Chat with us, powered by LiveChat

Grupa Azoty: efekt wielkiej konsolidacji polskich firm chemicznych

Skomentuj artykuł
grupaazoty.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Grupy Azoty przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

 1. Profil spółki
 2. Akcjonariat
 3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
 4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
 5. Analiza wyników finansowych
 6. Ocena przyszłych wyników
 7. Analiza porównawcza
 8. Analiza techniczna
 9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

1.   Profil spółki

 

Grupa Azoty powstała po wielkiej konsolidacji polskich firm chemicznych. Połączyły się cztery największe zakłady chemiczne: Tarnów – jednostka dominującą, Police, Puławy i Kędzierzyn-Koźle. Wraz z mniejszymi spółkami córkami tworzą dużą grupę kapitałową, która w branży chemicznej Polsce nie ma praktycznie konkurencji. Intencja powstania jednego silnego gracza na krajowym rynku wpisuje się w politykę rządową zakładającą tworzenie dużych podmiotów, silnych kapitałowo, zdolnych odgrywać znaczącą rolę na rynku międzynarodowym. Dzięki wielu wytworzonym synergiom Grupa Azoty w większym stopniu może konkurować z zagranicznymi podmiotami.

 

Do głównych produktów Grupy Azoty należą:

 • nawozy – azotowe, azotowe z siarką, wieloskładnikowe oraz nawozy płynne. Stanowią najbardziej znaczący segment grupy,
 • chemikalia – organiczne i nieorganiczne używane jako składniki do produkcji wyrobów końcowych, oraz katalizatory, wykorzystywane do syntez chemicznych.
 • tworzywa sztuczne – poliamid, POM oraz tworzywa modyfikowane wykorzystywane np. w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, elektrotechnice, spożywczym czy AGD. Spółka sprzedaje też półprodukty do produkcji takie jak melamina czy kaprolaktam, cykloheksanon i cykloheksanol . W ofercie są również wyroby z tworzyw sztucznych,
 • alkohole OXO – wykorzystywane jako dodatki do olejów i rozpuszczalniki w produkcji farb czy lakierów. Do tej grupy produktów zaliczane są też plastyfikatory czyli komponenty tworzyw sztucznych, lakierów, barwników i żywic poliestrowych,
 • pigmenty – biel tytanowa używana przy produkcji farb i lakierów, jedyny krajowy producent (Grupa Azoty Police),

 

Źródło: Grupa Azoty S.A.

 

Produkty trafiają praktycznie na wszystkie kontynenty obejmując ponad 50 krajów. Grupa dysponuje własnym zapleczem logistycznym oraz zapleczem badawczym, projektowym i serwisowym. Na koniec czerwca 2013 r. zatrudnienie w całej grupie sięgnęło ponad 13,2 tys. osób.

 

Grupę Azoty powiększą Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. Zarząd podpisał umowę kupna spółki we wrześniu 2013 r. od Skarbu Państwa. Dzięki tej transakcji grupa zwiększy własną bazę surowcową. Siarka jest używana do produkcji wielu ostatecznych produktów, takich jak część nawozów, poliamidów czy kwasu fosforowego. Warunkiem zawieszającym jest zgoda UOKiK. Transakcja została w 25% pokryta środkami własnymi, a pozostałą część stanowią kredyty.

 

Należy pamiętać, że w zakresie przejęcia ówczesnych Azoty Tarnów bardzo mocno zabiegał rosyjski Acron, który agresywnie skupował akcje z rynku. Skarb Państwa zdecydowanie sprzeciwiał się takiemu scenariuszowi, co znacznie przyspieszyło procesy konsolidacyjne polskiej chemii. Mimo wszystko Acron nie poddaje się i wciąż podtrzymuje swoje zainteresowanie Grupą Azoty i nie zamierza wycofywać się z akcjonariatu.

 

 

2.   Akcjonariat

 

Największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa posiadający 1/3 kapitału zakładowego. Drugim pod względem pakietu jest Norica Holding – spółka rosyjskiego Acronu. Obecnie kontroluje ona 15,3% wszystkich akcji. Dla przypomnienia 16 maja 2012 r. Norica Holding wezwała do sprzedaży ponad 41 mln akcji, które miały pozwolić przekroczyć próg 66% w akcjonariacie. Pierwotnie cena w wezwaniu została określona na 36 zł, ale później została podwyższona do 45 zł. Ostatecznie wzywający kupił w wezwaniu ok. 12% wszystkich akcji. Pozostali akcjonariusze finansowi to ING OFE, TFI PZU, Aviva OFE wraz z Aviva BZ WBK oraz EBOiR (od kwietnia 2013 r.). Po emisji akcji serii D Skarb Państwa stał się posiadaczem 45,13% udziałów i miał do wyboru albo zejść poniżej progu 33% sprzedająć część akcji albo ogłosić wezwanie by przekroczyć próg 66%. EBOiR był najprawdopodobniej największym graczem po stronie popytowej nabywając pakiet 5,75% akcji (spośród 12,13% istniejących akcji sprzedawanych przez SP) za kwotę 296,4 mln zł. Free float stanowi 19,3% - mimo niewielkiej wartości handel akcjami jest płynny. Kapital zakładowy dzieli się na 99 195 484 akcji.

 

Źródło: Grupa Azoty S.A.

 

 

3.   Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Relacje inwestorskie badanej grupy są na bardzo wysokim poziomie. Na tle pozostałych spółek giełdowych pod tym względem Grupa Azoty należy do ścisłej czołówki. Na plus należy zaliczyć szczególnie zawartość opisową raportów okresowych, obszerne prezentacje inwestorskie dostępne na stronie internetowej, oddzielne działy relacji inwestorskich dla dużych spółek zależnych z Polic i Puław oraz obecność przedstawicieli grupy na konferencjach inwestorskich. Inwestorzy indywidualni mogą również zadawać pytania przedstawicielom zarządu przy okazji czatów inwestorskich. Strona internetowa w części dedykowanej dla inwestorów jest bogata w informacje i często aktualizowana. Już niedługo pojawią się np. dokumenty w arkuszach kalkulacyjnych (Excel) z obszernymi wynikami finansowymi, które ułatwią proces analizy danych. W tym miejscu należy podkreślić fakt, że na przestrzeni kilku lat spółki z większościowym pakietem Skarbu Państwa znacznie poprawiły poziom relacji inwestorskich, często przeganiając prywatne firmy.

 

 

4.   Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Badana grupa kapitałowa pod względem produkcji nawozów, poliamidów i melaminy jest największa w kraju. Z kolei w UE jest drugim producentem nawozów i melaminy, a szóstym poliamidu. Jest też jedyną w Polsce i siódmą w Europie pod względem produkcji alkoholi OXO oraz największą krajową, a czwartą europejską firmą produkującą plastyfikatory.

 

Według przedstawianych przez zarząd spółki informacji w Polsce zużywanych jest 20% mniej nawozów niż wynosi średnia europejska. Patrząc z makroekonomicznego punktu widzenia wzrost ludności pociąga za sobą większą produkcję rolną, która z kolei powinna generować większy popyt na nawozy. Czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu nawozów jest siła nabywcza rolników (ważną rolę odgrywają polscy odbiorcy finalni uzależnieni po części od wielkości i terminowości dopłat unijnych), warunki atmosferyczne, kształtowanie się cen rynkowych poszczególnych rodzajów nawozów (występuje zależność z dynamiką cen żywności) oraz surowców potrzebnych do ich produkcji. Niestety inwestorzy nie mogą śledzić na bieżąco cen surowców i produktów finalnych grupy, gdyż nie są one notowane na giełdach. Spółka prezentuje historyczne dane przy okazji raportów okresowych. Są to dane pochodzące z dostępnych transakcji rynkowych. Nie są to natomiast dokładne ceny obowiązujące w kontraktach grupy, gdyż te są tajemnicą handlową.

 

Segment chemiczny jest z kolei uzależniony od kondycji ekonomicznej na świecie. Przyspieszająca światowa gospodarka daje nadzieję na większy popyt na produkty tego segmentu.

 

Szansą do obniżenia kosztów grupy są perspektywy tańszego gazu. Obecnie grupa zużywa rocznie ok 2,2 mld m3. Budowany gazoport w Świnoujściu, który będzie mógł obsługiwać dostawy LNG oraz możliwe do osiągnięcia dalsze obniżki importu tradycyjnego gazu z Rosji, dają podstawy do realizacji scenariusza tańszych źródeł energii. Obecne ceny stawiają badaną spółkę na gorszej pozycji wobec zagranicznych konkurentów. Sam gaz ziemny stanowi 31% w strukturze nabywanych wszystkich surowców przez grupę. Ceny gazu uzależnione są od taryfy obowiązującej w Polsce. Część zapotrzebowania w Tarnowie pochodzi ze źródeł lokalnych.

 

Działania spółki zostały dostrzeżone i nagrodzone przez rynek. Spółka zajęła 10. Miejsce w rankingu Pulsu Biznesu „Giełdowa spółka roku 2012” (pierwsze trzy miejsca to LPP, Cyfrowy Polsat i KGHM), a Jerzy Marciniak został wybrany Prezesem Roku 2012 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Akcje Grupy Azoty są w indeksie WIG30, MSCI oraz indeksie Respect.

 

 

5.   Analiza wyników finansowych

 

Wybrane dane finansowe Grupy Azoty S.A. (mln. zł)

2011 r.

2012 r.

6 miesięcy 2012 r.

6 miesięcy 2013 r.

Przychody ze sprzedaży

5 338

7 098

3 814,7

5 247,0

Zysk z działalności operacyjnej

581,3

371,7

352,9

788,2

EBITDA

770,1

611,3

472,8

1 084,8

Zysk brutto

563,5

384,3

342,4

829,6

Zysk netto

498,9

315,3

272,5

770,5

Aktywa ogółem

4 946

5 339

5 087

9 065

Kapitał własny

3 152

3 490

3 413

6 196

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

531,4

543,8

451,6

764,7

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-1 037

-596,1

-122,9

-326,2

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

462,2

45,9

-162,4

37,7

Źródło: Grupa Azoty S.A.

 

Wyniki pierwszego półrocza 2013 r. są nieporównywalne z pozostałymi okresami ze względu na efekty konsolidacyjne nowych spółek wchodzących od niedawna w skład grupy kapitałowej. Głównym, nowym aktywem są ZA Puławy (konsolidacja wyników od 18 stycznia 2013 r.). Z tytułu jednorazowego rozpoznania nabytych udziałów w wyniku netto uwzględniono 446 mln zł.

 

Największy udział w przychodach mają nawozy – 58%, chemia – 19%, tworzywa – 14%, pigmenty 3%. Około 60% przychodów realizowanych jest na rynku B2C (business-to-consumer). W tej części przeważają nawozy mineralne sprzedawane do końcowych odbiorców oraz dystrybutorów. Pozostałe 40% sprzedaży – głównie półprodukty - trafiają do producentów innych wyrobów. Pozytywnie na wyniki pierwszego półrocza 2013 r. wpłynął segment Chemia, którego sprzedaż wzrosła o 81% r/r (akwizycje oraz wzrost cen melaminy o ok. 35%). Dobre tendencje pokazał też segment nawozowy (wzrost sprzedaży o 35% dzięki m.in. konsolidacji Puław). Wyniki szczególnie drugiego kwartału tego roku były obciążone słabymi wynikami segmentu tworzyw i pigmentów. Wpływ na to miały wyższe ceny surowców (benzenu i fenolu), presja na ceny rynkowe finalnych produktów oraz większa konkurencja z Chin.

 

Źródło: Grupa Azoty S.A.

 

Największy udział w strukturze kosztów ma zużycie materiałów i energii. Po wejściu do grupy zakładów z Puław znacznie wzrosło zapotrzebowanie na gaz. Co ciekawe wartość amortyzacji jest większa od kosztów pracy.

 

Źródło: Grupa Azoty S.A.

 

Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje zdrową strukturę. Działalność operacyjna generuje duże ilości gotówki, która jest inwestowana bądź służy działalności finansowej (np. spłacaniu zadłużenia).

 

Spółka ma nadwyżki walutowe w walucie EUR. Polityka ryzyka walutowego obejmuje zabezpieczenie do 50% ekspozycji w okresie do 6 miesięcy.

 

Brak właściwej bazy porównawczej z przeszłych okresów uniemożliwia dokładną analizę poszczególnych obszarów rachunku zysków i strat oraz w zakresie ogólnym kształtowania się rentowności. Spółka wychodząc naprzeciw analitykom w prezentacjach inwestorskich pokazuje dane porównawcze pro forma symulujące konsolidację wyników Puław w 2012 r.

 

Wybrane elementy bilansu (mln. zł)

30.06.2013r.

Aktywa trwałe

5 947

   Rzeczowe aktywa trwałe

5 091,8

   Wartości niematerialne

549,2

   Nieruchomości inwestycyjne

52,1

   Inwestycje w jednostkach podporządkowanych

122,0

   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

93,4

Aktywa obrotowe

3 117

   Zapasy

1 020,0

   Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

1 293,2

   Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

721,9

Kapitał własny

6 193

Zobowiązania długoterminowe

1 189,9

   Kredyty i pożyczki

540,5

   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

239,8

   Zobowiązania tytułu świadczeń pracowniczych

241,6

   Pozostałe rezerwy

118,3

Zobowiązania krótkoterminowe

1 681

   Kredyty i pożyczki

219,9

   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne

1 142,9

   Pozostałe rezerwy

158,2

Suma bilansowa

9 064,8

Źródło: Grupa Azoty S.A.

 

W strukturze aktywów trwałych dominuje rzeczowy majątek trwały, czyli przede wszystkim wartość zakładów produkcyjnych. W wartościach niematerialnych odnotowano 449 mln zł z tytułu przejęcia Puław. W aktywach obrotowych duże pozycje stanowią zapasy i należności handlowe, co jest rzeczą normalną przy takiej skali działalności. Istotnie wzrost poziomu należności handlowych wobec porównywalnego okresu rok wcześniej (o blisko 100%) jest wynikiem procesu konsolidacyjnego nowych spółek w grupie.

 

Dużą wartość mają środki pieniężne – na koniec czerwca 2013 r. wynosiły 721,9 mln zł.

 

Po stronie pasywów kapitał własny pokrywa 68% całego majątku. Jest to duża wartość świadcząca o dobrych fundamentach finansowych stabilizujących spółkę. Na tle wielu przedsiębiorstw z GPW jest to bardzo dobry wskaźnik. Zadłużenie oprocentowane na koniec pierwszego półrocza wynosiło 761 mln zł, z czego część krótkoterminowa stanowiła 219 mln zł. Jednak wysoki stan gotówki znacznie obniża poziom długu netto, który wynosił 145 mln zł. Zarząd utrzymuje wysoki stan środków pieniężnych (zamiast np. spłacić część kredytów), aby być gotowym do sfinansowania nowych inwestycji. W zobowiązaniach długoterminowych istotny udział mają zobowiązania tytułu świadczeń pracowniczych (241,6 mln zł). Są to m.in. zobowiązania (przyszłe) z tytułu nagród jubileuszowych (171,2 mln zł) czy z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych (66,5 mln zł). Z kolei w pozycji pozostałe rezerwy zarówno krótko i długoterminowych (276,5 mln zł) ujęte zostały m.in. rezerwy na ochronę środowiska - rekultywację (117,8 mln zł), na bonusy i upusty (21,3 mln zł), na prawa emisji (82,2 mln zł).

 

 

6.   Ocena przyszłych wyników

 

Spółka nie publikuje oficjalnych prognoz wyników finansowych. Największy wpływ na ostateczne wyniki ma segment nawozowy. Z jednej strony zależą od kształtowania się cen nawozów na rynku zaś od strony kosztowej gros kosztów stanowią koszty energii (głównie gazu). Zarząd zakłada utrzymanie się cen nawozów w 2014 r.

 

Program inwestycyjny zakłada m.in. inwestycje w intensyfikację produkcji w zakładach w Tarnowie. W ostatnich pięciu latach nakłady inwestycyjne w tym miejscu osiągnęły poziom 550 mln zł, a nowe projekty zakładają wydatki kolejnych około 500 mln zł na przestrzeni 3 lat. Zarząd zapowiedział aktualizacje CAPEXu do końca tego roku. W części budżetu odtworzeniowego w ostatniej prezentacji inwestorskiej można było odnotować łączną kwotę wynoszącą 949 mln zł.

W zakresie kolejnych akwizycji na dokończenie transakcji czeka kupno Siarkopolu. Parafowano umowę nabycia 85% akcji od Skarbu Państwa. Włączenie Siarkopolu umożliwi dywersyfikacje dostaw siarki do pozostałych spółek grupy, pozwoli obniżyć koszty produkcji nawozów opartych o siarkę oraz innego ważnego produktu – kaprolaktamu.

 

Grupa Azoty Puławy złożyła ofertę nabycia Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna – producenta środków ochrony roślin, epoksydów czy poliestrów. Pozwoli ono potencjalnie zwiększyć gamę produktową właśnie o środki ochrony roślin, których odbiorcami są zazwyczaj Ci sami klienci, którzy kupują nawozy.

 

W ostatnich dniach Gazeta Giełdy Parkiet poinformowała, że według ich ustaleń Grupa Azoty jest zainteresowana kupnem od chorwackiego Skarbu Państwa tamtejszego producenta nawozów zakłady Petrokemija. Przychody roczne tej spółki wynoszą ok. 1,6 mld zł. Po pierwszych 8 miesiącach tego roku wykazuje się stratą netto w wysokości ok. 84 mln zł. Wycena rynkowa Petrokemiji to ok. 325 mln zł.

 

Niedawno w ramach projektu upstreamowego Grupa Azoty Police przejęła spółkę w Senegalu (55% firmy AIG - kopalnie fosforytów – składnika nawozów NPK). Według zarządu ma ona dać oszczędności rzędu 30 mln zł w samym 2014 r. W przyszłości umożliwi rozpoczęcie produkcji kwasu fosforowego. Jest to pierwsza inwestycja badanej grupy w Afryce. Ma się ona stać przyczółkiem do dalszych przejęć na tym kontynencie. Należy jednak dodać, że wielu spółkom publicznym nie udały się inwestycje w tak odległych krajach. Zarząd powinien z wielką uwagą przyglądać się bieżącej działalności przejętej firmy.

 

Jednym z elementów realizowanej polityki zarządu jest dywersyfikacja źródeł surowców. Celem jest korzystanie z kilku dostawców przypadających na dany surowiec. Ma to sprzyjać konkurencyjności cen.

 

Inwestorzy z wieloletnim doświadczeniem mają świadomość dużej zależności spółek chemicznych od cen rynkowych surowców i produktów końcowych. Dobry przykład historyczny to ZCH Police, które nie raz potrzebowały pomocy publicznej w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym.

 

Najważniejsze kierunki rozwoju ogłoszonej strategii spółki na lata 2012-2020 to znaczny wzrost skali operacji (przede wszystkim nawozy i kaprolaktam), zwiększenie gamy produktów nawozowych, modernizacja głównych ciągów produkcyjnych (nastawiona m.in. na zmniejszenie energochłonności), wydłużenie łańcuchów produktowych, powiązania kapitałowe i umowy długoterminowe z dostawcami surowców oraz transfer technologii w grupie. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę 40%-60% zysku netto Grupy Azoty.

 

 

7.   Analiza wskaźnikowa

 

Wybrane wskaźniki dla pierwszego półrocza 2013 r.

Dług netto

145 mln zł

Dług netto / EBITDA

0,13

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,31

Wskaźnik płynności bieżącej

1,9

ROE

12,4%

Rentowność EBITDA

20,7%

C/WK

1,25

C/Z

9,6 / 21,2

Kapitalizacja

7 774 mln zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych Grupa Azoty S.A.

 

Wskaźniki określające poziom zadłużenia spółki są bardzo niskie. Większość kapitału obcego w pasywach to zobowiązania handlowe (w całości pokryte należnościami handlowymi) oraz rezerwy na podatek odroczony czy na świadczenia pracownicze. Grupa posiada bardzo duże zdolności kredytowe. Może być to dobry punkt wyjściowy do dalszej ekspansji na rynku przejęć. Wskaźniki rentowności obliczone zostały na podstawie tylko dwóch pierwszych kwartałów ze względu na niedawne duże zmiany w grupie kapitałowej. Ich wartości są wysokie. Jednak sezonowość występująca szczególnie w branży nawozowej obniży te wskaźniki po zamknięciu całego roku obrotowego.

 

Wartości wskaźników C/Z obliczono dla dwóch przypadków. Pierwszy zakłada zysk netto z ostatnich czterech kwartałów uwzględniający jednorazowy wynik na przejęciu ZA Puławy, a drugi bez tego wydarzenia. Wartość „oczyszczonego” wskaźnika jest dość wysoka (21,2). Najwyraźniej inwestorzy oczekują wyższych zysków grupy w kolejnych okresach bądź np. popyt na akcje ze strony Acronu. Wskaźnik C/WK również zasługuje na podobną interpretację aczkolwiek jego wielkość (1,25) nie wskazuje jeszcze na zbyt duże przewartościowanie akcji w stosunku do kapitałów własnych spółki.

 

 

8.   Analiza techniczna

 

Obraz techniczny notowań akcji Grupy Azoty jest czytelny. Obowiązuje silny trend wzrostowy. Zdarzają się nieliczne korekty spadkowe, które były dobrym momentem do kupna akcji. Obecnie przesądzony wydaje się test ostatnich maksimów czyli okolic poziomu 88 zł. Po ich przełamaniu aktualne stanie się powiedzenie „sky is the limit”. Ważnym wsparciem jest linia trendu wzrostowego – obecnie poziom 71 zł.

 

Źródło: http://stooq.com

 

 

9.   Podsumowanie raportu i wnioski

 

Po procesach konsolidacyjnych polskich spółek chemicznych powstała Grupa Azoty. Skupia ona m.in. byłe ZA Puławy oraz ZCH Police, które wcześniej były notowane oddzielnie na GPW jako odrębne podmioty. Nowo powstała grupa jest m.in. drugim producentem nawozów w Europie, drugim wytwórcą melaminy, czwartym producentem plastyfikatorów czy siódmym producentem alkoholi OXO na rynku UE. Największy udział w przychodach ma segment nawozów.

 

Perspektywy dla rynku produktów grupy wydają się być neutralne. Na przyszłe wyniki finansowe największy wpływ będą miały ceny finalnych produktów oraz surowców wykorzystywanych w procesach wytworzeniowych, w tym ceny gazu. Prace zarządu wciąż powinny koncentrować się na uzyskiwaniu synergii konsolidacyjnych – po styczniowym wchłonięciu ZA Puławy oraz po prawdopodobnych przejęciach Siarkopolu i ZCh Organika Sarzyna. Rynek już spekuluje nad kolejnymi, tym razem zagranicznymi akwizycjami Grupy Azoty. Firma ma niski poziom długu netto. Posiada bardzo duże zdolności kredytowe. Jest to dobry punkt wyjściowy do dalszej ekspansji.

 

Do czynników ryzyka zaliczymy dużą zależność od rynkowych cen produktów finalnych grupy, ryzyko walutowe, zależność od dużej koncentracji właścicielskiej oraz podaży niektórych choć ważnych dla grupy surowców, a także ekspozycja na ceny praw do emisji gazów cieplarnianych.

Analiza techniczna stoi po stronie byków. Kurs akcji jest w silnym trendzie wzrostowym. Bardzo realny wydaje się test ostatnich maksimów czyli okolic 88 zł. Wskaźniki rynkowe (C/Z czy C/WK) pozostawiają wciąż wiele miejsca do wzrostów.

 

 

Rafał Irzyński

Główny Analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

---

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII nie świadczyło i nie świadczy obecnie usług z zakresu relacji inwestorskich spółce Grupa Azoty S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza jednak w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie