Chat with us, powered by LiveChat

Duon po raz drugi podnosi prognozę finansową. Kurs akcji od września wzrósł o 30%.

Skomentuj artykuł
© am - Fotolia.com

Duon po raz drugi w tym roku podwyższył prognozę wyników finansowych na 2014 r. Obecnie prognoza zakłada osiągnięcie 608,7 mln zl przychodów, 36,3 mln zł zysku EBITDA i 22,4 mln zł zysku netto. Wartości pierwotnej prognozy wyników finansowych na 2014 r. oraz kolejnych dwóch jej aktualizacji zostały ujęte w tabeli poniżej.

 

(mln zł)

Pierwotna prognoza marzec 2014 r.

I korekta prognozy w czerwcu 2014 r.

II korekta prognozy w listopadzie 2014 r.

Przychody ze sprzedaży

474,0

509,0

608,7

Zysk operacyjny

18,4

24,0

30,0

Zysk EBITDA

24,7

30,3

36,4

Zysk netto

12,9

17,5

22,4

Źródło: Duon S.A.

 

Pod względem zysku netto, druga aktualizacja zakłada jego wzrost o 74% wobec pierwotnych założeń. Przychody prognozowane są na poziomie o 28,4% wyższym. Spółka wskazuje, że powodem podwyższenia prognozy finansowej jest osiągnięcie do końca trzeciego kwartału bieżącego roku wyższych niż pierwotnie zakładano przychodów i zysków z działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży gazu ziemnego do klientów TPA oraz w transakcjach na rynku hurtowym gazu. Duon jednocześnie podkreśla, że „w związku z początkową fazą rozwoju rynku hurtowego gazu w Polsce, transakcje na tym rynku oraz osiągane w ich wyniku zyski mogą mieć charakter niepowtarzalny i w przyszłości mogą nie wystąpić”. Na korzystne okazje transakcyjne spółka również wskazywała przy okazji pierwszej aktualizacji prognozy finansowej.

 

Opublikowane wyniki za trzeci kwartał 2014 r. pokazują znaczną poprawę względem tego samego kwartału roku poprzedniego. Przychody były wyższe o 52% i wyniosły 156,2 mln zł, a zysk netto wyniósł 6 mln zł wobec 1,8 mln zł rok wcześniej. Na poziomie zysku operacyjnego również widać znaczną poprawę – wzrost o 4,5 mln zł do 7,3 mln zł. Co ciekawe Duon na koniec września 2014 . w dużym stopniu zwiększył stan posiadania środków pieniężnych, które wyniosły 59,8 mln zł. Patrząc na wartości tej pozycji w bilansach w przeszłości możemy stwierdzić, że jest to najwyższa wartość w historii spółki. Dodajmy, że suma kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych po stronie pasywów wynosi 32,5 mln zł oraz niespełna 3 mln zł z tytułu leasingu finansowego. Widoczny jest jednak wzrost zobowiązań handlowych o 15,2 mln zł oraz spadek należności handlowych o 15,7 mln zł względem ostatniego sprawozdania finansowego na koniec czerwca 2014 roku.

 

Kilka dnia wcześniej tj. 10 listopada 2014 r. Duon poinformował, że przejmie za 32 mln zł spółkę AMB Energia. Połowa kwoty transakcyjnej zostanie zapłacona gotówką, a druga część w wyemitowanych akcjach Duonu. AMB ENERGIA prowadzi działalność od 4 lat i w tym okresie zbudowała największą w Polsce pośrednią sieć sprzedaży energii elektrycznej do przedsiębiorstw na zasadach dostępu do infrastruktury stron trzecich (TPA). Pozyskując klientów na rzecz dużych grup energetycznych, spółka ta zakontraktowała sprzedaż około 2 TWh energii elektrycznej do 23 tys. odbiorców. Daje to jej 19% udziału w zliberalizowanym rynku przedsiębiorstw, które zmieniły sprzedawcę prądu. Duon wskazuje, że przejęcie AMB Energia jest wsparciem realizacji jednego z celów strategicznych, czyli osiągnięcie pozycji największego niezależnego dostawy energii elektrycznej i gazu w Polsce.

 

Kurs akcji Duonu od początku września wzrósł o blisko 30%. Z punktu analizy technicznej jest to konsekwencja wybicia górą z trójkąta zaznaczonego na poniższym wykresie. Obecnie kurs akcji kontynuuje trend wzrostowy. Ostatnie maksimum wynosi 2,40 zł. 

 

Źródło: Stooq.pl

 

Przypomnijmy, że akcje Duonu posiadamy w Portfelu SII od wielu miesięcy. O obecnym składzie portfela można przeczytać tutaj.

 

Źródło: Duon S.A.

 

Więcej:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie