanego powyżej wezwania rozwodnienie akcji Spółki uzasadnia utrzymanie przez Spółkę statusu spółki publicznej i umożliwienie jej akcjonariuszom obrotu akcjami Spółki w ramach rynku regulowanego, zapewniającego odpowiednią płynność akcji  – podała firma Cedrob w oświadczeniu przesłanym do spółki Gobarto.

 

Jednocześnie firma Cedrob poinformowała, że póki co rezygnuje z zamiaru poddania pod głosowanie przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Gobarto w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.

 

– (...) w związku z wciąż trwającymi rozmowami z podmiotami zainteresowanymi współfinansowaniem programu inwestycyjnego Grupy Cedrob oraz Spółki, w tym z wykorzystaniem innych potencjalnych sposobów niż poprzez emisję akcji Spółki, nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje dotyczące harmonogramu, skali oraz dokładnego sposobu finansowania inwestycji w Grupie Cedrob, w tym w Spółce. Jednocześnie Cedrob nie wyklucza, że uzgodniony sposób finansowania rozwoju Grupy Cedrob i Spółki będzie obejmował zapewnienie środków Spółce w drodze objęcia jej akcji wyjaśniła firma Cedrob.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie