Chat with us, powered by LiveChat

Brak raportów kwartalnych na NewConnect - nowe spółki wpisane na Listę ostrzeżeń SII

Skomentuj artykuł

Dla spółek z rynku NewConnect, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia, granicznym terminem publikacji raportu za ostatni miniony kwartał był dzień 15. lutego bieżącego roku. Niestety, wielu emitentów nie poradziło sobie z tym obowiązkiem. Na Liście ostrzeżeń SII pojawiło się sporo nowych wpisów.

 

 

W wymaganym terminie raportów za czwarty kwartał 2015 roku nie opublikowały spółki: Abpol Company Polska, AlejaSamochodowa.pl, Alfa Star, Arcadia Aviation Holdings, Baltic Ceramics Investments, BGS Energy Plus, Centurion Finance, Electroceramics, Euroinvestment, Formuła8, Futuris, Global Trade, LZMO, PCH Venture, Polfa, Polska Grupa Przemysłowa Polonit, Power Price, SPC Group oraz TrophyResort.

 

W wykazie prowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pojawiły się zatem nowe wpisy dotyczące wymienionych wyżej emitentów. Jedynym wyjątkiem są spółki Baltic Ceramics Investments i Electroceramics, które do czasu dokonania zmian na Liście ostrzeżeń SII zdążyły już przekazać wymagane raporty, a także BGS Energy Plus i TrophyResort, które nie zostały wpisane ze względu na fakt, że są to spółki zagraniczne (zgodnie z regulaminem Listy ostrzeżeń SII w wykazie znajdują się emitenci wyłącznie z siedzibą w Polsce).

 

Warto przy tym zwrócić uwagę, że Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót na rynku NewConnect akcjami emitentów, którzy nie przekazali raportu za czwarty kwartał 2015 roku. Dodatkowo w przypadku Abpol Company Polska i Alfa Star podjęta została uchwała o wykluczeniu tych spółek z obrotu, które nie nastąpi, o ile do 16 maja 2016 roku (włącznie) opublikowane zostaną zaległe raporty okresowe za trzeci i czwarty kwartał 2015 roku.

 

Na dzień 19 lutego 2016 roku na Liście ostrzeżeń SII znajduje się łącznie 60 spółek, w tym 22 z rynku regulowanego oraz 38 z alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Wielu emitentów spełnia więcej niż jedno kryterium kwalifikacji, a zdecydowanym niechlubnym rekordzistą jest firma Cash Flow, spełniając ich aż 9. Najczęściej występujące w wykazie naruszenia związane są z brakiem publikacji raportów okresowych, w tym właśnie raportów kwartalnych, a także z brakiem zwołania w terminie zwyczajnego walnego zgromadzenia, odmową wydania przez biegłego rewidenta wymaganej opinii do raportu okresowego czy ogłoszeniem upadłości.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na Listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie internetowej: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

 

Lista ostrzeżeń SII

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie