Chat with us, powered by LiveChat

Sąd orzeka na korzyść akcjonariuszy mniejszościowych Polcolorit

Skomentuj artykuł
© sebra - Fotolia.pl

Polcolorit poinformował kilka dni temu, iż wpłynęło do Spółki postanowienie sądu zgodnie, z którym sąd zdecydował o zabezpieczeniu roszczenia akcjonariuszy mniejszościowych spółki Polcolorit (w tym wielu członków SII) poprzez wstrzymanie wykonania uchwały NWZ z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej zniesienia dematerializacji akcji Spółki na czas trwania postępowania o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały tej uchwały.

 

Stanowczy sprzeciw akcjonariuszy mniejszościowych

 

Uchwała w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Polcolorit została podjęta podczas obrad NWZ w dniu 16 grudnia 2015 r. głosami akcjonariusza większościowego. Podczas obrad sprzeciwy do protokołu do podjętej uchwały zgłosiło  ponad 90 akcjonariuszy, w tym również SII. Część, tj. kilka procent głosów w kapitale zakładowym Polcolorit należących do członków Porozumienia podczas obrad NWZ reprezentowało także Stowarzyszenie, które od początku wspiera inicjatywę akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, popierając podejmowane przez nich działania. Podczas obrad bardzo wielu akcjonariuszy stawiło się również osobiście, a dodatkowo liczne grono akcjonariuszy było reprezentowane z kolei przez przedstawiciela Porozumienia.

 

Akcjonariusze skierowali sprawę do sądu

 

Warto przypomnieć, że akcjonariusze mniejszościowi Polcolorit skupieni w Porozumieniu od wielu miesięcy sprzeciwiają się wycofaniu Spółki z obrotu publicznego, w szczególności podnosząc, że akcjonariusz większościowy oferował w wezwaniu cenę istotnie odbiegającą od godziwej, w tym także od wartości księgowej. W chwili obecnej Porozumienie liczy już blisko 100 członków dysponując ponad 10 procentami głosów w Spółce. Należy w tym miejscu również podkreślić, że tak duża aktywność akcjonariuszy mniejszościowych w zakresie walki o swoje prawa jest prawdopodobnie pierwszym takim przypadkiem na GPW, a co również istotne Porozumienie większość działań realizuje dzięki zaangażowaniu samych członków. Sytuacja taka jednoznacznie pokazuje jak duża jest skala sprzeciwu akcjonariatu mniejszościowego Spółki wobec praktyk realizowanych przez akcjonariusza większościowego. W konsekwencji sprzeciwów zgłoszonych podczas obrad NWZ w dniu 16 grudnia 2015 r. roku do uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji, członkowie Porozumienia reprezentowani przez Kancelarię, przy dodatkowym wsparciu prawnym jednego z członków Porozumienia, a także Stowarzyszenia zaskarżyli kontrowersyjną uchwałę wnosząc o stwierdzenie jej nieważności jako sprzecznej z ustawą, ewentualnie o uchylenie uchwały jako sprzecznej z prawem i dobrymi obyczajami, godzącej w interes Spółki, a także mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy. Ponadto akcjonariusze wnieśli o zabezpieczenie ww. roszczeń poprzez wstrzymanie wykonania tej uchwały do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie zaskarżonej uchwały.

 

Decyzja sądu i odpowiedź Spółki

 

Sąd decyzją z dnia 15 stycznia 2015 r. postanowił zabezpieczyć roszczenia akcjonariuszy mniejszościowych, poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji na czas trwania postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały wskazując m.in., że brak zabezpieczenia znacznie utrudni osiągnięcie celu postępowania, ponieważ zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie spółki z rynku giełdowego rodzi konsekwencje praktycznie niemożliwe do odwrócenia, a z pewnością ich odwrócenie będzie czasochłonne i kosztowne. Sąd zaznaczył też, że argumenty akcjonariuszy uprawdopodabniają wątpliwości, co do tego, czy zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez akcjonariusza większościowego cena była ceną godziwą.Z kolei wobec decyzji podjętej przez sąd, w dniu 22 stycznia 2016 r. Zarząd Spółki wystosował do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiocie dematerializacji akcji Emitenta. Jednocześnie Zarząd poinformował, że złożenie wniosku nastąpiło w związku z wniesieniem powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia.

 

Warto walczyć o swoje

 

Choć nie wiemy na dziś jaki będzie finał sporu akcjonariuszy, to bezsprzecznie pierwszy etap batalii rozstrzygnięty został na korzyść akcjonariuszy mniejszościowych. Sukcesem Porozumienia niezależnie od finalnego wyniku podejmowanych działań już teraz jest skala aktywności i determinacji jego członków w walce o swoje prawa.

 

Jak przystąpić do Porozumienia Polcolorit?


Porozumienie ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każdy akcjonariusz Spółki. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wspiera tę inicjatywę. Co istotne każdy akcjonariusz będzie mógł wystąpić z Porozumienia w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia Przedstawicielowi w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.


Osoby zainteresowane inicjatywą mogą się zgłaszać przez 7 dni w tygodniu do organizatorów Projektu pod następującymi numerami telefonu i adresami email:


 Kuśnierek Kamil: kusnierek.kamil@gmail.com


 Andrzejewski Mariusz:  mariusz-1310@wp.pl oraz nr telefonu: 572484659 lub 793390705


Osoby zainteresowane, bądź wspierające inicjatywę mogą przyłączać się także do grupy na Facebooku stworzonej przez organizatorów planowanego Porozumienia:
https://www.facebook.com/groups/928773687165895/

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie