Chat with us, powered by LiveChat

Amica kontynuuje silną ekspansję w Europie

Skomentuj artykuł
© tab62 - Fotolia.com

Pierwszy raport analityczny SII na temat spółki Amica S.A. został opublikowany w marcu 2012 roku. W tym czasie kurs akcji polskiego producenta AGD wzrósł z okolic 40 zł do 140 zł. Przedstawiamy aktualizację raportu.

 

Spis treści:

  1. Analiza wyników finansowych
  2. Aktualne wskaźniki
  3. Czynniki wpływające na przyszłe wyniki finansowe
  4. Rekomendacje
  5. Analiza techniczna

 

 

AMICA S.A.

 

1. Analiza wyników finansowych

Wybrane elementy sprawozdania finansowego Grupy Amica

(tys. zł)

1-4Q 2014 r.

1-4Q 2013 r.

Przychody ze sprzedaży

2 027 495

1 656 021

Zysk operacyjny

128 286

96 270

Zysk brutto

99 020

81 045

Zysk netto oczyszczony (przybliżenie)

78 100

65 000

Przepływy z działalności operacyjnej

89 876

53 653

Przepływy z działalności inwestycyjnej

-31 743

-36 247

Przepływy z działalności finansowej

-28 345

-66 248

Źródło: Amica S.A.

 

Amica z roku na rok zwiększa poziom przychodów ze sprzedaży. Po czterech kwartałach 2014 roku sprzedaż przekroczyła 2 mld zł i była wyższa o 22,4% względem całego 2013 roku. W strukturze przychodów niezmiennie największy udział ma rynek polski, który w 2014 roku odpowiadał za 33% przychodów. Spada powoli udział sprzedaży na rynkach wschodnich – z 32% w 2013 roku do 27% w 2014 roku. Kraje zachodniej Europy (wraz z Wielką Brytanią) odpowiadały za 25% całej sprzedaży Amici. Spółka na poziomie operacyjnym zarobiła po czterech kwartałach 2014 roku 128,3 mln zł wobec 96,3 mln zł w 2013 roku.

 

Również zysk brutto był lepszy rok do roku. Wykazany w 2013 roku zysk netto był „zaburzony” dodatnim wpływem utworzenia aktywa podatkowego związanego z inwestycjami w SSE (24,4 mln zł), a w przypadku jego oczyszczenia wynik netto osiągnięty w ubiegłym roku (78,1 mln zł) wskazałby również dodatnią dynamikę – plus 20,2%. Na osiągnięty w 2014 roku wynik finansowy pozytywny wpływ miały następujące czynniki: rozwój sprzedaży na wszystkich rynkach, a przede wszystkim w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech, większa sprzedaż towarów handlowych (np. zmywarki, lodówki, okapy, małe AGD), wygenerowane oszczędności na zakupach materiałów i komponentów oraz wzrost efektywności produkcji. Negatywnie odbił się spadek wartości rubla i hrywny.

 

Wyniki 2014 roku w następujący sposób ocenił prezes spółki Jacek Rutkowski:

 

„To był dobry rok. Zwiększyliśmy sprzedaż na wszystkich rynkach, przede wszystkim w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wzrosła też efektywność naszej produkcji, rozwinęliśmy sprzedaż towarów zamawianych u zewnętrznych podmiotów. Przykładowo, sprzedaż zmywarek zwiększyliśmy aż o 84%, a lodówek – o 40%. Wyniki byłyby istotnie jeszcze lepsze, gdyby nie deprecjacja rubla i hrywny.”

 

W sprawozdaniu finansowym za ostatni rok uwagę zwraca zwiększenie wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej w kwocie 89,9 mln zł wobec 53,7 mln zł w 2013 roku. Łącznie saldo środków pieniężnych w 2014 roku zwiększyło się o 29,8 mln zł, do 55,7 mln zł.

 

Amica za 2013 rok wypłaciła 3,5 zł dywidendy na jedną akcję. Za 2014 rok Zarząd również skłania się do wypłaty dywidendy, jednak uzależnia ją od realizacji projektów akwizycyjnych. W ostatniej wypowiedzi z połowy marca tego roku, prezes Rutkowski zaznaczył, że kwestia potencjalnego przejęcia wyjaśni się prawdopodobnie w maju i wówczas Zarząd zadecyduje o dywidendzie. Zysk na jedną akcję wyniósł w 2013 roku 11,7 zł (kalkulacja nieoczyszczona), a w 2014 r. 10,4 zł.

 

Wybrane elementy bilansu Grupy Amica S.A. (tys. zł)

31.12.2014 r.

31.12.2013 r.

Aktywa trwałe

418 403

397 772

 Rzeczowe aktywa trwałe

288 977

254 091

 Wartości niematerialne

48 891

46 301

 Pozostałe aktywa finansowe

19 935

8 449

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

60 600

70 686

Aktywa obrotowe

690 566

535 340

 Zapasy

229 124

200 621

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

337 112

279 706

 Pochodne instrumenty finansowe

43 507

6 447

 Pozostałe aktywa niefinansowe

21 326

20 548

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

55 737

25 690

Kapitał własny

539 911

471 211

Zobowiązania długoterminowe

66 365

51 598

 Oprocentowane kredyty i pożyczki

44 217

37 770

 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych netto

7 873

5 341

 Pozostałe zobowiązania

7 918

2 116

Zobowiązania krótkoterminowe

502 693

410 303

 Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek

49 403

60 678

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

332 836

289 820

 Rezerwy

109 037

47 146

Suma bilansowa

1 108 969

933 112

 

 

Źródło: Amica S.A.

 

Po stronie aktywów w ciągu całego 2014 roku nie zaszły istotne zmiany, oprócz tych naturalnych związanych ze wzrostem sprzedaży. W skutek procesu inwestycyjnego w zwiększanie mocy produkcyjnych wzrosła w badanym okresie wartość rzeczowych aktywów trwałych o blisko 35 mln zł. W skład środków trwałych został również przekwalifikowany obiekt hotelowo – sportowy, który widniał dotychczas w nieruchomościach inwestycyjnych. W pozostałych aktywach finansowych ujęte są pożyczki dla podmiotów powiązanych. Wartość zapasów w ciągu ostatniego roku wzrosła o 15% wraz ze wzrostem należności handlowych o 20%. Jednocześnie zobowiązania handlowe urosły o 15%, co jest uzasadnione dynamika sprzedaży o 22,4%. W aktywach obrotowych rzuca się w oczy wzrost wartości pochodnych instrumentów finansowych (43,5 mln zł), co może wskazywać na znacznie większą skalę wykorzystywania instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe. Istotnie zwiększyło się też saldo środków pieniężnych, które wyniosło na koniec grudnia ubiegłego roku 55,7 mln zł. Po stronie pasywów kapitał własny zwiększył swoją wartość w ciągu 2014 roku do 539,9 mln zł z 471,2 mln zł. Suma kredytów i pożyczek na ostatni dzień bilansowy wyniosła 93,6 mln zł i spadła w ostatnim roku o blisko 5%. Dług netto wyniósł 37,9 mln zł.

 

2. Aktualne wskaźniki Amica S.A.

Poniżej prezentujemy wybrane wskaźniki dla Grupy Amica po czterech kwartałach 2014 roku.

 

Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Amica S.A.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,51

Zadłużenie oprocentowane

93,6 mln zł

Dług netto/EBITDA

0,2

Rentowność zysku operacyjnego

6,3%

Rentowność netto

3,8%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,37

C/Z

14,4

C/WK

2,1

Kapitalizacja (08.04.2015)

1,1 mld zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych Amica S.A.

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynoszący 0,51 oznacza, że kapitał obcy finansuje blisko połowę majątku. Jednak patrząc na strukturę kapitałów obcych widzimy, że niski jest w niej udział kredytów i pożyczek, których suma wynosi 93,6 mln zł na koniec 2014 roku. Relacja długu netto do rocznego zysku EBITDA na koniec poprzedniego roku wyniosła 0,2, co oznaczało spadek z poziomu 0,6 na koniec 2013 roku. Tym samym spółka ma obecnie dużą zdolność kredytową. Strategia spółki zakłada dopuszczalny poziom zadłużenia względem tego wskaźnika na poziomie 2,0. Rentowność operacyjna w ostatnim roku zwiększyła się do poziomu 6,3% z 5,8% na koniec 2013 roku. Rentowność na poziomie netto dla porównywalnych wyników utrzymała się na poziomie 3,9%. Poziom wskaźnika płynności bieżącej wynoszący 1,37 mieści się w zalecanych w literaturze ekonomicznej normach (1,2-2,0). Wraz ze wzrostem kursu akcji rosną również wartości wskaźników rynkowych C/Z i C/WK. Wynoszą one odpowiednio 14,4 i 2,1.

 

3. Czynniki wpływające na przyszłe wyniki finansowe

Zarząd Amici wskazuje obecnie na pozytywne tendencje w rozwoju sprzedaży na czterech głównych rynkach (Polska, Rosja, Niemcy, Skandynawia). Odnotowuje też silny wzrost sprzedaży w Wielkiej Brytanii.

 

Amica ogłosiła w maju 2014 rok jako pierwsza spółka z GPW aż 10-letnią strategię rozwoju pod nazwą HIT 2023, obejmującą horyzont czasowy do 2023 roku. Pod względem wyników finansowych celem spółki jest osiągnięcie w perspektywie 2023 roku 1,2 mld euro przychodów ze sprzedaży (obecnie ok. 0,5 mld euro) oraz generowanie marży EBITDA na poziomie 9%. W trochę krótszej perspektywie, czyli roku 2018, Amica zamierza osiągnąć sprzedaż w wysokości 3 450 mln zł oraz wygenerować 300,2 mln zł zysku EBITDA. Dług netto ma nie przekroczyć bariery na poziomie 2,0. By osiągnąć zakładany poziom sprzedaży, polska spółka zamierza intensywnie zwiększać swoją obecność na rynkach zachodnich. Szczególnie chce położyć nacisk na rynek Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii, na których to wciąż w większości jej sprzedaż jest stosunkowo niewielka. Zwiększenie generowanych tam przychodów ma w większości odbyć się za pomocą wzrostu organicznego, ale również poprzez akwizycje.

 

W ramach wzrostu organicznego Amica uruchomiła z początkiem 2015 roku własną spółkę dystrybucyjną w Hiszpanii, bazując na ludziach i rynkowym know-how pozyskanym dzięki przeprowadzeniu due diligence Fagora, wystawionego na sprzedaż upadłego producenta AGD. Trzy marki własne Grupy Amica (Amica, Hansa i Gram) mają obecnie już silną pozycję na poszczególnych rynkach Europy. Umocnieniu ma podlegać znaczenie produktów do zabudowy poprzez wdrażanie nowych towarów i produktów przy współpracy z kluczowymi dostawcami. Część wydatków inwestycyjnych poświęcona ma być na zwiększenie potencjału produkcji kuchni poprzez m.in. zwiększenie mocy produkcyjnych. Do 2016 roku mają one wynieść 1,6 mln sztuk rocznie. Amica planuje też zwiększyć kompetencje w produkcji (zwiększenie gamy produkowanych modeli) oraz dalej optymalizować koszty produkcji.

 

Na konferencji wynikowej prezes Rutkowski podkreślał, że czuje niedosyt obecności spółki nie tylko na Zachodzie, ale również na Wschodzie. Jest on zdania, że Amica ma jeszcze duży potencjał do zwiększenia sprzedaży w tych regionach. Przyznał jednak, że marzec tego roku objawił się spowolnieniem sprzedaży w Rosji. Dodał też, że nie wszystkie należności na rynku rosyjskim mogą być ubezpieczone i istnieje ryzyko dokonania pewnych odpisów, ale ich wielkość ocenił na małe „kwoty”. W budżecie na obecny rok wpisany poziom sprzedaży na Wschodzie został istotnie zmniejszony. Zarząd twierdzi, że udaje się przekierowywać sprzedaż na Zachód.

 

Amica prowadzi obecnie dwa projekty akwizycyjne – jeden we Francji (mniejszościowy udział w firmie dystrybucyjnej), a drugi dotyczy dystrybutora działającego w Europie Zachodniej posiadającego też własną markę. Fiaskiem zakończyła się próba przejęcia we Włoszech, ze względu na brak zgody przeniesienia produkcji do Polski.

 

Na obecny rok Amica zaplanowała wydatki inwestycyjne na poziomie 80 mln zł. 30 mln zł zostanie przeznaczone na zwiększenie mocy produkcyjnych, a kolejne 30 mln to inwestycje odtworzeniowe. Pozostała część zostanie przeznaczona na IT, rozwój oferty produktowej i zwiększenie efektywności produkcji. W ubiegłych latach roczny CAPEX oscylował wokół 50 mln zł.

 

Do najważniejszych czynników ryzyka zaliczyć należy:

 

  • Pogłębienie konfliktu na wschodzie, czego efektem będzie osłabienie sprzedaży tym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem rynku rosyjskiego. Kierunek Wschodni wciąż stanowi blisko 1/3 sprzedaży Grupy, choć z drugiej strony rośnie dywersyfikacja geograficzna
  • Potencjalne odpisy należności od odbiorców ze wschodu mogą negatywnie wpłynąć na wynik netto
  • Brak dokonanych akwizycji, które są zapowiadane przez spółkę od dłuższego czasu, mogą spowodować opóźnienie realizacji lub brak wykonania prognozy sprzedaży zarówno na rok 2018 jak i 2023
  • Większe zaangażowanie w instrumenty zabezpieczenia ryzyka walutowego w sytuacji znacznie odbiegających od planów poziomów sprzedaży mogą wygenerować zarówno extra zyski jak i straty.

 

4. Rekomendacje dla akcji Amica S.A.

Data rekomendacji

Cena docelowa 1 akcji

Zalecenie

Instytucja

11.02.2015

149 zł

kupuj

DM BZ WBK

20.01.2015

132 zł

kupuj

DM Millennium

09.12.2014

162,92 zł

kupuj

BM BGŻ

Źródło: www.bankier.pl

 

Obserwując w ostatnich latach wydawane rekomendacje, wraz z aktualizacjami w czasie ceny docelowej dla akcji Amici, widoczny jest trend ich cyklicznego podnoszenia.

 

5. Analiza techniczna

Kurs akcji Amici pozostaje w trendzie rosnącym. Przez cały 2014 rok skuteczną barierą do dalszych wzrostów był poziom około 120 zł. Z kolei silnym wsparciem dwukrotnie okazały się okolice 85 zł, które uchroniły przed spadkami w czasie początku konfliktu na Wschodzie. Ostatni impuls wzrostowy zatrzymał się na granicy 150 zł. Wsparciem pozostaje średnioterminowa linia trendu wzrostowego – obecnie przebiegająca na poziomie około 113 zł.

 

Amica - Analiza techniczna

Źródło: Stooq.pl

 

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

--

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII nie świadczyło i nie świadczy obecnie usług z zakresu relacji inwestorskich spółce Amica S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie