Chat with us, powered by LiveChat

Nie zgadzasz się na wycofanie z giełdy akcji Gobarto? Weź udział w obradach NWZ!

Skomentuj artykuł
© BillionPhotos.com – Fotolia.com

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gobarto (dawniej PKM Duda), zwołanym na 7 lutego 2017 roku, akcjonariusze będą głosować nad uchwałami dotyczącymi między innymi wycofania tej spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także emisji akcji bez prawa poboru. Do zablokowania powyższych uchwał potrzebna jest duża aktywność akcjonariuszy mniejszościowych Gobarto. W obradach można uczestniczyć osobiście lub udzielić pełnomocnictwa, w tym SII. Jednocześnie trwa wezwanie do sprzedaży akcji spółki Gobarto ogłoszone przez dominującego akcjonariusza – firmę Cedrob.

Zamiary firmy Gobarto

W listopadzie 2016 roku firma Cedrob – główny akcjonariusz Gobarto, którego udział w ogólnej liczbie głosów tej spółki wynosi obecnie 66 proc. – ogłosiła wezwanie na wszystkie pozostałe akcje giełdowego emitenta. Jak wskazano w treści wezwania, zamiarem wzywającego jest między innymi podjęcie działań zmierzających do przywrócenia akcjom Gobarto formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym. Ponadto, jeśli po przeprowadzeniu wezwania firma Cedrob osiągnie próg 90 proc. ogólnej liczby głosów, planuje ona przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Gobarto.

 

Zapisy w wezwaniu rozpoczęły się 30 listopada 2016 roku i zakończą się 16 stycznia 2017 roku. W pierwszym etapie wezwania, trwającym do 16 grudnia 2016 roku, za jedną akcję Gobarto oferowano 6,7 zł. W drugim, obecnie trwającym etapie, cena proponowana w wezwaniu to 6,15 zł. Aktualny kurs notowań akcji Gobarto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wynosi natomiast około 6,7 zł.

 

Ponadto w ostatnich tygodniach na wniosek firmy Cedrob zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto, w którego porządku obrad znalazł się między innymi punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a także punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru akcji.

O przyszłości spółki Gobarto na rynku publicznym zdecydują jej akcjonariusze

Wynik trwającego wezwania, jak również aktywność mniejszościowych akcjonariuszy Gobarto na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości giełdowej spółki. Zwrócić należy bowiem uwagę, że do podjęcia uchwały dotyczącej wycofania spółki z rynku regulowanego wymagana jest większość 9/10 głosów na walnym zgromadzeniu, natomiast aby przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu dominujący akcjonariusz musiałby osiągnąć lub przekroczyć próg 90 proc. ogólnej liczby głosów. Z kolei obecny udział dominującego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Gobarto to 66 proc. W ten sposób wyobrazić można sobie między innymi trzy niżej opisane scenariusze.

 

Po pierwsze, jeśli w wyniku ogłoszonego wezwania firma Cedrob przekroczy próg 90 proc. ogólnej liczby głosów Gobarto, będzie mogła ona przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy (a akcjonariusze mniejszościowi będą mogli skorzystać z procedury przymusowego odkupu), jak również bezproblemowo przegłosować uchwałę w sprawie wycofania akcji Gobarto z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji. W takim przypadku akcjonariuszom mniejszościowym, którzy będą się czuć pokrzywdzeni, pozostanie jedynie ewentualne dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

 

Po drugie, jeśli odzew na ogłoszone wezwanie będzie nieduży, Cedrob nie będzie mógł skorzystać z procedury przymusowego wykupu, a akcjonariusze mniejszościowi staną przed szansą zablokowania planów wycofania akcji Gobarto z rynku regulowanego. Wszystko zależy od tego, czy akcjonariusze przeciwni wycofaniu akcji Gobarto z giełdy będą dysponować łącznie udziałem powyżej 1/10 głosów na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

 

Po trzecie, na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gobarto akcjonariusze decydować będą także o emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru, która docelowo ma zostać skierowana do firmy Cedrob. Jeśli uchwała w tej sprawie zostałaby podjęta, do czego wymagana jest większość 4/5 głosów, a planowana emisja doszłaby do skutku, udział firmy Cedrob zwiększyłby się do poziomu niemal 80 proc. ogólnej liczby głosów Gobarto. Tym samym, nawet jeśli akcjonariusze mniejszościowi wykażą się na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dużą aktywnością i zablokują uchwałę w sprawie wycofania akcji Gobarto z giełdy, w przyszłości firma Cedrob może ponownie podjąć próbę wycofania akcji Gobarto z rynku regulowanego, co będzie wówczas zadaniem dużo prostszym, dysponując udziałem na poziomie bliskim 80 proc. ogólnej liczby głosów (obecny udział to 66 proc. ogólnej liczby głosów). Zwrócić przy tym trzeba jednak uwagę, że powyższe wyliczenia opierają się na założeniu, że żaden z akcjonariuszy Gobarto nie odpowie na ogłoszone przez firmę Cedrob wezwanie. W rzeczywistości ciężko przewidzieć, jaki będzie jego wynik, a tym samym może się np. okazać, że po rozliczeniu rzeczonego wezwania, nawet bez objęcia nowej emisji akcji, firma Cedrob będzie dysponować wystarczającym udziałem do przegłosowania uchwały w sprawie wycofania akcji Gobarto z giełdy, a nawet przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu.

 

Trzeba także zaznaczyć, że w przypadku podjęcia uchwał budzących największe wątpliwości, akcjonariusze mniejszościowi, którzy zgłoszą sprzeciw do danej uchwały podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą mieli prawo jej ewentualnego zaskarżenia.

SII weźmie udział w najbliższym NWZ Gobarto

Wobec wielu zapytań inwestorów o wsparcie w przedmiotowej sprawie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wyraża gotowość do reprezentacji w roli pełnomocnika każdego zainteresowanego akcjonariusza Gobarto na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Jednocześnie zachęcamy również akcjonariuszy Gobarto do osobistego udziału w obradach, które odbędą się 7 lutego 2017 roku, o godz. 11:00, w Warszawie – w biurze spółki, przy ul. Kłobuckiej 25.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wyraża gotować reprezentacji wszystkich zainteresowanych wsparciem akcjonariuszy spółki, niezależnie od tego, czy dana osoba jest członkiem SII, czy też nie. Jednocześnie zachęcamy jednak do członkostwa w SII, które nie tylko wspiera finansowanie tego typu inicjatyw (obecnych i przyszłych), ale także zapewnia dużą wartość dodaną członkom Stowarzyszenia. Lista korzyści z członkostwa w SII jest bowiem długa.

Jak wziąć udział w NWZ Gobarto?

Rejestracja na walne zgromadzenie co do zasady nie jest zadaniem trudnym. Zazwyczaj dokonać jej można w ciągu zaledwie kilku minut. Udzielenie pełnomocnictwa także nie jest czasochłonne i skomplikowane. W celu ochrony własnych praw i wartości inwestycji warto zatem poświęcić chwilę czasu na przeprowadzenie tej procedury.

 

W pierwszej kolejności należy „zarejestrować swój udział” w walnym zgromadzeniu. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy złożyć w biurze maklerskim dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dyspozycję można złożyć osobiście w biurze maklerskim lub telefonicznie (jeżeli inwestor ma aktywowaną opcję zleceń telefonicznych). Następnie to już dom maklerski wysyła informację do KDPW, a KDPW do spółki, która na tej podstawie sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu.

Uwaga na Dzień Rejestracji

Uwaga! Należy pamiętać, że aby móc uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, swój udział należy zgłosić odpowiednio wcześniej. W przypadku najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gobarto żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa należy złożyć w biurze maklerskim nie później niż do 23 stycznia 2017 roku.

Jak udzielić pełnomocnictwa SII?

W walnym zgromadzeniu każdy akcjonariusz może uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwa można udzielić również SII.

 

W celu udzielenia SII pełnomocnictwa do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Gobarto, skorzystać można z poniższego wzoru dokumentu. Należy go uzupełnić, podpisać, a następnie zeskanować do formatu PDF lub innego pozwalającego na jego odczytanie przez spółkę. Skan wypełnionego i podpisanego pełnomocnictwa należy przesłać na adres e-mail emitenta (pelnomocnictwa@gobarto.pl) i jednocześnie do wiadomości SII (akcjawz@sii.org.pl) najpóźniej 6 lutego 2017 roku.

 

Wzór pełnomocnictwa do pobrania

 

Uzupełniony i podpisany dokument pełnomocnictwa można również wysłać listem poleconym na adres siedziby SII: Biuro Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław (z dopiskiem: "Gobarto"). W takim przypadku nie trzeba wysyłać dodatkowo pełnomocnictwa do spółki. Prosimy przy tym, aby pełnomocnictwo zostało doręczone do SII najpóźniej do 31 stycznia 2017 roku.

 

Udzielając pełnomocnictwa, można (nie jest to obowiązkowe) dodatkowo przekazać pełnomocnikowi pisemną instrukcję do głosowania, zawierając w niej wytyczne co do sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami lub podjęcia dodatkowych działań przez pełnomocnika, w postaci np. zgłoszenia sprzeciwu w przypadku podjęcia danej uchwały. Instrukcji do głosowania nie przekazuje się spółce. Istotne, jest aby w powyżej załączonym wzorze pełnomocnictwa wybrać odpowiednią opcję (tj. czy pełnomocnik ma głosować według swojego uznania, czy też zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie