Chat with us, powered by LiveChat

Grupa PGNiG – dominator polskiego rynku gazu

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z raportem analitycznym na temat Grupy Kapitałowej PGNiG przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

  1. Profil Spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży – pozycja Spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena perspektyw finansowych i plany rozwoju Spółki
  7. Analiza wskaźnikowa
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

 

1. Profil spółki

Grupa Kapitałowa PGNiG prowadzi działalność w sektorze energetycznym w Polsce i poza granicami kraju. Zajmuje dominującą pozycję w większości obszarów sektora gazowego w Polsce – wydobycie gazu ziemnego, poszukiwanie złóż, magazynowanie paliw gazowych, obrót gazem ziemnym wraz z jego dystrybucją. Wydobycie gazu i ropy naftowej realizowane jest przez firmę w Polsce i na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W ramach obrotu i magazynowania PGNiG sprzedaje gaz ziemny z własnego wydobycia oraz importowany oraz zapewnia odbiorcom dostawy w okresach sezonowego zwiększenia zapotrzebowania. Firma realizuje również rozbudowę i modernizację infrastruktury gazowej. Od 2012 roku Grupa poszerzyła działalność o wytwarzanie i sprzedaż ciepła oraz energii elektrycznej. 

 

W skład Grupy Kapitałowej PGNiG na koniec 2014 roku wchodziło 30 spółek zależnych, z czego 21 bezpośrednio zależnych i 9 pośrednio zależnych. Działalność Grupy podzielona jest na pięć segmentów: poszukiwanie i wydobycie, obrót i magazynowanie, dystrybucja, wytwarzanie oraz pozostała działalność. Poniżej prezentujemy konsolidowane spółki zależne z ich przynależnością do segmentów:

 

Grupa PGNiG

              Źródło: PGNiG S.A.

 

Zatrudnienie w całej Grupie na koniec 2014 roku wyniosło 28 996 osób. Było to o blisko 2 tys. mniej wobec końca 2013 roku. Spadek liczby pracowników to efekt prowadzonych w Grupie działań zwiększających efektywność kosztową i organizacyjną poprzez m.in. łączenie spółek zależnych, program dobrowolnych odejść, wprowadzenie dodatkowych świadczeń finansowych zachęcających uprawnionych pracowników do przejścia na emeryturę. Najwięcej zatrudnionych na koniec poprzedniego roku było w segmencie dystrybucji (12 173) oraz w poszukiwaniu i wydobyciu (10 221).

 

Akcje PGNiG notowane są na GPW od września 2005 roku. Obecnie wchodzą one w skład indeksu największych i najpłynniejszych spółek warszawskiej giełdy - WIG20.

 

2. Akcjonariat

Większościowym akcjonariuszem w PGNiG jest Skarb Państwa. Posiadał on na koniec 2014 roku 72,4% udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Żaden z pozostałych, mniejszościowych akcjonariuszy nie posiada pakietu akcji powyżej progu 5%. Spółka w ostatnim sprawozdaniu finansowym podała, że otwarte fundusze emerytalne posiadały na dzień 31 grudzień 2014 r. 11% spośród 27,6% free flout-u. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 5 900 000 000 akcji.

 

Akcjonariat PGNiG

Źródło: PGNiG S.A.

 

3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

Komunikację PGNiG z perspektywy inwestora indywidualnego należy ocenić lekko negatywnie. Spółka aktywnie nie komunikuje się z inwestorami indywidualnymi tj. nie organizuje czatów internetowych, nie jest obecna na konferencjach inwestorskich dedykowanych właśnie tej grupie inwestorskiej, a także nie organizuje np. dni otwartych. Z drugiej strony zawartość merytoryczną raportów finansowych oraz informacji dodatkowych należy ocenić pozytywnie. Jest w nich wiele szczegółowych informacji na temat bieżących wydarzeń z życia spółki. Na stronie internetowej spółki w dedykowanej inwestorom zakładce można znaleźć najważniejsze informacje, a także prezentacje inwestorskie za poszczególne okresy. Niestety zapis telekonferencji dla analityków nie jest już tłumaczony z języka angielskiego na język polski, co jest utrudnieniem dla części inwestorów indywidualnych.

 

4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

Grupa PGNiG jest liderem w Polsce pod względem wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. W 2014 roku produkcja własna gazu ziemnego wyniosła 4,5 mld m3, a ropy naftowej 1,2 mln ton. Niedobór między produkcją własną gazu ziemnego, a wielkością jego sprzedaży do 6,8 mln odbiorców końcowych pochodzi z importu – głównie z Rosji. W ubiegłym roku import spółki wyniósł 9,7 mld m3 gazu. Ustawowo PGNiG ma obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego. Wielkość zapasów obowiązkowych od 1 października 2012 roku odpowiada 30 dniom średniego dziennego przywozu gazu. Spółka dysponuje blisko 3 mld m3 pojemności magazynowej. Sieć dystrybucji sięga 125 tys. km. PGNiG jest również największym producentem ciepła w Polsce oraz siódmym producentem energii elektrycznej. 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie