Chat with us, powered by LiveChat

Zaproszenie do sprzedaży akcji Gobarto

Cedrob zaprasza do składania ofert sprzedaży akcji Gobarto, oferując istotną premię, wynoszącą 89 proc. w relacji do średniej ceny akcji Gobarto z ostatnich sześciu miesięcy. W poniższym artykule poznasz szczegóły tego zaproszenia.

 

Cedrob opublikowała zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Gobarto, proponując cenę 17,60 zł za akcję.

 

Proponowana cena uwzględnia premię wynoszącą:

  • 89 proc. w relacji do średniej ceny akcji Gobarto z ostatnich sześciu miesięcy,
  • 62 proc. w relacji do średniej ceny akcji Gobarto z ostatnich trzech miesięcy,
  • 43 proc. w relacji do kursu zamknięcia z 30 maja 2023 r.

 

Zaproponowana przez Cedrob cena jest wyższa niż wartość księgowa na jedną akcję Gobarto ujawniona w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym na dzień 31 marca 2023 r., tj. 17,56 zł.

 

Intencją Cedrob jest osiągnięcie 100 proc. udziału w kapitale zakładowym Gobarto, co odpowiada 27.800.229 akcji w spółce.

 

W przypadku osiągnięcia progu 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gobarto, Cedrob zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych. Aktualnie Cedrob posiada 25.149.073 akcji Gobarto, co stanowi 90,46 proc. udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki.

 

Niezależnie od powyższego, zamiarem Cedrob jest wycofanie wszystkich akcji Gobarto z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Zapisy będą przyjmowane w dwóch terminach:

  • w ramach pierwszego terminu od 1 czerwca, do 27 czerwca 2023 r. (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 30 czerwca 2023 r.,
  • w ramach drugiego terminu od 28 czerwca, do 25 lipca 2023 r. (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 28 lipca 2023 r.

 

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia akcji w ramach zaproszenia jest IPOPEMA Securities. Oferty sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie można składać zarówno w domach maklerskich, które prowadzą rachunki akcjonariuszy (pod warunkiem, że dany podmiot umożliwia swoim klientom składanie w ten sposób ofert sprzedaży akcji), jak i w siedzibie IPOPEMA Securities, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Pełna treść zaproszenia jest dostępna na https://www.ipopemasecurities.pl/aktualnosci,p13#1002

 

Więcej informacji: https://www.grupacedrob.pl/o-nas/zaproszenie-do-sprzedazy-akcji-gobarto-s

 

Zaproponowana cena, uwzględniająca bardzo wysoką premię, jest wyższa od wartości księgowej na akcję. W ciągu ostatnich kilkunastu lat kurs akcji Gobarto ani razu nie osiągnął proponowanej wartości. Akcje spółki notowane są w systemie notowań jednolitych z dwoma fixingami, co oznacza, że ich płynność jest bardzo ograniczona. To istotny aspekt z punktu widzenia akcjonariuszy spółki rozważających sprzedaż walorów – komentuje Andrzej Goździkowski, prezes Cedrob.

 

W celu odpowiedzi na Zaproszenie skontaktuj się ze swoim biurem maklerskim

 

Materiał stanowi informację prasową Cedrob S.A.

 

Nota prawna

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty lub zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000094093 („Spółka”), ani rekomendacji, porady inwestycyjnej czy podstawy podejmowania decyzji inwestycyjnych w związku z zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 30 maja 2023 roku przez Cedrob S.A. („Zaproszenie”). Zaproszenie (wraz z jego późniejszymi zmianami) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem określającym warunki składania ofert sprzedaży akcji Spółki i ich nabywania przez Cedrob S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie