Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta publiczna akcji Spółki Hefal Serwis SA

Szanowni Państwo!

Hefal S.A.Uprzejmie informujemy, że Spółka HEFAL SERWIS S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w związku z sytuacją rynkową oraz w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów obniżyła dolną granicę widełek cenowych w ofercie do 28 zł. Ponadto opublikowany został nowy harmonogram planowanej oferty publicznej, który zamieszczamy poniżej:

 

2 czerwca 2008 r.

- podanie do publicznej wiadomości ceny Akcji;

4 czerwca 2008 r.

- otwarcie oferty publicznej;

4 – 10 czerwca 2008 r.

- przyjmowanie zapisów w Transzy Otwartej;

do 16 czerwca 2008 r.

- wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do inwestorów, którzy podczas budowania Księgi Popytu złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji po cenie nie niższej, niż emisyjna/sprzedaży;

17 czerwca 2008 r.

- przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;

17 czerwca 2008 r.

- zamknięcie oferty publicznej.

 

Przypominamy, że publiczna oferta Akcji Spółki obejmuje:

- 353.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1 zł. każda, oferowanych do objęcia przez Spółkę w ramach podwyższenia kapitału zakładowego,

- 88.605 akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 1 zł. każda, sprzedawanych przez Wprowadzających (3 osoby fizyczne).

 

Oferta Akcji podzielona jest na dwie transze:

Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w ramach której oferowanych jest 291.605 Akcji,

Transzę Otwartą, w ramach której oferowanych jest 150.000 Akcji.

 

Cena będzie mieścić się w przedziale między 28 zł a 45 zł za jedną Akcję i będzie ceną stałą, równą dla obu transz.

 

Publiczna oferta Spółki opiewa na łączną kwotę 19.872.225 zł, przy założeniu sprzedaży wszystkich Akcji Serii A i B po cenie z górnej granicy przedziału cenowego.

Jednocześnie informujemy, że aneksem nr 6 do prospektu emisyjnego, Spółka opublikowała sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe wyniki finansowe osiągnięte przez HEFAL SERWIS S.A. w2007r. w zestawieniu z danymi szacunkowymi za 2007r. oraz danymi prognozowanymi na lata 2008 – 2009, zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym.

Tabela 1. Wyniki finansowe HEFAL SERWIS S.A.

 

Wyszczególnienie [w tys. zł]

2007*

2007**

2008***

2009***

Przychody netto ze sprzedaży

21 736

20 771

26 800

28 200

Zysk z działalności operacyjnej

2 016

2 059

2 405

3 275

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

2 473

2 514

3 005

4 155

Zysk netto

1 745

1 689

2 188

2 690

* - wyniki finansowe zbadane przez biegłego rewidenta,

** - szacunkowe dane finansowe zamieszczone w prospekcie emisyjnym,

*** - prognozowane wyniki finansowe zamieszczone w prospekcie emisyjnym.

 

Osiągnięte wyniki finansowe są lepsze od planowanych i w naszej ocenie potwierdziły dużą atrakcyjność inwestycyjną Spółki. Równocześnie wskazują na to, iż przyjęte w prospekcie prognozy finasowe można uznać za konserwatywne.

W Tabeli 2 przedstawiono wartość wskaźnika P/E HEFAL SERWIS S.A. dla zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2007r. i aktualnej liczby akcji tj. 537.000 oraz dla zysku netto prognozowanego na lata 2008 – 2009 i 890.000 akcji tj. przy założeniu sprzedaży w ofercie publicznej wszystkich Akcji serii B Spółki.

 

Tabela 2. Wskaźnik P/E dla HEFAL SERWIS S.A.

 

Wyszczególnienie

2007

2008

2009

P/E dla ceny minimalnej – 28 zł

8,6

11,4

9,3

P/E dla ceny maksymalne – 45 zł

13,8

18,3

14,9

 

Podmiotem pełniącym funkcję oferującego Akcje w ramach oferty publicznej jest Dom Maklerski AmerBrokers S.A., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. Oferujący utworzył konsorcjum firm inwestycyjnych zajmujących się plasowaniem oferty w Transzy Otwartej.

Niniejszy materiał informacyjny nie stanowi i nie zawiera oferty ani zaproszenia do subskrypcji papierów wartościowych ani do złożenia oferty sprzedaży papierów wartościowych będących przedmiotem publicznej oferty. Materiał niniejszy służy wyłącznie celom informacyjnym, a dane wnim zamieszczone nie mogą być traktowane, jako rekomendacja mogąca być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych będących przedmiotem publicznej oferty HEFAL SERWIS S.A. powinny być podejmowane po szczegółowej analizie treści całego prospektu emisyjnego Spółki. Prospekt jest jedynym dokumentem zawierającym kompleksowe informacje o HEFAL SERWIS S.A. oraz o publicznej ofercie akcji Spółki.

 

Informujemy, że prospekt emisyjny HEFAL SERWIS S.A. dotyczący oferty publicznej Akcji Serii A i B oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym praw do Akcji Serii B oraz Akcji Serii A i B został opublikowany w dniu 2 kwietnia 2008 r., poprzez zamieszczenie jego wersji elektronicznej na stronach internetowych:

 

www.hefalserwis.pl

www.amerbrokers.pl

www.gpw.com.pl

 

Z poważaniem

Daniel Kowalski

Prezes Zarządu

Hefal Serwis S.A.