Chat with us, powered by LiveChat

13 spółek, które niedługo znikną lub mogą zniknąć z giełdy

Skomentuj artykuł
© gearstd - Fotolia.com

Co roku Główny Rynek GPW na dobre opuszcza od kilku do nawet kilkunastu emitentów akcji. Konsekwencje dla mniejszościowych akcjonariuszy takich spółek, nierzadko dowiadujących się o wykluczeniu walorów z obrotu dopiero po fakcie, bywają poważne. Postanowiliśmy sprawdzić, które spółki znikną lub mogą zniknąć z notowań giełdowych w najbliższym czasie.

 

W 2015 roku z obrotu wycofanych zostało 13 spółek – najwięcej od 5 lat. W tym roku tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy wykluczeń było już 6 (eCard, ACE, e-Kancelaria, Kofola, Pani Teresa Medica, MSX Resources). Przy utrzymaniu takiego tempa w kolejnych dziewięciu miesiącach w całym 2016 roku pobity zostałby rekord z lat 2002 i 2003, kiedy to Główny Rynek opuściło 19 emitentów.

 

*Obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Powody opuszczania przez emitentów giełdowego rynku bywają różne. Z jednej strony, w wielu przypadkach decyzja o wycofaniu akcji z obrotu podejmowana jest z własnej woli przez akcjonariuszy spółki (a przynajmniej z woli większościowego akcjonariusza), czemu najczęściej towarzyszy zamiar zniesienia dematerializacji akcji, a czasami też procedura przymusowego wykupu mniejszościowych inwestorów. Ponadto zdarza się, że jest to konsekwencja fuzji z inną firmą. Z drugiej strony, w dużej części przypadków wykluczenie akcji z obrotu następuje automatycznie po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej firmy. Ostatnio mieliśmy także sytuację, kiedy to emitent został wykluczony z obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego ze względu na niewłaściwe wypełnianie obowiązków informacyjnych (MSX Resources).

 

Niezależnie od przyczyny wykluczenia konsekwencje dla akcjonariuszy mniejszościowych, którzy zostają z akcjami spółki wycofanej z obrotu, zazwyczaj bywają poważne, szczególnie jeśli nie jest możliwe wówczas skorzystanie z instytucji przymusowego odkupu. Od momentu kiedy akcje przestają być przedmiotem obrotu na giełdzie, ewentualnych ich nabywców trzeba szukać samodzielnie. Brak notowań to także brak bieżącej rynkowej wyceny akcji. Co więcej, spółka przestaje podlegać wielu wcześniejszym obowiązkom informacyjnym, ograniczony zostaje nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, często znika zainteresowanie firmą prasy. W niektórych przypadkach uzyskanie informacji o bieżącej sytuacji spółki staje się bardzo utrudnione. Ciężko może być także odzyskać zainwestowane w akcje środki.

 

O ryzyku wycofania akcji z obrotu lepiej wiedzieć zatem zawczasu. Informacje o podjętych przez Zarząd Giełdy uchwałach w sprawie wykluczenia akcji, wraz z podanym momentem ich wykluczenia, znaleźć można przede wszystkim w komunikatach publikowanych przez GPW. Dla inwestorów, którzy chcą pozbyć się akcji, często jest jednak już wówczas za późno ze względu na zawieszenie notowań. Postanowiliśmy zatem wyszukać zarówno te spółki, co do których podjęta została już uchwała o wykluczeniu ich akcji, jak również te spółki, w przypadku których istnieje ryzyko wykluczenia akcji w niedalekiej przyszłości. Całe zestawienie prezentujemy poniżej. Zwrócić przy tym należy uwagę, że w przypadku niektórych wymienionych tutaj spółek plany ich wycofania z rynku regulowanego uzależnione są m.in. od wyników trwających wezwań na sprzedaż akcji. Te natomiast nie zawsze kończą się sukcesem wzywających.

Infovide-Matrix

Spółka Infovide-Matrix zniknie z giełdy z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Związane jest to z zamiarem zniesienia dematerializacji jej akcji. Wcześniej w wyniku ogłoszonego wezwania emitent został przejęty przez firmę Asseco Poland, a walory mniejszościowych akcjonariuszy Infovide-Matrix, którzy nie odpowiedzieli na wezwanie, zostały wykupione w ramach przymusowego wykupu. W konsekwencji obecnie jedynym właścicielem Infovide-Matrix jest spółka Asseco Poland.

Grupa Duon

Na początku 2016 roku Fortum Holding wezwał do sprzedaży wszystkich akcji Grupy Duon, informując jednocześnie, że w razie uzyskania 80 proc. lub większej liczby głosów w spółce, może rozważyć wycofanie akcji tego emitenta z obrotu na rynku regulowanym. Jak się okazało, w wyniku wezwania spółka Fortum Holding nabyła 93,35 proc. akcji Grupy Duon. W tym tygodniu ogłosiła natomiast, że zamierza skorzystać z przymusowego wykupu, tym samym wykupując akcje wszystkich pozostałych akcjonariuszy Grupy Duon bez ich zgody. W konsekwencji można się spodziewać, że walory giełdowego emitenta niedługo zostaną wykluczone z rynku regulowanego.

 

Dniem wykupu jest 8 kwietnia 2016 roku. W związku z zamiarem przeprowadzenia przymusowego wykupu giełdowy notowania akcji Grupy Duon są obecnie zawieszone.

Rovese

Kilka dni temu dominujący akcjonariusz Rovese ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe walory giełdowego producenta płytek ceramicznych.

 

Zapisy będą przyjmowane od 20 kwietnia i potrwają do 30 maja 2016 roku. Wzywający zamierza następnie złożyć wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia Rovese w celu podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Magellan

W styczniu tego roku spółka Mediona ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje spółki Magellan. Jak wynika z treści wezwania, po jego zakończeniu wzywający zamierza wycofać akcje spółki z giełdy, a także nie wyklucza przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu.

 

Akcjonariusze Magellana składać mogą zapisy na sprzedaż akcji do 5 maja 2016 roku. W dniu ogłoszenia wezwania Mediona nie posiadała żadnych akcji spółki Magellan.

Travelplanet.pl

W marcu bieżącego roku spółka Rockaway Travel ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 12,01 proc. akcji Travelplanet.pl. Jak wskazano w treści wezwania, intencją wzywającego jest wycofanie akcji spółki Travelplanet.pl z obrotu na giełdzie, a w przypadku osiągnięcia progu 90 proc. ogólnej liczby głosów akcjonariusz ten może zdecydować o rozpoczęciu przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje w ramach trwającego obecnie wezwania jest 4 maja 2016 roku. W dniu ogłoszenia wezwania wzywający wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi posiadał 87,99 proc. ogólnej liczby głosów Travelplanet.pl.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie