Chat with us, powered by LiveChat

Komunikaty emitentów z rynku NewConnect od 17 sierpnia do 13 września 2015 r.

Skomentuj artykuł

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów  rynku NewConnect w okresie od 17 sierpnia do 13 września 2015 r.

 

17 sierpnia 2015 r.

 

Vakomtek S.A.

W raporcie bieżącym EBI nr 10/2015, Zarząd Vakomtek S.A. podał do publicznej wiadomości informację na temat oferty publicznej 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta z zachowaniem prawa poboru. Cena nominalna i cena emisyjna oferowanych akcji wynosi 0,50 zł. Zapisy na akcje serii E Spółki w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe odbędą się w dniach 19 sierpnia – 30 września 2015 r. Prawa poboru nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu.

 

18 sierpnia 2015 r.


Zakłady Mięsne Mysław S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o wypowiedzeniu Spółce przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy pięciu umów kredytowych o łącznej wartości zadłużenia (na dzień 13 sierpnia 2015 r.) przeszło 7.272 tys. zł.

 

19 sierpnia 2015 r.


InfoSCAN S.A.

Zarząd InfoSCAN S.A. przekazał opinii publicznej prognozę wybranych danych finansowych Emitenta, która prezentuje się następująco:

 

 

II poł. 2015 r.

2016

2017

Przychody ze sprzedaży

(w tys. zł)

153,9

1.961,9

8.159,7

EBITDA

(w tys. zł)

-230,2

70,4

3.508,9

 

Równocześnie, Zarząd Spółki poinformował o przyjętej strategii rozwoju InfoSCAN S.A. zakładającej stworzenie kompleksowej oferty usług telemedycznych (ZOPS, kardiologia, położnictwo, choroby przewlekłe) oraz komercjalizację w USA rozwiązań telemedycznych opartych na polskiej myśli technicznej, co ma pomóc Spółce w osiągnięciu progu rentowności w 2016 r.

 

20 sierpnia 2015 r.

 

PiLab S.A.

Zarząd PiLab S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 30/2015, zakomunikował o zakończeniu subskrypcji akcji serii J Emitenta. W drodze przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielonych zostało 470.000 akcji serii J, tj. wszystkie oferowane akcje, po jednostkowej cenie 45,00 zł. Łączne wpływy brutto z tytułu emisji wyniosły 21.150 tys. zł.

 

21 sierpnia 2015 r.

 

Mega Sonic S.A.

Zarząd Mega Sonic S.A. powiadomił o podpisaniu z Panem Danielem Omilianowiczem umowy inwestycyjnej, zgodnie z którą inwestor zobowiązał się do objęcia 725.000 akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 5.002.500 zł. Przedmiotowe akcje będą podlegały czasowemu ograniczeniu zbywalności ("Lock-up") przez 18 miesięcy od dnia objęcia. Dodatkowo, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015, Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu umowy z firmą MASSPAY S.A. o współpracy w zakresie integracji oferowanego przez partnera systemu płatności mobilnych.

 

24 sierpnia 2015 r.

 

Broad Gate S.A.

Zarząd Emitenta podał informacje o zawarciu umowy z francuską spółką Provence Huiles S.A. na sprzedaż wysokooleinowego, nierafinowanego oleju słonecznikowego. Dokładna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie szczegółowych zamówień, przy założeniu, że maksymalna wartość kontraktu wyniesie 2.800 tys. USD.

 

25 sierpnia 2015 r.

 

BGE S.A.

W komunikacie bieżącym nr 28/2015, Zarząd Emitenta powiadomił, iż w dniu 17 sierpnia 2015 r. stwierdzona została prawomocność układu zawartego w dniu 23 czerwca 2015 r. wynikającego z przeprowadzanej upadłości Spółki. Tym samym z dniem 18 sierpnia zakończyło postępowanie upadłościowe Emitenta.

 

26 sierpnia 2015 r.

 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Zarząd Spółki poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji, w drodze oferty publicznej, od 7.500 do 10.250 sztuk dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 zł i równej jej cenie emisyjnej oraz stałym oprocentowaniu na poziomie 9,0% w skali roku, wypłacanym co sześć miesięcy. Obligacje serii E będą zabezpieczone hipoteką ustanowioną do kwoty 15.375 tys. zł. Dodatkowo Zarząd Spółki zapewnił, iż przedmiotowe obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst.

 

27 sierpnia 2015 r.

 

Tableo S.A.

Zarząd Tableo S.A. podał do publicznej wiadomości informację o nabyciu 5.177.000 akcji spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. od firmy Amida Capital sp. z o. o. S.K.A. za kwotę 5.177,0 tys. zł. Transakcja nabycia przedmiotowych akcji stanowi element realizacji strategii zmiany przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta. Spółka Ciasteczka z Krakowa S.A. jest producentem znanych od ponad 20 lat tradycyjnych wyrobów cukierniczych, które dostępne są na terenie całego kraju, m.in. w wielu sklepach sieciowych.

 

28 sierpnia 2015 r.

 

APANET S.A.

Zarząd APANET S.A. zakomunikował, iż APANET Green System sp. z o. o. (spółka zależna od Emitenta) otrzymała zamówienie na dostawę autorskiego systemu sterowania oświetleniem ulicznym oraz jego implementację na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK w Mielcu. Wartość przedmiotu zamówienia została objęta tajemnicą handlową. Termin realizacji zamówienia ustalono na koniec 2015 r.

 

29 sierpnia 2015 r.

 

FORBUILD S.A.

W raporcie bieżącym nr 18/2015, Zarząd Spółki powiadomił o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Kielcach postanowienia o udzieleniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, zabezpieczenia roszczenia BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss, w związku z wytoczonym powództwem ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D w kapitale zakładowym Emitenta i nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze Spółką w zakresie akcji serii D. Udzielenie zabezpieczenia polega na zakazie wykonywania prawa głosu przez Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę oraz Lecha Pasturczaka z wszystkich posiadanych przez nich akcji w FORBUILD S.A.

 

31 sierpnia 2015 r.

 

PHARMENA S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Cortria Corporation z siedzibą w USA o 1.000 tys. USD w drodze emisji 10.000 nowych akcji. Podwyższenie jest finansowane ze środków własnych Emitenta, pozyskanych z emisji akcji serii D. Środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na dalsze finansowanie II fazy badań klinicznych innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego (1-MNA).

 

1 września 2015 r.

 

Alfa Star S.A.

Zarząd Alfa Star S.A. przekazał informację o utracie przez Spółkę płynności finansowej, co spowodowane zostało przez utratę jednego ze źródeł finansowania. W konsekwencji zaistniałej sytuacji Emitent zmuszony został do zaprzestania świadczenia usług turystycznych i rozpoczęcia przewidzianej prawem procedury mającej na celu w szczególności zagwarantowanie powrotów klientów Spółki do kraju. Zarząd poinformował również o działaniach przygotowawczych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.

 

2 września 2015 r.

 

Veniti S.A.

Zarząd Veniti S.A. powiadomił o podpisaniu dwóch umów na sprzedaż akcji Boomerang S.A. Pierwsza z nich zawarta została z firmą Midven Capital Ltd. z siedzibą na Cyprze i obejmowała sprzedaż 19.614.384 szt. akcji Boomerang S.A. serii B. Druga z kolei dotyczyła sprzedaży 35.400.556 szt. akcji Boomerang S.A. tej samej serii, która podpisana została z przedsiębiorstwem Parcel Terminals OS Limited z siedzibą w Dubaju. Zgodnie z umowami, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od ich zawarcia, planowane jest WZA Boomerang S.A., na którym będą podejmowane uchwały dotyczące zmiany firmy Boomerang S.A. oraz zmiany jego przedmiotu działalności.

 

3 września 2015 r.

 

Cenospheres Trade & Engineering S.A.

W komunikacie bieżącym nr 14/2015, Zarząd Spółki zakomunikował o zawarciu umowy współpracy z firmą GeoMining Group LLP. Głównym przedmiotem umowy jest wspólne poszukiwanie nowych źródeł pozyskania cenosfery i bezpośrednie umowy na zakup cenosfery. Niniejszy kontrakt pozwala Emitentowi zdywersyfikować źródła pozyskania surowca o laguny znajdujące się w Astanie (Kazachstan), do których obecnie dostęp ma GeoMining Group LLP. Umowa została zawarta na okres 3 lat, z możliwością jej automatycznego przedłużenia.

 

4 września 2015 r.

 

Biogened S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o złożeniu do Alior Bank S.A. (Agent Emisji) żądania wcześniejszego wykupu 5.000 sztuk obligacji na okaziciela serii BGD200916OO01 o łącznej wartości nominalnej 5.000 tys. zł wyemitowanych przez Spółkę w dniu 20 września 2013 r. Z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji Emitent wypłaci w dniu 21 września 2015 r. obligatariuszom kwotę nominalną przedmiotowych obligacji wraz z narosłymi odsetkami oraz premią, tj. łącznie kwotę bliską 5.219 tys. zł. W dniu wcześniejszego wykupu i dokonania płatności wszystkie obligacje serii BGD200916OO01 zostaną umorzone.

 

7 września 2015 r.

 

Wind Mobile S.A.

Zarząd Wind Mobile S.A. zakomunikował, iż Software Mind S.A., spółka należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta, wygrała przetarg i podpisała list intencyjny z Bankiem Pocztowym S.A. Zawarty dokument określa intencję rozpoczęcia prac przygotowawczych nad dostarczeniem nowej, rozszerzonej platformy bankowości mobilnej i internetowej. W dłuższej perspektywie czasowej, wdrożona funkcjonalność będzie generowała korzyści finansowe związane z przyrostem liczby klientów, szczególnie w obszarze podstawowych segmentów i usług Banku Pocztowego S.A.

 

8 wrzesień 2015 r.

 

Advanced Ocular Sciences S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację o złożeniu przez spółkę zależną od Emitenta, Milestone Ophthalmic Sp. z o. o., wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu, który zakłada opracowanie i rozwój sterowanego komputerowo systemu wstrzyknięć leków lub innych substancji „do wnętrza oka” przy pomocy innowacyjnego urządzenia okulistycznego. Całkowity budżet projektu wynosi przeszło 15.341 tys. zł, a wysokość wnioskowanej dotacji wynosi ok. 10.099 tys. zł (pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych Emitenta).

 

9 wrzesień 2015 r.

 

Inwestycje.pl S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015, Zarząd Emitenta powiadomił o nabyciu 74,30% udziałów w kapitale zakładowym TNN Finance S.A., operatora portalu KantorOnline.pl. Cena nabytych akcji wyniosła 10.000 tys. zł. Rozliczenie płatności nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności pomiędzy Emitentem a akcjonariuszami TNN Finance S.A., którzy zawarli umowy objęcia akcji serii D Spółki Inwesycje.pl S.A. Powyższa transakcja stanowi kluczowy element realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Inwestycje.pl S.A. w obszarze działalności na rynku usług finansowych. Dotychczasowa działalność Spółki, w zakresie prowadzenia i sprzedaży powierzchni reklamowej portali internetowych, będzie nadal kontynuowana i rozwijana.

 

10 września 2015 r.

 

Adiuvo Investments S.A.

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu strategicznej umowy dystrybucyjnej pomiędzy podmiotem zależnym od Emitenta, tj. Carocelle Sp. z o. o. a Specialty Nutrition Group Inc. z siedzibą w USA. Przedmiotem niniejszego kontraktu jest sprzedaż oraz dystrybucja, na terytorium Stanów Zjednoczonych i Puerto Rico, 3 produktów na licencji Lycotech w formie kapsułek. Umowa podpisana została na 12 miesięcy. Obie strony umowy ustaliły, że do dnia 30 września 2015 r., złożone zostanie pierwsze zamówienie na ww. produkty.

 

11 września 2015 r.

 

PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłościowej Emitenta podał do opinii publicznej treść uchwał podjętych na NWZ Spółki z dnia 10 września 2015 r. Syndyk podał, że nie został dopuszczony do udziału w NWZ 

i został wyproszony z pomieszczenia, w którym ono się odbywało. Syndyk stoi na stanowisku, iż
w szczególności uchwała NWZ w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz uchwała
w sprawie przeznaczenia części zysku na wypłatę dywidendy są sprzeczne z prawem. Syndyk, w miarę posiadanych instrumentów prawnych, podejmie czynności zmierzające do wyeliminowania tych uchwał z obrotu prawnego. Do dnia 24 września 2015 r. do godziny 14:00. została ogłoszona przerwa w obradach niniejszego NWZ.

 


 

Chcesz dostawać takie analizy? Zapisz się na Biuletyn rynku NewConnect!

 

eBiuletyn NewConnect

 

 

Opracowanie:

Blue Oak Advisory

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie