Chat with us, powered by LiveChat

APS Energia w drodze na rynek główny

Skomentuj artykuł
© vorclub - Fotolia.com

APS Energia jest jednym z największych krajowych dostawców rozwiązań w zakresie systemów zasilania gwarantowanego dla przemysłu. Poza rynkiem polskim spółka od wielu lat rozwija działalność na rynkach zagranicznych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2013 roku.

 

Spółka oferuje rozwiązania w zakresie nowoczesnych systemów zasilania awaryjnego wraz z towarzyszącymi im usługami dla klientów branżowych między innymi w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle, czy sektorze obronnym. Od 2013 roku spółka przygotowuje produkty dla trakcji jezdnej, to jest tramwajów, metra, wagonów i innych zespołów trakcyjnych. Głównym rynkiem dla spółki jest Polska, gdzie APS Energia kontroluje około 50% rynku przemysłowych urządzeń zasilania gwarantowanego w segmencie energetyki, nafty i gazu (odpowiednio 8% w całym rodzimym rynku przemysłowych urządzeń zasilania gwarantowanego bez uwzględniania trakcji jezdnej). Spółka szacuje wartość tego fragmentu rynku na 40 mln zł (cały rodzimy rynek z trakcją to odpowiednio około 191 mln zł) z perspektywą wzrostu około 5% rocznie. Poza granicami największa sprzedaż realizowana jest w Rosji (2013 -17,1% rdr, 2014 +63,2% rdr). Ponad to spółka jest obecna w Europie, Azji Środkowej, Ameryce Północnej i Południowej oraz Afryce.

Wyniki Finansowe

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

I kw. 2015

I kw. 2014

2014

2013

2012

Przychody netto ze sprzedaży

13 372

12 552

87 195

62 052

65 188

Wynik brutto ze sprzedaży

2 770

3 132

27 779

23 337

25 880

Wynik z działalności operacyjnej

-1 296

-739

11 359

7 596

9 923

Wynik brutto

-1 135

-1 178

10 632

7 152

8 823

Wynik netto

-1 108

-1 149

8 288

5 483

6 779

Źródło: Prospekt emisyjny APS Energia S.A.

 

W 2014 roku APS Energia osiągnęła 87,2 mln zł przychodów, co stanowiło wzrost o 40,5% w relacji rok do roku. Jak podała spółka w prospekcie był to efekt bardzo dobrego rezultatu w II półroczu 2014 roku. Wynika to ze specyfiki działalności klientów emitenta – znaczna część przychodu i wyniku jest generowana pod koniec roku. Przychody z rynku polskiego wyniosły 37,2 mln zł (około 43%). Na rynku rosyjskim spółka osiągnęła rekordową sprzedaż w wysokości 34,6 mln zł. Zysk netto w 2014 roku wyniósł 8,3 mln zł. Spadek przychodów w 2013 roku spółka tłumaczy głównie wynikami I półrocza 2013 roku, kiedy negatywnie na wyniki wpłynęły opóźnienia i przesunięcia dużych projektów inwestycyjnych. Z kolei spadek wyniku brutto na sprzedaży w I kw. 2015 roku do poziomu 2,8 mln zł spółka tłumaczyła wzrostem kosztów sprzedanych produktów, usług i towarów. Strata na działalności operacyjnej wynika natomiast z rozbudowy organizacji w ramach przyjętej strategii do 2020 roku. Na koniec I kw. 2015 roku portfel zamówień spółki miał wartość 34,9 mln zł.

 

APS Energia zamierza wypłacać dywidendę w wysokości od 10% do 30% skonsolidowanego zysku netto. W 2015 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 4 groszy na akcję, co dało stopę dywidendy około 1%.

Akcjonariat

Niemal 91% akcji jest rozłożone po równo na trzech akcjonariuszy: Pana Antoniego Dmowskiego, Piotra Szewczyka i Pawła Szumowskiego. Pozostałe akcje są w wolnym obrocie. Obecni akcjonariusze zobowiązali się umową lock-up do niesprzedawania posiadanych udziałów przez 12 miesięcy od debiutu akcji na rynku głównym GPW.

 

APS Energia akcjonariat

Źródło: APS Energia S.A.

Cele emisyjne

APS Energia w ofercie publicznej chce uplasować do 1 730 000 akcji nowej emisji. Stanowi to około 6,6% obecnej ilości akcji w obrocie. Przedział cenowy w transzy dla inwestorów indywidualnych został ustalony na 4,00 zł – 4,50 zł.

 

W prospekcie spółka podała, że oczekuje pozyskania około 7,15 mln zł netto z emisji. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na częściowe finansowanie budowy nowego kompleksu w Stanisławowie Pierwszym. Łączne koszty projektu mają wynieść 18,1 mln zł. Prace ruszyły w maju 2015 roku, a rozpoczęcie produkcji w nowym obiekcie planowane jest na przełomie I i II kw. 2016 roku.

 

Wielkość i struktura oferty

 • 1 730 000 akcji nowej emisji

Transza dla inwestorów indywidualnych

 • Około 15% oferowanych akcji (około 259 500 akcji)

Cena 1 akcji w ofercie

 • 4,00 zł – 4,50 zł

Przewidywany harmonogram oferty

 • 25.08-01.09.2015 – zapisy dla inwestorów indywidualnych
 • 27.08-02.09.2015 – proces budowania księgi popytu
 • 02.09.2015- podanie informacji o liczbie akcji oferowanych i cenie emisyjnej
 • 04.09.2015 – ostatni dzień dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu
 • 03.09-08.09.2015 – zapisy inwestorów instytucjonalnych
 • 09.09.2015 – przydział oferowanych akcji
 • Około tygodnia od przydziału oferowanych akcji – przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji oraz PDA na rynku regulowanym
 • Około miesiąca od przydziału oferowanych akcji – przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji oferowanych na rynku regulowanym

Źródło: Prospekt emisyjny APS Energia S.A.

 

Z pełną treścią prospektu można zapoznać się w tym miejscu.

 

Źródło: APS Energia S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie