Chat with us, powered by LiveChat

7 spółek z GPW, które nie opublikowały raportu audytora dot. sprawozdania za 2018 rok

Skomentuj artykuł

Termin publikacji raportów okresowych za 2018 rok dla spółek w przypadku których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym minął 30 kwietnia. Wraz z nimi, podmioty notowane na GPW mają obowiązek przekazania do publicznej wiadomości sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania raportu rocznego. Według stanu na dzień 8 maja, takiego obowiązku nie wypełniło 7 spółek notowanych na głównym rynku warszawskiej giełdy i z tego powodu trafiły one na Listę ostrzeżeń SII.

 

Zgodnie z art. 79 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. W związku z tym, spółki notowane na GPW w tym roku miały obowiązek opublikowania raportu za 2018 roku najpóźniej we wtorek 30 kwietnia. Dotyczy to oczywiście firm, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 

Rozporządzenie reguluje również elementy, na które powinny składać się wspomniane sprawozdania. Wśród nich jest sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o czym mówi art. 70 i 71 ust. 1 pkt. 9.

 

Siedem wymienionych poniżej spółek nie spełniło tego warunku w terminie, a do momentu publikacji tej analizy, nie uzupełniło wspomnianego braku.

 

Spółki z GPW, które nie opublikowały raportu niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania za 2018 rok

 Cube.ITG S.A.
 Eko Export S.A.
IndygoTech Minerals S.A. 
 Invista S.A.
 Korporacja Budowlana Dom
 Sunex S.A.
 T-Bull S.A.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 

W związku z niewypełnieniem obowiązku publikacji raportu z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok, dokonanego przez niezależnego biegłego rewidenta, spółki te trafiły na Listę ostrzeżeń SII. Trzy spośród wymienionych powyżej znajdowało się wcześniej na tej liście (Cube.ITG, IndygoTech Minerals, Korporacja Budowlana Dom). Przed dopisaniem kryterium brak raportu biegłego rewidenta miały one przypisane dwa lub jedno kryterium. Pozostałe cztery (Eko Export, Invista, Sunex i T-Bull) zostały wpisane na listę, która jest aktualizowana w każdy dzień roboczy.

 

Poznaj pełną listę spółek zakwalifikowanych do Listy ostrzeżeń SII

 

W przypadku sześciu spółek, KNF wystosował do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie zawieszenia obrotu ich akcjami na rynku. Odnośnie jednego podmiotu (IndygoTech Minerals), informacja taka się nie pojawiła, gdyż obrót akcjami tej spółki został zawieszony wcześniej.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie