Chat with us, powered by LiveChat

Grupa Enea podsumowuje 2023 rok – przyspieszenie rozwoju projektów OZE wspiera transformację Grupy

Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, konsekwentnie realizując projekty, których celem jest zeroemisyjność i neutralność klimatyczna. Zrealizowane w 2023 r. inwestycje zwiększyły potencjał wytwórczy Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE. Grupa realizuje długoterminową strategię poprawy efektywności i niezawodności sieci, zwiększając nakłady na inwestycje w dystrybucję. Wypracowane w 2023 r. wyniki finansowe i operacyjne odzwierciedlają dynamikę zmian i wyzwań w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym.

 

  • W 2023 r. Grupa Enea wypracowała wyższą r/r EBITDA, która wyniosła 6,3 mld zł. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody ukształtowały się na poziomie 48,2 mld zł.
  • Grupa zanotowała wzrost produkcji energii ze źródeł OZE (r/r o 17%), która wyniosła blisko 2,3 TWh, przy jednoczesnym spadku produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (r/r o ponad 21%).
  • Na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Grupie Enea wynosiła już ponad 500 MW. W 2023 r. Grupa zwiększyła swój potencjał wytwórczy w OZE o 53 MW.
  • Nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 3,7 mld zł, w tym 1,86 mld zł stanowiły inwestycje w obszarze dystrybucji.
  • Grupa koncentruje się na zapewnieniu finansowania projektów rozwojowych z zewnętrznych źródeł.

 

Miniony rok w energetyce pokazał, że wiele obszarów rozwojowych nadal wymaga szczególnych działań w celu przyspieszenia transformacji. Jednocześnie wzrost zainstalowanej mocy OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym i dynamiczny wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł jest wyraźnym sygnałem, że jesteśmy uczestnikami oczekiwanej zmiany w naszym sektorze. Grupa Enea aktywnie i świadomie uczestniczy w procesie transformacji sektora, stawiając na dywersyfikację źródeł wytwarzania, rozbudowę własnego parku wytwórczego w OZE oraz unowocześnianie i rozwój sieci energetycznych, gotowych na wyzwania przyszłości – powiedział Grzegorz Kinelski, prezes Enei.

 

 

Grupa Enea wypracowała w 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 6,3 mld zł, notując wzrost tego wyniku r/r o ponad 4 mld zł. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 60% i wyniosły 48,2 mld zł. Jednocześnie, odnotowała stratę netto na poziomie -443 mln zł, na co wpływ miały dokonane przez spółkę odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych spółek: Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec i Enea Ciepło oraz wartość segmentu wydobycie z perspektywy Grupy Kapitałowej. Wskaźnik dług netto/EBITDA w 2023 r. kształtował się na poziomie 0,85 wobec 1,73 w analogicznym okresie 2022 r. W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła na inwestycje ponad 3,7 mld zł. Był to rekordowy rok pod względem nakładów na dystrybucję. Budżet inwestycyjny w tym obszarze wyniósł 1,86 mld zł.

 

Wypracowane przez Grupę wyniki finansowe i operacyjne odzwierciedlają dynamikę zmian oraz wyzwań w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Niezależnie od regulacji systemowych, które będą kształtować strukturę oraz rozwiązania organizacyjne sektora wytwórców energii ze źródeł konwencjonalnych, Grupa Enea realizuje działania zmierzające do osiągnięcia celu pełnej neutralności i odpowiedzialnego udziału w transformacji polskiej energetyki. Naszą misją jest zrównoważony rozwój, zgodnie z oczekiwaniami rynku, naszych akcjonariuszy i klientów. W 2024 r. będziemy realizować założenia transformacji naszej Grupy, kontynuując inwestycje w odnawialne źródła energii i sieć dystrybucyjną. Kierunek jest tylko jeden, to Zielona zmiana Enei – powiedział Grzegorz Kinelski, prezes Enei.

 

Dobre wyniki finansowe i operacyjne w najważniejszych obszarach działalności Grupy

 

Najwyższa EBITDA, wynosząca 3,6 mld zł, została wypracowana w obszarze wytwarzania (wzrost r/r o 3,3 mld zł). Wpływ na to miał wzrost wyniku EBITDA w Segmencie Elektrowni Systemowych oraz w Segmencie OZE. Odnotowano wzrost marży z koncesji na wytwarzanie (m.in. efekt bazy analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczącej umów terminowych na dostawy energii elektrycznej, dla których koszty niezbędne do realizacji umów przewyższały oczekiwane korzyści), wzrost przychodów z tytułu Rynku Mocy, wzrost przychodów z Regulacyjnych Usług Systemowych oraz wzrost marży na Zielonym Bloku (głównie efekt wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście jednostkowych kosztów biomasy). W Segmencie Ciepło odnotowano spadek wyniku EBITDA, na co wpłynął m.in. spadek marży jednostkowej na cieple. Dodatkowo, odnotowano wzrost kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz kosztów stałych w całym obszarze Wytwarzania. W omawianym okresie Grupa wytworzyła 21,3 TWh energii elektrycznej. Produkcja ze źródeł odnawialnych była wyższa r/r o 17% i wyniosła 2,3 TWh. Sprzedaż ciepła w obszarze wytwarzania spadła r/r o 7% i wyniosła 6,6 PJ (petadżuli).

 

W obszarze dystrybucji wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 1,8 mld zł (wzrost r/r o 493,2 mln zł). To efekt wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych i spadku wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. W 2023 r. Enea Operator dostarczyła 20 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Do jej sieci przyłączonych zostało ponad 24 tys. źródeł odnawialnych (razem z mikroinstalacjami). Liczba przyłączonych do sieci mikroinstalacji wynosiła na koniec 2023 r. ponad 174 tys. o łącznej mocy ponad 1,5 GW.

 

Wynik EBITDA obszaru obrotu ukształtował się na poziomie -29,9 mln zł. Wzrost r/r o 46,1 mln zł (mniejsza strata) wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia i wyższej aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, pomimo funkcjonowania systemu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

 

W 2023 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wyniósł 22,8 TWh i był niższy r/r o 3,5%. Ten spadek spowodowany był zmianami w portfelu klientów. W segmencie odbiorców biznesowych Grupa odnotowała spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej (o 642 GWh r/r). Z kolei w segmencie gospodarstw domowych odnotowano niewielki wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 34 GWh. W omawianym okresie łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o prawie 3,8 mld zł (tj. o 31,7%), co jest odzwierciedleniem gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Zwiększeniu uległy głównie przychody w segmencie odbiorców biznesowych.

 

Enea wdrożyła system Enea Trade 24 służący do zarządzania zakupem energii w oparciu o ceny kształtowane przez indeksy giełdowe. Internetowa platforma pozwala klientom biznesowym optymalizować koszty zakupu energii i samodzielnie realizować przyjętą strategię zakupową. Z platformy mogą korzystać obecni oraz nowi klienci biznesowi Enei z całej Polski.

Rekordowe zyski Bogdanki

LW Bogdanka osiągnęła w 2023 r. najwyższe przychody i największe zyski w swojej całej historii. Przychody Grupy LW Bogdanka wyniosły 3 939,3 mln zł, wynik EBITDA osiągnął poziom 1 345,2 mln zł, a zysk ze sprzedaży – 896,5 mln zł. Z kolei zysk netto wyniósł 687,1 mln zł, co oznacza 291% wzrostu r/r. Produkcja węgla handlowego w 2023 r. wyniosła 7,1 mln ton, a sprzedaż – 6,7 mln ton.

 

Osiągnięcie najwyższych rezultatów finansowych w historii Bogdanki, potwierdzają naszą rolę jako jednego z czołowych dostawców węgla kamiennego dla sektora energetyki oraz jednej z najefektywniejszych spółek w polskim górnictwie. Dzisiaj Bogdanka znajduje się w bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej. Osiągnięcia te były możliwe dzięki poświęceniu i determinacji naszej załogi, współpracy z Grupą Enea oraz efektywnemu zarządzaniu kopalnią, w tym skutecznej polityce w zakresie kosztów. Generowany przez spółkę cash flow zapewnia obecnie stabilność finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Wyniki 2023 r. są szczególnie satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę, że zostały zrealizowane w skomplikowanym i wymagającym czasie dla naszej kopalni oraz całej branży górniczej w Polsce – powiedział Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.

Grupa wdraża zieloną zmianę

Zrealizowane w 2023 r. inwestycje zwiększyły potencjał wytwórczy Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE o 53 MW. Na koniec 2023 roku moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Grupie Enea wynosiła już ponad 500 MW, przy jednoczesnym istotnym potencjale wzrostu obecnie rozwijanych projektów w perspektywie najbliższych lat. Aktywa wytwórcze zostały rozszerzone m.in. o farmy fotowoltaiczne PV Genowefa (woj. wielkopolskie) o mocy 35 MW oraz mniejsze instalacje w Tarnowie (woj. dolnośląskie) i Tykocinie (woj. podlaskie). Grupa pozyskała projekt wiatrowy o mocy 19,8 MW: farma wiatrowa Bejsce (woj. świętokrzyskie) jest w trakcie budowy i rozpocznie pracę na początku 2025 r. Ponadto rozpoczęły się prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I, a w przededniu realizacji jest farma fotowoltaiczna Jastrowie II.

1,86 mld zł na inwestycje w dystrybucję

Kluczowymi dla wspierania dynamicznego rozwoju projektów OZE i energetyki prosumenckiej są budowa i rozwój nowych oraz modernizacja i rozbudowa funkcjonujących już sieci energetycznych. Grupa Enea realizuje długoterminową strategię poprawy efektywności i niezawodności sieci, konsekwentnie zwiększając nakłady inwestycyjne na dystrybucję. W 2023 r. były to rekordowe środki w wysokości 1,86 mld zł. Priorytetem jest również zwiększanie potencjału sieci dla nowych przyłączeń OZE, przy równoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej. W 2023 r. Enea Operator oddała do użytku m.in. nowe Główne Punkty Zasilania (GPZ) w Suchym Lesie (woj. wielkopolskie), w centrum Poznania, w Szczecinie oraz zmodernizowane stacje elektroenergetyczne we Wronkach, Chodzieży (woj. wielkopolskie), Recławiu i Gryficach (woj. zachodniopomorskie) i szczecińskich Gumieńcach. Inwestycje unowocześniają sieć dystrybucyjną, wpisując się również w jeden z kluczowych kierunków rozwoju Grupy Enea - budowę inteligentnej sieci energetycznej.

Transformacja z zabezpieczeniem finansowym

Przyspieszenie realizacji planów inwestycyjnych jest możliwe dzięki zapewnieniu finansowania, które jest kluczowe dla rozwoju potencjału wytwarzania czystej energii i obszaru dystrybucji, wspierającego rozwój nowych projektów OZE. Na początku 2023 r. Enea podpisała umowę finansowania z konsorcjum pięciu banków w łącznej kwocie 2,5 mld zł, z czego 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje w obszarze dystrybucji i rozwój projektów OZE. Grupa zawarła również z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu inwestycyjnego. Pozyskane 2 mld zł zostaną w całości przeznaczone na inwestycje w obszarze dystrybucji, które zostaną przeprowadzone w latach 2023-2025.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie