Chat with us, powered by LiveChat

Nowe kryteria kwalifikacji i kolejne wpisy na Liście ostrzeżeń SII

Skomentuj artykuł

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych podjęło decyzję o wprowadzeniu dwóch kolejnych kryteriów kwalifikacji spółek na Listę ostrzeżeń SII. W konsekwencji dokonano kilkunastu nowych wpisów. Obecnie w niechlubnym wykazie znajduje się blisko 60 emitentów z rynku publicznego.

 

Od 14 sierpnia 2015 roku na Listę ostrzeżeń SII będą wpisywane spółki, w przypadku których biegły rewident wydał negatywną opinię do zbadanego sprawozdania finansowego (kryterium "Negatywna opinia biegłego rewidenta"),  a także w przypadku których biegły rewident odmówił wyrażenia opinii do rocznego sprawozdania finansowego lub odmówił wydania raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego (kryterium "Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta"). Pozostałe zasady umieszczania emitentów w wykazie publikowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pozostały bez zmian. Obecnie na Listę ostrzeżeń SII wpisana może zostać spółka z rynku publicznego, która spełnia co najmniej jedno z trzynastu obiektywnych kryteriów kwalifikacji.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przeprowadziło weryfikację treści opinii i raportów biegłych rewidentów wydanych do sprawozdań finansowych za rok 2014. Na tej podstawie na Liście ostrzeżeń SII znalazło się 14 nowych wpisów w związku z odmową wydania opinii przez niezależnego audytora, które dotyczą spółek: Advadis, B3System, Drewex, Europejski Fundusz Hipoteczny, e-Kancelaria, Fota, Ideon, PBG, PC Guard, Petrolinvest, BGE, Genesis Energy, MSI Bioscience i Molmedica. Ponadto dwa nowe wpisy, dotyczące spółek Abpol oraz Aton-HT, dokonane zostały w związku z tym, że opinia do raportu okresowego była negatywna.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na dziewięciu obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

 

Lista ostrzeżeń SII

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie