Chat with us, powered by LiveChat

Integer – rozwój paczkomatów ciągnie w dół wyniki spółki

Skomentuj artykuł
© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Pierwszy raport analityczny SII na temat spółki Integer S.A. został opublikowany we wrześniu 2013 roku. Wówczas kurs akcji oscylował wokół swoich maksimów - okolic 330 zł. Od tego czasu wartość akcji spadła o 60% i obecnie notowane są one po około 125 zł. Sprawdziliśmy, co wydarzyło się w spółce w ciągu ostatnich niespełna dwóch lat oraz jakie perspektywy rysują się dla firmy na najbliższą przyszłość. Przedstawiamy aktualizację raportu.

 

Aktualizacja raportu: Integer

 

Spis treści:

  1. Analiza wyników finansowych
  2. InPost zwiększa udział w rynku pocztowym i uruchamia usługi kurierskie
  3. Paczkomaty i Allegro
  4. Pozyskanie kapitału dla easyPack
  5. Sieć paczkomatów na świecie
  6. Uwaga na słabe relacje inwestorskie
  7. Aktualne wskaźniki Integer S.A.
  8. Analiza techniczna

Analiza wyników finansowych

Wybrane elementy sprawozdania finansowego Grupy Integer S.A.

(tys. zł)

2014

2013

I kw. 2015

I kw. 2014

Przychody ze sprzedaży

604 068

347 324

153 459

121 234

Zysk operacyjny

-5 156

24 232

-4 727

2 508

Zysk brutto

-18 999

16 165

-10 037

1 709

Zysk netto

-31 993

8 627

3 306

-1 408

Aktywa ogółem

1 209 192

855 240

1 246 529

958 090

Kapitał własny

789 664

488 069

787 453

564 418

Przepływy z działalności operacyjnej

-154 964

2 341

50 947

-29 672

Przepływy z działalności inwestycyjnej

-202 034

-239 121

-85 794

-68 630

Przepływy z działalności finansowej

353 599

221 180

132

73 664

Źródło: Integer S.A.

 

Rok 2014 dla Integer był okresem dużego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Wzrosły one o 74% wobec roku poprzedniego i osiągnęły 602,1 mln zł. Niestety mocno ucierpiała na tym zyskowność spółki, która zamieniła się w stratę i to już na poziomie operacyjnym. Wynik operacyjny w 2013 roku był dodatni i wyniósł 23,2 mln zł, a rok później był już ujemny w kwocie -5,2 mln zł. Pozostałe poziomy wyniku również wykazały mocno negatywną dynamikę – wynik brutto w 2014 roku wyniósł -19 mln zł wobec +16,2 mln zł w 2013 roku, a wynik netto w ubiegłym roku wyniósł -32 mln zł wobec +8,6 mln zł w 2013 roku. Strata netto w 2014 roku przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującemu była niższa i wyniosła 9,5 mln zł. Po stronie kosztów najmocniej w tym okresie wzrosły usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe oraz koszty finansowe. W liście do akcjonariuszy prezes Integera Rafał Brzoska podkreślił, że prowadzona dynamiczna ekspansja zagraniczna pociąga za sobą wzrost kosztów, ale wyraził swoje przekonanie, że dynamiczny wzrost e-commerce na całym świecie stanowi uzasadnienie obecnie obranej strategii rozwoju firmy (duże inwestycje rozwojowe). Prezes zaznaczył też, że spodziewa się silnie rosnącego zapotrzebowania na usługi pocztowo-kurierskie. 

 

Wyniki finansowe za I kw. 2015 roku wykazały podobne tendencje jak w całym roku 2014. W okresie styczeń-marzec tego roku przychody wzrosły o 27% i wyniosła 153,5 mln zł. Wynik operacyjny był ujemny w kwocie -4,7 mln zł wobec zysku operacyjnego 2,5 mln zł rok wcześniej. Jeszcze większą różnicę widać po wyniku brutto (-10 mln zł vs. 1,7 mln zł). Dzięki dodatniej wartości podatku dochodowego (+13,3 mln zł), Integer w I kw. br. osiągnął zysk netto o wartości 3,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 8,1 mln zł. Do najważniejszych wydarzeń w pierwszych miesiącach 2015 roku należy zaliczyć pozyskanie nowych inwestorów dla easyPack (PZU oraz fundusz Templeton), pozyskanie finansowania dłużnego od Banku Gospodarstwa Krajowego na rozwój paczkomatów w Kanadzie, podpisanie umowy z Pocztą Polską na odpłatne korzystanie z infrastruktury pocztowej oraz zwiększenie sieci paczkomatów w Polsce o 200 urządzeń.

 

W trakcie 2014 roku trwał proces uporządkowania struktury wewnętrznej grupy. Nastąpiło rozdzielenie dwóch rodzajów działalności – usług paczkomatowych oraz usług pocztowych i kurierskich. Zamierzeniem jest wprowadzenie Inpost-u na rynek główny GPW, a debiut ma się odbyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

 

Integer w okresie ostatnich dwóch lat ponosił istotne wydatki inwestycyjne, co widać m.in. po dużych, ujemnych kwotach w rachunku przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej. W 2014 roku saldo to wyniosło -202 mln zł, a rok wcześniej -239,1 mln zł. W dużej mierze środki na inwestycje pochodziły z wpływów z tytułu emisji akcji, które netto wyniosły w 2014 roku 226,3 mln zł, a rok wcześniej było to 144,6 mln zł. Niewielkiemu zwiększeniu w tym czasie uległo zadłużenie oprocentowane. Saldo przepływów z działalności operacyjnej w 2014 roku było ujemne i wyniosło -154,9 mln zł - istotny wpływ zwiększenia stanu należności oraz rozliczeń międzyokresowych. Odwrotna tendencja została odnotowana w I kw. 2015 roku. Działalność podstawowa wygenerowała blisko 51 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych dzięki głównie zmniejszeniu stanu należności i rezerw.

 

Wybrane elementy bilansu

Grupy Integer S.A. (tys. zł)

31.03.2015 r.

31.03.2014 r.

Aktywa trwałe

808 613

555 401

 Wartość firmy

44 498

16 999

 Pozostałe aktywa niematerialne

144 777

90 964

 Rzeczowe aktywa trwałe

505 578

393 609

 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

71 534

24 667

 Aktywo z tytułu odroczonego podatku

37 917

22 947

Aktywa obrotowe

437 916

402 689

 Zapasy

26 746

19 449

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

334 412

295 970

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

46 248

59 724

Kapitał własny

787 453

564 418

Zobowiązania długoterminowe

56 181

84 438

 Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki

24 290

4 288

 Obligacje

0

37 069

 Dotacje rządowe

18 158

22 857

 Długoterminowe zobowiązania finansowe

12 560

13 718

Zobowiązania krótkoterminowe

402 895

309 234

 Zobowiązania handlowe i inne

166 892

106 930

 Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki

17 693

24 046

 Obligacje

161 146

119 313

 Rezerwy krótkoterminowe

29 114

40 006

Suma bilansowa

1 246 529

958 090

Źródło: Integer S.A.

 

Grupa Integer w ciągu badanego roku zwiększyła wartość aktywów trwałych o 253 mln zł. Ich udział w sumie bilansowej wynosił 65% na ostatni dzień marca tego roku. Wyższa wartość firmy to pochodna m.in. nabycia spółki Polska Grupa Pocztowa w 2014 roku (w momencie nabycia powstała wartość firmy 45,4 mln zł). W skład pozostałych aktywów niematerialnych wchodzą m.in. know-how dotyczący produkcji paczkomatów, licencja Deutsche Post czy program WorkFlow. Wraz z dużą dynamiką sprzedaży wzrosły też należności handlowe (jednak w niższym tempie). W skutek podniesienia kapitału, zwiększyła się wartość kapitałów własnych do 787,4 mln zł, a także wzrósł ich udział w pokryciu majątku do 63%. Na koniec marca 2015 r. suma kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosiła 203,1 mln zł wobec 184,7 mln zł rok wcześniej. Stan środków pieniężnych w ciągu badanego okresu spadł o 13,5 mln zł do 46,2 mln zł. Taka struktura bilansu oznacza, że spółka inwestycje w zwiększanie aktywów trwałych pokrywała w większej części kapitałem własnym. Suma bilansowa Grupy Integer wyniosła na koniec marca tego roku 1 246,5 mln zł. W raporcie finansowym za 2014 rok można znaleźć informację, że spółka zależna easyPack Sp. z o.o. posiadała aktywa łączne o wartości 602,6 mln zł.

InPost zwiększa udział w rynku pocztowym i uruchamia usługi kurierskie

Inpost jest już największym, prywatnym operatorem pocztowym w Polsce. Szczególny wzrost udziałów w rynku został dokonany po przejęciu 100% akcji Polskiej Grupy Pocztowej. Firmy te zintegrowały swoje struktury operacyjne, jednak Polska Grupa Pocztowa pozostała oddzielną spółką i marką dedykowaną dla klienta biznesowego. Zwiększeniu uległ potencjał InPostu w zakresie obsługi korespondencji szczególnie pod kątem zdobywania kontraktów publicznych. Wśród zdobytych kontraktów w ostatnim czasie należy wymienić: obsługę przesyłek rządowego Centrum Usług Wspólnych (wartość 33 mln zł), obsługę przesyłek dla KRUS (22,7 mln zł), a wcześniej (w 2013 roku) obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur (500 mln zł).

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie