Chat with us, powered by LiveChat

IndygoTech Minerals - holding inwestujący w ceramikę

Skomentuj artykuł
© vege - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki IndygoTech Minerals S.A. przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Baltic Ceramics Investments
  4. LZMO
  5. Electroceramics
  6. Podsumowanie

 

 

INDYGOTECH MINERALS S.A.

 

 

1. Profil spółki

 

IndygoTech Minerals jest firmą holdingową inwestującą w innowacyjne przemysłowe projekty technologiczne o bardzo wysokim potencjale wzrostu i trwałych przewagach konkurencyjnych. Spółki portfelowe działają w obszarze przemysłu ceramicznego i wdrażają najnowocześniejsze, wysokie technologie przemysłowe, nieobecne na polskim rynku. Oprócz tego ich działalność cechuje się: wysokim popytem na produkt, wzrostowym rynkiem, niskimi kosztami stałymi, wysoką konkurencyjnością produktu oraz trwałą przewagą technologiczną.

 

Obecnie IndygoTech posiada udziały większościowe w trzech spółkach:

 

Spółki portfelowe IndygoTech Minerals S.A.

Udział w kapitale zakładowym

Baltic Ceramics Investments

47,4%

(80,6% wraz z LZMO)

LZMO

41,6%

Electroceramics

59,2%

Źródło: IndygoTech Minerals S.A.

 

Każda z wymienionych spółek została oddzielnie przedstawiona w dalszej części raportu. Zamierzeniem badanej spółki jest stworzenie najbardziej zaawansowanego technologicznie holdingu ceramicznego w regionie, który będzie opierał swoje przewagi konkurencyjne na wiedzy i technologii. Każdy z projektów jest już notowany na giełdzie, obecnie na rynku NewConnect, m.in. by uzyskiwać bieżącą, rynkową wycenę oraz by mieć dostęp do kapitału. Docelowo holding zamierza sprzedać rozwinięte już projekty inwestorom branżowym, osobno lub też jako całość. Alternatywnie grupa IndygoTech Minerals będzie wypłacała inwestorom dywidendy, a część zysków będzie przeznaczała na dalszy rozwój.

 

 

2. Akcjonariat

 

Największym akcjonariuszem IndygoTech Minerals jest Dariusz Janus, który jest jednocześnie prezesem zarządu. Dysponuje on pakietem stanowiącym 19,12% wszystkich akcji. Piotr Chmielewski wraz z podmiotami zależnymi posiada 10,06% akcji. Kolejnymi akcjonariuszami są: Bogdan Małachwiej z podmiotami zależnymi – 9,99%, Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych – 9,99% oraz Małgorzata i Artur Sławińscy – 7,90%. Free float stanowi 42,94% akcji. Kapitał zakładowy dzieli się na 44 310 803 akcji.

 

Struktura akcjonariatu

                                                   Źródło: IndygoTech Minerals S.A.

 

 

3. Baltic Ceramics Investments

 

Baltic Ceramics Investments będzie jedynym w Unii Europejskiej producentem proppantów ceramicznych, sypkiego materiału o strukturze przypominającej piach, który jest wykorzystywany podczas poszukiwania i wydobywania gazu i ropy, w tym ze skał łupkowych. Proppanty ceramiczne dodawane są do mieszanki wpompowywanej do odwiertów wiertniczych. W złożach niekonwencjonalnych (np. gazu łupkowego oraz gazu zaciśniętego) proppanty służą do zablokowania szczelin skalnych przed zamknięciem się, dzięki czemu umożliwiają swobodny przepływ i wydobywanie się gazu lub ropy z odwiertu. Przewagą konkurencyjną spółki będzie stosowanie najwyższych norm technologicznych, wymaganych przez odbiorców. Producenci proppantów o podobnych parametrach posiadają zakłady produkcyjne nie na terenie Europy, a głównie w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu Baltic Ceramics będzie korzystał z tzw. premii geograficznej w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). W dogodnym zasięgu będą obiekty prowadzące odwierty w krajach europejskich, na Bliskim Wschodzie, jak również na Morzu Północnym i wokół Afryki.

 

Rynek proppantów ceramicznych na świecie rósł średniorocznie o 23% w latach 2002-2010, a w roku 2013 r. zwiększył dynamikę do 28%.

 

Zużycie propanów ceramicznych na świecie 1990-2010

 

Większość światowej produkcji trafia do USA, gdyż tam jest najbardziej rozwinięty przemysł wydobycia gazu łupkowego. Jednak w coraz większym zakresie branża ta rozwija się także na pozostałych kontynentach, np. w Chinach, Ameryce Południowej oraz w Europie. Trendy te powinny wygenerować znacznie większy popyt na produkt polskiej spółki. Szacuje się, że światowe moce produkcyjne proppantów ceramicznych wynoszą obecnie 2,2 mln ton rocznie. 75% mocy wytwórczych zlokalizowanych jest w Ameryce Południowej i Północnej. Sama spółka prognozuje światowy popyt w 2015 r. na 2,65 mln ton rocznie, a w 2020 r. 5,23 mln ton.

 

Moce produkcyjne

                                                       Źródło: Baltic Ceramics S.A.

 

Największym producentem w branży jest Carbo Ceramics Inc. z siedzibą w Houston. Dysponuje mocami produkcyjnymi 792 tys. ton rocznie i posiada 35,9% światowego rynku. Spółka ta notowana jest na NYSE. Drugim graczem jest francuski koncern Saint Gobain z mocami 385 tys. ton rocznie. Znaczącymi producentami są też Mineracao Curimbaba oraz Imerys. Chińscy producenci proppantów odpowiadają za 9,7% rynku, jednak oferują oni produkt o niskiej jakości.

 

Baltic Ceramics Investments na początku 2014 r. rozpoczął budowę fabryki o wydajności 60 tys. ton rocznie. Nowy zakład powstanie w Lubsku i będzie jedynym tego typu zakładem w Unii Europejskiej, jak również na kontynencie europejskim, za wyjątkiem Rosji. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich oraz polskiego Rządu z łączną kwotą ponad 46  mln zł. Koszt I etapu budowy fabryki i laboratorium szacowany jest na 58 mln zł, w tym koszt samej fabryki na 47,3 mln zł. W drugiej połowie 2015 r. ma nastąpić uruchomienie technologiczne zakładu, a w 2016 r. produkcja ma osiągnąć pełną moc. Obecnie rynkowe ceny proppantów ceramicznych wysokiej jakości kształtują się w przedziale 900-1100 dolarów za tonę. W 2016 r. ma zapaść również decyzja o rozbudowie zakładu do osiągnięcia mocy produkcyjnych na poziomie 135 tys. ton rocznie, co stanowiłoby ok. 5% obecnych światowych mocy produkcyjnych.

 

Baltic Ceramics Investments prognozuje osiąganie następujących wyników finansowych po ukończeniu inwestycji:

 

Sprzedaż przy produkcji 135 tys. ton

250 mln zł

EBITDA przy 83% obłożeniu mocy

70 mln zł

Rentowność netto przy 100% obłożeniu

16 – 20%

 

Docelowo IndygoTech Minerals do czasu wyjścia z inwestycji chce posiadać pakiet kontrolny w Baltic Ceramics Investments – nie mniej niż 51% udziałów. Akcje spółki zależnej są notowane na rynku NewConnect od 2011 roku. Kapitał zakładowy dzieli się na 45 189 266 akcji. Kurs akcji w czerwcu 2014 r. oscyluje wokół poziomu 3 zł, co daje kapitalizację całej firmy na poziomie ok. 135 mln zł. Obecnie spółka nie osiąga jeszcze żadnych przychodów z docelowej działalności operacyjnej. Suma aktywów wynosiła 40,5 mln zł na koniec marca 2014 r. przy kapitale własnym o wartości 37,3 mln zł.

 

Ciekawie wygląda przykład transakcji przejęcia w branży producentów proppantów ceramicznych. Koncern Imerys (znany m.in. z produkcji dachówki ceramicznej, osiągający przychody roczne na poziomie 3,9 mld dolarów) przejął spółkę Pyramax Ceramics LLC, która dysponowała zdolnością produkcyjną proppantów ceramicznych w ilości 225 tys. ton rocznie (prognoza na koniec 2014). Kwota transakcji wyniosła 235 mln dolarów i może być zwiększona o kolejne 100 mln dolarów. W przeliczeniu na 100 tys. ton mocy wytwórczej, wartość wynosi 104-149 mln dolarów. Z kolei lider w branży – Carbo Ceramics, dysponujący mocą wytwórczą 792 tys. ton rocznie, osiąga kapitalizacje na NYSE na poziomie ok. 3,3 mld dolarów. Ta wartość w przeliczeniu na 100 tys. ton mocy wytwórczej implikuje wartość ok. 416 mln dolarów.

 

Baltic Ceramics Investments wspólnie z IndygoTech Minerals S.A. prowadzi obecnie rozmowy celem pozyskania inwestora strategicznego.

 

 

4. LZMO

 

LZMO jest jedynym w Polsce i jednym z trzech w Europie producentów kominowych systemów izostatycznych. Sercem firmy jest nowoczesny, zautomatyzowany zakład produkcyjny w Lubsku, w którym wytwarzane są komponenty systemów kominowych metodą izostatyczną. Funkcjonuje on od 2011 roku. Przewagi konkurencyjne kominów wykonanej w tej technologii są następujące: wysoka szczelność wkładów, możliwość współpracy z nowoczesnymi piecami kondensacyjnymi, wysokie parametry, niższa o 50% waga w stosunku do tradycyjnych wkładów oraz wyższa ognioodporność. Wkłady ceramiczne formowane izostatycznie są w Polsce produktem stosunkowo młodym i znajdującym się w początkowej fazie rozwoju. Ich udział w rynku ceramicznych wkładów kominowych szacowana jest na około 5%. Według szacunków spółki, średnioroczny wzrost popytu na ceramiczne izostatyczne wkłady kominowe wynosi 8% rocznie. W ofercie spółki znajdują się również kominy wykonane w tradycyjnej technologii oraz kominy stalowo-ceramiczne.

 

LZMO szacuje wartość rynku systemów kominowych na 1,4 mld zł. Jest to odpowiednik 5400 km przewodów kominowych.

 

Kominy Europa

                                                  Źródło: LZMO S.A.

 

Rynek polski według tych założeń ma wartość 200 mln zł - 900 km systemów kominowych. Moce produkcyjne spółki to 350 km, jednak możliwe jest ich podwojenie przez spółkę w ciągu roku. Obecnie szacowany udział LZMO na rynku w Polsce wynosi poniżej 5%. Szansą dla firmy jest rozwinięcie sprzedaży w krajach zachodnich – np. w Niemczech, gdzie sprzedaż kominów izostatycznych jest kilkadziesiąt razy większa niż w Polsce. U naszych zachodnich sąsiadów cena systemów kominowych izostatycznych LZMO waha się w przedziale 1200-1800 euro, a w Polsce 1800-3000 zł. Sprzedaż krajowa odbywa się przede wszystkim poprzez hurtownie i składy budowlane do odbiorców indywidualnych. Z kolei sprzedaż zagraniczna realizowana jest w oparciu o umowy z dystrybutorami, którzy posiadają własną sieć handlową. Spółka systematycznie zwiększa liczbę współpracujących dystrybutorów.

 

Wybrane dane finansowe LZMO S.A. (tys. zł)

2012 r.

2013 r.

1q 2013 r.

1q 2014 r.

Przychody ze sprzedaży

3 682

7 593

450

1 324

Zysk z działalności operacyjnej

-1 891

-79

-686

-291

Zysk netto

-1 476

6 358

-811

-458

Aktywa ogółem

32 667

34 014

34 107

32 669

Kapitał własny

17 567

17 055

16 756

16 499

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

1 489

7 398

-1 060

-1 034

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-3 922

-9 158

-47

161

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

2 491

1 775

1 077

876

Źródło: LZMO S.A.

 

W 2013 r. spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 105% rdr. Sprzedaż na krajowym rynku wzrosła w tym okresie o 177%, a udział sprzedawanych systemów izostatycznych w sprzedaży ogółem zwiększył się z 24,1% do 40,5%. Ujemny wynik na poziomie operacyjnym, mimo większej sprzedaży, to pochodna kosztów wprowadzenia nowych produktów, inwestycji w rozbudowę sieci sprzedaży oraz większej amortyzacji. Osiągnięty zysk netto w 2013 r. w kwocie 6,3 mln zł, mimo ujemnego wyniku operacyjnego, to efekt wykazania zysku ze zbycia inwestycji związanej z procesem obejmowania akcji Baltic Ceramics Investments S.A. LZMO na koniec 2013 r. zwiększyła sumę kredytów pożyczek i wyemitowanych obligacji do kwoty 7,1 mln zł wobec 4,5 mln zł na koniec 2012 roku. Pierwszy kwartał 2014 r. charakteryzował się dynamicznym wzrostem sprzedaży na tle niskiej bazy w 1q2013 r. Wynik operacyjny i netto był jednak nadal ujemny z uwagi na efekt sezonowości (najwyższa sprzedaż jest w 2 i 3 kwartale) oraz na wciąż niskie użycie zdolności produkcyjnych, które w tym okresie wyniosły poniżej 10%. Relacja kapitałów własnych do kapitałów obcych na koniec marca 2014 r. wynosi 0,5.

 

LZMO prognozuje osiąganie następujących wyników przy wykorzystywaniu pełnych mocy produkcyjnych:

 

Sprzedaż przy pełnym obłożeniu mocy

(możliwe podwojenie mocy)

70 mln zł

EBITDA przy 83% wykorzystania mocy

18 mln zł

Rentowność netto przy 100% obłożeniu

15%

 

Docelowo IndygoTech Minerals chce posiadać 51% udziałów w LZMO. Celem strategicznym LZMO jest zbudowanie pozycji lidera na rynku izostatycznych systemów kominowych w Polsce. W 2014 r. spółka chce osiągnąć 1,5 mln euro sprzedaży eksportowej, zamierza wejść na 4 nowe rynki (w tym do Niemiec) oraz zwiększyć o 50% sprzedaż na rynku polskim. W roku 2015 chce być już obecna na 7 rynkach zagranicznych, osiągnąć sprzedaż przekraczającą 24 mln zł oraz przekroczyć 30% zdolności mocy produkcyjnych. Z kolei w 2016 r. LZMO zamierza mieć ponad 10% udziałów w polskim rynku systemów kominowych, sprzedaż eksportowa ma przekroczyć 50% sprzedaży ogółem, a zarząd będzie mógł podjąć decyzję o podwyższeniu mocy produkcyjnych.

 

Kapitał zakładowy LZMO dzieli się na 8 930 000 akcji. Największym akcjonariuszem jest IndygoTech Minerals posiadający 41,65% udziałów. Akcje są notowane na rynku Newconnect. Cena akcji w czerwcu 2014 r. oscyluje wokół poziomu 4,50 zł, co daje kapitalizację spółki na poziomie ok. 40 mln zł. W 2011 roku LZMO S.A. wniosła do spółki stowarzyszonej Baltic Ceramics złoża iłów ceramicznych w Lubsku oraz Chwaliszowcach w zamian za akcje. Potencjał wydobywczy złóż to 4,8 mln ton iłów ogniotrwałych. LZMO obecnie posiada 33,19% akcji Baltic Ceramics. Wartość rynkowa pakietu to ok. 44,5 mln zł (na dzień 27 czerwiec 2014 r.).

 

 

5. Electroceramics

 

Electroceramics jest spółką typu start-up. Działa w branży energetycznej, a dokładniej w transporcie wysokich napięć. Jej podstawowym produktem są ceramiczne osłony i korpusy elektroizolacyjne do zastosowań przemysłowych oraz ceramiczne izolatory dla linii przesyłowych zarówno średnich jak i wysokich napięć. Produkty spółki znacznie przewyższają jakością dotychczas stosowane i umożliwiają m.in. osiągnięcie oszczędności z tytułu strat związanych z przesyłaniem prądu elektrycznego. Z powodu faktu, że są to produkty technologii C130 ich czas życia jest określany na ponad 30 lat, co znacznie przewyższa inne technologie. Firma realizuje obecnie budowę zakładu produkcyjnego, którego koszt wyniesie ok. 32 mln zł. 70 proc. tej kwoty sfinansowane będzie z dotacji ze środków unijnych, a pozostała część z wkładu własnego. Na rok 2015 planowane są testy technologiczne linii produkcyjnej i rozpoczęcie produkcji korpusów ceramicznych. W 2016 r. spółka zakłada osiągnięcie co najmniej 50% wykorzystania mocy produkcyjnych oraz rozpoczęcie produkcji izolatorów izostatycznie formowanych w technologii C130. Zarząd spółki wraz z IndygoTech Minerals już prowadzi negocjacje z dwoma potencjalnymi odbiorcami, którzy dadzą 50% sprzedaży. Światowy rynek ceramiki elektroizolacyjnej według spółki ma wartość 15 mld dolarów, z czego połowa przypada na Japonię. Rynek USA ma wartość 4,2 mld dolarów, a Zachodniej Europy ok. 1,8 mld dolarów.

 

Electroceramics prognozuje osiąganie następujących wyników przy wykorzystywaniu pełnych mocy produkcyjnych:

 

Sprzedaż przy pełnym obłożeniu mocy

50 mln zł

EBITDA przy 85% obłożeniu mocy

18 mln zł

Rentowność netto przy 100% obłożeniu

20-24%

 

Docelowo IndygoTech Minerals chce posiadać 50,1% udziałów w Electroceramics.

 

 

6. Podsumowanie

 

IndygoTech Minerals jest firmą holdingową, która obecnie posiada większościowe udziały w trzech podmiotach – Baltic Ceramics Investments, LZMO i Electroceramics. Spółki te mają kilka cech wspólnych, a do najważniejszych z nich zaliczymy: prowadzenie działalności w przemyśle ceramicznym z innowacyjnymi produktami, wczesny etap rozwoju, wdrażanie wysokich technologii nieobecnych na polskim rynku oraz wysoką konkurencyjność produktu. IndygoTech Minerals jest notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy. Z kolei Baltic Ceramics Investments, LZMO i Electroceramics są notowane na Newconnect, dzięki czemu łatwo śledzić wyceny posiadanych pakietów akcji przez spółkę holdingową oraz kontrolować rozwój każdego z projektów. Taka sytuacja wpływa bardzo korzystnie na przejrzystość grupy. 

 

Spółki portfelowe

IndygoTech Minerals S.A.

Ilość posiadanych akcji / udział w kapitale zakładowym

Wartość na dzień 11.08.2014

Baltic Ceramics Investments

21 406 061

47,37%

44,3 mln zł

Baltic Ceramics Investments – akcje posiadane pośrednio poprzez spółkę zależną LZMO

15 000 000

33,19%

31 mln zł

LZMO

3 719 567

41,65%

12,8 mln zł

Electroceramics

1 354 405 995

59,19%

40,6 mln zł

Źródło: opracowanie własne

 

IndygoTech Minerals do czasu wyjścia z poszczególnych inwestycji zamierza utrzymywać w nich udziały kontrolne powyżej 50%.

 

Poniższy wykres pokazuje jak zmieniała się wartość portfela IndygoTech Minerals od 2010 roku. W I kwartale 2014 roku spółka holdingowa wykazała zysk netto w wysokości 11,7 mln zł, co było efektem wzrostu rynkowej kapitalizacji kluczowych spółek portfelowych. Wartość portfela inwestycyjnego na koniec marca 2014 r. wynosiła 108 mln zł. Tymczasem rynkowa kapitalizacja IndygoTech Minerals na dzień 11 sierpień 2014 r. to 48,3 mln zł.

 

Podstawowe dane finansowe indygotech minerals od debiutu na GPW w Warszawie

 

Kapitały własne IndygoTech Minerals na koniec I kwartału 2014 roku miały wartość 88,8 mln zł, zobowiązania jedynie 7,7 mln zł, a rezerwa z tytułu podatku odroczonego 15,4 mln zł. Taka struktura pasywów pokazuje fakt finansowania inwestycji głównie kapitałami własnymi.

 

Spółki portfelowe efektywnie korzystają z możliwości korzystania z dotacji unijnych. Łączna wartość pozyskanych dotacji dla trzech projektów przekracza 76 mln zł. Podmiot dominujący dba również o zabezpieczenie własności intelektualnych i ochronę praw majątkowych swoich projektów poprzez ochronę patentową w Polsce, UE i USA. Prowadzone są też własne prace badawczo-rozwojowe, które mają na celu dalszy rozwój posiadanych technologii i jednocześnie wzrost ich potencjalnych wartości. IndygoTech Minerals prognozuje osiągnięcie łącznej sprzedaży trzech spółek portfelowych w 2018 roku na poziomie 440 mln zł.

 

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII świadczyło usługi z zakresu relacji inwestorskich spółce IndygoTech Minerals S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie