Chat with us, powered by LiveChat

Lubawa: Efekty synergii dzięki przejęciom

Skomentuj artykuł
Lubawa

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Lubawa SA przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza porównawcza
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

1.   Profil spółki

 

Grupę kapitałową Lubawa tworzą obecnie cztery podmioty. Spółką matką jest Lubawa S.A., która od 1996 r. notowana jest na GPW w Warszawie. W lutym 2011 r. przejęła ona aportem dwie firmy z grupy Litex – Effect System S.A. w Kamiennej Górze oraz Miranda Sp. z o.o. w Turku. Po 3 miesiącach kupiła 100% udziałów w Litex Promo Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. W wyniku przeprowadzanych transakcji dotychczasowy właściciel trzech przejętych spółek – Silver Hexarion Holdings Ltd, kontrolowany przez Stanisława Litwina stał się większościowym akcjonariuszem nowo powstałej grupy kapitałowej. Transakcje po części rozliczane były w gotówce oraz poprzez emisję warrantów zamiennych na akcje Lubawy.

 

Źródło: Lubawa S.A.

 

Od momentu powstania nowej grupy kapitałowej w działalności koncernu dominuje wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż specjalistycznych tkanin oraz dzianin technicznych. Dotychczasowe produkty samej spółki Lubawa mają już znacznie mniejszy udział. 90% realizowanej sprzedaży grupy kapitałowej kierowana jest do biznesu, a pozostałe 10% do odbiorców z sektora publicznego. Na rynki zagraniczne (42 państwa) trafia blisko 1/3 produkcji. 

 

 

Źródło: Lubawa S.A.

 

Największym podmiotem w grupie jest Litex Promo – producent wielkogabarytowych nośników reklamy zewnętrznej, takich jak duże namioty i parasole reklamowe, flagi, banery czy markizy. Do znanych klientów firmy należą tacy potentaci rynkowi jak Coca-Cola, Pepsico, Carlsberg, Heineken, Unilever, SabMiller i MacDonald’s. Spółka posiada 20-letnie doświadczenie. Jej przewagę konkurencyjną stanowi fakt, iż cały proces produkcji realizowany jest w ramach grupy, co wpływa na elastyczność i szybkość dostaw, a także pozwala w pełni kontrolować jakość produktu finalnego. Ważnym czynnikiem jest posiadanie wysokich mocy produkcyjnych, które pozwalają w szybkim czasie realizować duże zamówienia. Druga ze spółek - Miranda jest monopolistą w Polsce w produkcji wielozakresowych pokryć maskujących i tkanin technicznych o cechach reemisji, a także jest europejskim liderem w produkcji tkanin roletowych. Ma również znaczącą pozycję w Europie jako wytwórca tkanin do zadruku oraz tkanin do wózków dziecięcych.

 

Proces produkcyjny prowadzony jest w spółce od etapu przędzy po wyrób gotowy. Zarząd chwali się dysponowaniem zaawansowanym technologicznie i unikatowym parkiem maszynowym, którego aktualna produkcja wynosi 1,5-2 mln mb na miesiąc. Podwykonawcą usług dla Litexu Promo oraz Mirandy jest Effect-System, którego ok. 80% sprzedaży kierowane jest do spółek z grupy. Oferuje on usługi sitodruku, druku cyfrowego oraz malowania proszkowego. 

 

Spółka matka – Lubawa jest znanym w Polsce producentem i dystrybutorem elementów indywidualnego wyposażenia dla służb z sektora publicznego. W ofercie posiada m.in. kamizelki kuloodporne, tarcze, stroje ochronne, obuwie. Jest monopolistą w Polsce w zakresie unikalnej technologii powlekania tkanin gumą i produkcji gumy o specjalnych parametrach technicznych. Dla służb logistycznych i inżynieryjnych dedykuje m.in. specjalne, wielkogabarytowe namioty i pokrowce. Dodatkowo jest jednym z trzech producentów w Europie skokochronów.

W grupie kapitałowej formalnie istnieje jeszcze kilka spółek zależnych, które są w likwidacji, z uwagi na realizowaną politykę porządkowania struktury grupy. Procesy te są czasochłonne, jednak znaczenie ich dla wyników całej grupy jest bardzo marginalne.

 

Poprzednim większościowym akcjonariuszem Lubawy był Krzysztof Moska. W tym okresie spółka poza działalnością operacyjną m.in. inwestowała środki pieniężne w akcje innych spółek z GPW czy też nabywała nieruchomości nieprzeznaczone do podstawowej działalności.

Po objęciu sterów w utworzonej grupie kapitałowej przez obecnego prezesa Marcina Kubicę (współpracującego dotychczas przez wiele lat z obecnym głównym udziałowcem w charakterze członka Rady Nadzorczej podmiotów zależnych) rozpoczęły się działania porządkowe. Prowadzone są one w wielu obszarach funkcjonowania poszczególnych spółek a oprócz restrukturyzacji kosztowej wdrażane są również synergie sprzedażowe, technologiczne, produkcyjne między podmiotami z grupy.

 

 

2.   Akcjonariat

 

Silver Hexarion Holdings Limited posiada 26,6 % wszystkich akcji Lubawy. Wyłącznym udziałowcem spółki z siedzibą na Cyprze jest Stanisław Litwin, który bezpośrednio dysponuje dodatkowo 4,7% pakietem akcji. Drugim akcjonariuszem Lubawy jest Jacek Łukjanow – inwestor giełdowy, który wcześniej kojarzony był np. z Protektorem czy Lentexem. Od kilku lat dysponuje niezmiennym pakietem akcji Lubawy. Free float jest stosunkowo duży i wynosi 63,5%  spośród 109 270 000 wyemitowanych walorów, co umożliwia zadowalającą płynność jak na tej wielkości firmę.

 

Do momentu objęcia większościowego pakietu akcji w Lubawie Stanisław Litwin nie był aktywny bezpośrednio na rynku kapitałowym. 

 

Źródło: Lubawa S.A.

 

 

 

3.   Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

 

Od powstania grupy kapitałowej minęło już ponad dwa lata, a w świadomości inwestorów Lubawa wciąż kojarzona jest z produkcją wyposażenia dla wojsk i służb mundurowych. Spółka jest tego świadoma i czyni starania aby to zmienić, jednak działania te mają dotychczas stosunkowo małą skuteczność. Jakość sprawozdań finansowych budzi mieszane uczucia. Z jednej strony można tam znaleźć szczegółowy spis samochodów wraz z ich wartością, które są wzięte w leasing w całej grupie. Z drugiej strony brakuje opisu ważnych, wysokich wartości liczbowych (przypomnienie bądź ich ponowne wyjaśnienie), takich jak olbrzymia różnica między zyskiem operacyjnym, a wartością EBITDA w Mirandzie w roku 2011. Merytoryczna zawartość w prezentacji inwestorskiej na tle tego typu materiałów innych spółek publicznych takich jak np. Netia, TVN czy PZ Cormay wypada słabo. Na plus trzeba zaliczyć pojawianie się prezesa firmy w wywiadach telewizyjnych (TVN CNBC Biznes). Uaktualnienie wizerunku „nowej” Lubawy pomogłyby czaty online, prezentacje inwestorskie czy stoiska spółki na konferencjach inwestorskich.

 

 

4.   Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Cechą charakterystyczną dla wszystkich spółek jest posiadanie bardzo silnej pozycji, a w niektórych przypadkach nawet monopolu w Polsce w wąskich, wyspecjalizowanych, branżach. Fakt ten pozwala na wybranych produktach osiągać ponadprzeciętne marże właśnie w wyniku małej presji konkurencji. Duże doświadczenie Lubawy czy Mirandy (60 lat tradycji) pozwala im spełniać ostre wymogi dla firm kwalifikowanych do przetargów, szczególnie z sektora publicznego w kraju i za granicą. Z kolei przewagą konkurencyjną Litexu jest zdolność zapewnienia m.in. serwisu na odpowiednim poziomie (jakość, szybkość reakcji, usługi gwarancyjne) co jest często niełatwym wymogiem do spełnienia przez mniejsze firmy w zamówieniach od międzynarodowych koncernów.

 

Dzięki mocnej pozycji rynkowej Miranda i Litex są stronami długoterminowych kontraktów. Zmniejsza to ekspozycję na wahania koniunkturalne zabezpieczając stały strumień stabilnych przychodów.

  

W działalności poszczególnych podmiotów z grupy występuje sezonowość. Największą sprzedaż Litex osiąga między styczniem a majem, co wynika z realizacji nowych budżetów reklamowych w roku kalendarzowym. Z kolei Lubawa i Miranda ze względu na znaczną ekspozycję na zamówienia z sektora publicznego, duże przychody odnotowywują w drugiej połowie roku. Te dwie firmy mogą okresowo uzupełniać swoje moce produkcyjne poprzez wzajemne udostępnianie np. szwalni co jest kolejnym przykładem korzyści płynących z powstania grupy kapitałowej. Na produkty takie jak sprzęt BHP, usługi przerobów eksportowych oraz tkaniny i dzianiny nie występuje sezonowość.

 

5. Analiza wyników finansowych 

 

 

Wybrane dane finansowe Grupy Lubawa 
(tys. PLN)

2011 r.

2012 r.

Przychody ze sprzedaży

164 005

190 248

Zysk z działalności operacyjnej

9 597

10 736

EBITDA

15 174

18 075

Zysk brutto

41 863

6 889

Zysk netto

39 726

6 108

Aktywa ogółem

302 777

307 179

Kapitał własny

191 951

199 516

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

6 939

2 499

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

-24 463

-3 392

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

14 075

-3 411

Źródło: Lubawa S.A.

 

 

Wyniki roku 2011 r. na poziomie zyskowności były dość mocno zaburzone zabiegami księgowymi wynikającymi z powiększeniem i przekształceniami w ramach grupy kapitałowej. Wartości te nie były stricte gotówkowym wpływem co widać m.in. po rachunku przepływów pieniężnych. Konsolidacja wyników nowych spółek rozpoczęła się z końcem lutego 2011 r., co należy brać pod uwagę przy porównywaniu również przychodów ze sprzedaży. Najgorzej w tamtym okresie spisała się jednostkowo Lubawa, co było powodem m.in. skierowania środków budżetowych grupy do segmentu tkanin, na którego produkty popyt okresowo wzrósł z powodu Euro 2012 (szaliki, parasole reklamowe, inne wielkogabarytowe nośniki reklamy).

 

Rok 2012 r. przyniósł już poprawienie wyników pochodzących z podstawowej działalności całej grupy. Pomogły w tym pierwsze uaktywnione synergie kosztowe oraz współpraca podmiotów. Głównymi rodzajami kosztów na poziomie grupy są odpowiednio koszty zużycia materiałów i energii, wynagrodzenia i usługi obce. Rosły one w tempie (wyrażonych w procentach) podobnym do dynamiki przychodów. Plusem dla spółki było zatrzymanie a nawet delikatna redukcja (o 344 tys zł) kosztów ogólnego zarządu. W pozostałej działalności operacyjnej, której zbilansowany wynik wyniósł 2,3 mln zł, na uwagę zwraca pozycja rozliczone dotacje na 946 tys. zł oraz dodatnie różnice kursowe w działalności operacyjnej na kwotę 629 tys zł. Dodatkowo w przychodach finansowych wykazano kolejne 331 tys. zł różnic kursowych i 868 tys. zł zysku ze zbycia aktywów finansowych. Po stronie kosztów finansowych największy udział maja odsetki wynoszące 4,5 mln zł. Dość dużo zdarzeń jednorazowych miało istotny wpływ na zwiększony wynik netto w 2012 r. Jednak te pozytywne czynniki w latach kolejnych mogą być trudne do powtórzenia a porównanie pozycji wyniku brutto oraz netto ze sprzedaży w 2012 r. wypadło gorzej wobec roku 2011.

 

Około 30% przychodów grupa osiąga w walucie obcej (głównie w euro). Natomiast wśród tej części realizowanej sprzedaży ok. 30% strony kosztowej (kupno produktów i materiałów) ponoszonej jest w dolarach. W ten sposób blisko 1/3 ryzyka walutowego w pewnym stopniu pokryta jest hedgingiem naturalnym, w której główną rolę odgrywa kurs pary euro/dolar. Jest on jednak znacznie bardziej stabilny niż pary złotowe. Dodatkowo część zakupów materiałów do produkcji od polskich dostawców również rozliczana jest w euro. Pozostała część ekspozycji na ryzyko kursowe zabezpieczana jest poprzez instrumenty typu forward.

 

 

Wybrane dane (tys. zł)

Miranda

Litex Promo

Lubawa

Effect System

Przychody ze sprzedaży

94 458

85 939

31 109

21 820

Zysk z działalności operacyjnej

4 245

4 345

1 852

544

EBITDA

7 570

5 885

2 989

1 365

Zysk netto

3 581

2 118

428

246

Źródło: Lubawa S.A.

 

W zaprezentowanej tabeli widać, że największy udział w wynikach grupy kapitałowej Lubawa za 2012 r. miała Miranda, która notabene kilka lat temu miała poważne problemy finansowe i wówczas została przejęta.

 

Wartość aktywów trwałych grupy kapitałowej na koniec 2012 r. przekraczają poziom 200 mln zł. Największy udział stanowią budynki i budowle (69 mln zł), maszyny i urządzenia techniczne (41 mln zł) oraz wartość firmy (45 mln zł). Z kolei w aktywach obrotowych należy podkreślić dużą wartość zapasów. Niestety w sprawozdaniu finansowym pozycja ta nie jest wyszczególniona mimo, że stanowi ona 30% rocznych przychodów ze sprzedaży. Z informacji uzyskanych od spółki wynika, że 43% zapasów stanowią materiały, produkty gotowe ok. 33%, półprodukty i produkcja w toku ok. 23% a reszta to towary. Kolejnym ciekawym spostrzeżeniem jest znacznie większa wartość należności z tytułu dostaw i usług wobec zobowiązań tego rodzaju co oznacza, że grupa Lubawa w większym stopniu kredytuje swoich odbiorców niż korzysta z odroczonych płatności u swoich dostawców. Na pierwszy rzut oka jest to sfera, w której można osiągnąć pewne oszczędności w przyszłości. Na koniec 2012 r. stan środków pieniężnych wynosił 2,8 mln zł.

 

Wybrane elementy bilansu

31.12.2012r.

Aktywa trwałe

201 865

   Rzeczowe aktywa trwałe

128 168

   Aktywa niematerialne

62 890

Aktywa obrotowe

105 314

   Zapasy

57 774

   Należności z tytułu dostaw i usług

35 932

   Środki pienieżne i ich ekwiwalenty

2 819

Kapitał własny

199 516

Zobowiązania długoterminowe

21 832

   Kredyty i pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

14 445

   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

5 458

Zobowiązania krótkoterminowe

85 831

   Kredyty i pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

48 953

   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

25 594

   Pozostałe zobowiązania

10 845

Suma bilansowa

307 179

Źródło: Lubawa S.A.

 

Wśród kapitału obcego kredyty bankowe długoterminowe mają wartość 12,3 mln zł, a krótkoterminowe 47,3 mln zł. Łączna wartość zobowiązań z tytułu leasingu to 3,6 mln zł. Zadłużenie odsetkowe w ciągu roku praktycznie się nie zmieniło a jedynie uległa jego struktura, wymagająca od zarządu zrolowania kredytów obrotowych (dominują w strukturze długu).
W zobowiązaniach krótkoterminowych widnieje również pozycja pozostałe zobowiązania na kwotę 10,8 mln zł. W tym przypadku również brak jest informacji w sprawozdaniu finansowym.

 

6.   Ocena przyszłych wyników

 

Największe nadzieje na ekspansję zagraniczną spośród firm w grupie wiązane są z Lubawą. Obecnie w trakcie powstawania jest przedstawicielstwo handlowe w Armenii. Zarząd rozważa też otwarcie przedstawicielstwa w USA. Poszerzany jest również zespół przedstawicieli handlowych oraz osób poszukujących dla spółki nowych zamówień i odbiorców zagranicą. Reprezentują oni spółkę na międzynarodowych targach produktów militarnych oraz biorą udział w spotkaniach „na wyższych szczeblach”. Branża wyposażenia dla wojsk jest trochę inna od pozostałych, gdyż jest ograniczona do osób wcześniej ściśle związanych z militariami. Pozostałe spółki z grupy w zakresie rozwoju będą ograniczały się do realizowania dotychczasowych działań.

 

Obecnie Lubawa bierze udział w przetargach w Indiach, Szwecji, Nigerii i Armenii. W tym ostatnim kraju Lubawa stworzyła spółkę zależną z udziałem 51% udziałów (pozostałe 49% posiada spółka państwowa tamtego kraju), do której wnosi aportem technologię i know-how a partner m.in. grunt i kapitał. Przedmiotem sprzedaży tej spółki będą pneumatyczne makiety sprzętu wojskowego, namioty wojskowe oraz wielozakresowe pokrycia maskujące. Pięcioletni kontrakt z armią armeńską umożliwi podwojenie obrotów jednostkowych Lubawy z obecnych okresów, a także umożliwi pozyskanie zamówień z innych krajów tamtego regionu. Realizowane marże mają być również wyższe od dotychczasowych.

 

Duże uzależnienie przychodów Lubawy od zamówień publicznych jest też istotnym czynnikiem ryzyka wpływającym na wyniki finansowe. Bardzo ciężko zarządowi określić plany budżetowe zarówno strony kosztowej, jak i przychodowej bez możliwości przewidzenia potencjalnych zwycięstw w poszczególnych przetargach.

 

Wśród produktów Lubawy, z którymi zarząd wiąże duże nadzieje są pokrycia maskujące Berberys (przeznaczone do kamuflażu osób i sprzętu, uznawane przez spółkę do jednych z najlepszych na świecie), kamizelki kuloodporne dla kobiet (dedykowane z myślą o dużym odsetku kobiet w polskiej policji), makiety czołgów i pneumatycznych wyrzutni rakiet. Nawiązana współpraca poparta podpisaniem umów o współpracy z włoska firmą Aero Sekur, liderem m.in. w zakresie lekkich konstrukcji pneumatycznych oraz z dwoma amerykańskimi firmami MSA (producent hełmów balistycznych) i Bates (producent obuwia specjalnego), pozwoliła wprowadzić do oferty elementy indywidualnego wyposażenia „Żołnierza Przyszłości”. W jej skład wchodzą strój ochronny barierowy, maska przeciwgazowa, ponczo maskujace, hełmy balistyczne oraz obuwie specjalistyczne. Przy tworzeniu nowych produktów Lubawa wykorzystuje synergie i wymianę know-how z Mirandą oraz technologie, które były przez wiele lat (ówczesne władze) w firmie zaniedbane.

 

Głównymi założeniami strategii grupy kapitałowej jest umacnianie pozycji na rynku oraz budowa wartości dla akcjonariuszy. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez pogłębianie efektów synergii technologicznych, kosztowych oraz przychodowych między spółkami. Sposobem na obniżenie kosztów jest proces skrócenia łańcucha dystrybucji poprzez unikanie pośredników. Zwiększeniu sprzedaży ma sprzyjać rozwój funkcji dystrybutora wyrobów innych producentów a także ekspansja na rynkach zagranicznych.

 

7.   Analiza porównawcza

 

Na GPW nie ma zbliżonych spółek pokrywających działalność Lubawy. Pewnym odniesieniem mogą być firmy działające w sektorze przemysłu lekkiego, takie jak Novita (producent włóknin) czy Protektor (producent obuwia). I do tych właśnie spółek w niewielkim stopniu można dokonać odniesienia i porównać kondycję finansową Lubawy za pomocą wskaźników.

 

Wybrane wskaźniki

Novita

Protektor

Lubawa

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,20

0,33

0,35

Dług netto / EBITDA

0,13

0,75

3,86

Rentowność EBITDA

15,2%

10,4%

7,7%

Rentowność netto

6,9%

7,4%

3,2%

ROA

6,2%

9,0%

2,0%

ROE

7,8%

13,4%

3,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółek.

 

Lubawa z grona trzech badanych firm ma największe zadłużenie ale jego poziom nie przekracza wartość niebezpiecznych określanych przez literaturę (>50). Przy wskaźniku ogólnego zadłużenia musimy pamiętać, że dużą wartość w aktywach Lubawy stanowi sama wartość firmy (45,8 mln zł) powstała w konsekwencji stworzenia grupy kapitałowej. Natomiast w przypadku Novity element ten ma symboliczna wartość a w Protektorze wynosi 5,3 mln zł.

 

Na tle czterech kolejnych wskaźników przedstawiających rentowność działalności, badana spółki również wypada najsłabiej. Jedną z przyczyn jest właśnie konieczność płacenia odsetek od dość wysokiego zadłużenia Lubawy w przeciwieństwie do Protektora i Novity, które są prawie pozbawione tego rodzaju kosztów. Z drugiej strony wskaźniki te pokazują możliwości oraz szanse badanej spółki na osiąganie większych zysków działając w zbliżonym sektorze przemysłu. 

 

Wybrane wskaźniki

Novita

Protektor

Lubawa

C/WK

0,85

1,19

0,60

C/Z

10,89

8,87

19,68

EV/EBITDA

5,03

7,07

12,05

Kapitalizacja

65 mln zł

65 mln zł

120 mln zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółek.

 

Wskaźnik ceny do wartości księgowej pokazuje największe niedoszacowanie akcji właśnie Lubawy. Wartym podkreślenia faktem jest struktura kapitału własnego koncernu, który pokazuje bardzo wysoki udział zysków wypracowanych (czyli tych osiągniętych w przeszłości) przez trzy przejęte spółki grupy Litex. Z kolei wskaźniki C/Z i EV/EBITDA są najwyższe dla badanego koncernu co pokazuje oczekiwania inwestorów do zwiększenia zyskowności w najbliższej przyszłości. 

 

8.   Analiza techniczna

 

Na wykresie długoterminowym wyraźnie był zarysowany trend spadkowy trwający od 2006 roku, który spowodował spadek kursu akcji z 5 zł nawet do 50 groszy. Ostatni atak popytu poparty wysokimi obrotami przełamał wskazaną linię trendu doprowadzając do zakończenia negatywnych tendencji co może świadczyć o rozpoczęciu tendu wzrostowego. Obecnie mamy do czynienia z ruchem powrotnym do przełamanej linii trendu, co według analizy technicznej jest rzeczą normalna i często dobrym momentem do kupna akcji przez inwestorów długoterminowych.

 

Źródło: http://stooq.com

 

Na wykresie dwuletnim bardzo mocnym sygnałem było wybicie ponad poziom 70 gr mające miejsce pod koniec stycznia tego roku. W tym ruchu kurs urósł o 100% łamiąc ważny opór na poziomie 1 zł, który obecnie jest mocnym wsparciem. Obecnie trwająca korekta spotęgowana ogólną słabą koniunkturą na rynku może sprowadzić kurs właśnie do 1 zł. W wariancie optymistycznym po przebiciu 1,40 zł otwarta zostanie droga do szczytów z połowy 2011 r. na poziomie 1,70 zł.

 

Źródło: http://stooq.com

 

9.   Podsumowanie raportu i wnioski

 

W świadomości inwestorów Lubawa kojarzona jest wciąż z produktami dedykowanymi dla wojsk i służb mundurowych. W praktyce od 2011 r. grupa kapitałowa, dzięki przejęciu trzech spółek z innych sektorów działalności, ma obecnie ekspozycję na kilka branż. Pozwoliło to w większym stopniu uodpornić grupę na okresy dekoniunktury oraz wyciągnąć efekty synergii pochodzące z konsolidacji podmiotów. Największy udział w wynikach finansowych grupy kapitałowej ma segment nośników reklam oraz tkanin.

 

Analiza wyników finansowych wykazała niewielki wzrost przychodów oraz zysków w 2012 roku. Rentowności netto sprzyjało kilka niewielkich czynników jednorazowych. Przyszłość Lubawy rysuje się w dobrych kolorach. W grupie jest wciąż dużo przestrzeni do wyciągnięcia efektów synergii co umożliwi obniżkę kosztów, pozwoli uatrakcyjnić portfolio produktowe oraz zwiększy przewagi konkurencyjne. Duże szanse na zwiększenie sprzedaży ma sama Lubawa poprzez aktywną ekspansję na rynkach eksportowych.

 

Do czynników ryzyka zaliczymy wysokość zadłużenia spółki szczególnie w relacji do EBITDA. U niektórych inwestorów niepewność może budzić realizacja kontraktów w odległych i mniej stabilnych krajach takich jak Nigeria, Armenia czy Indie.

 

Analiza techniczna wskazuje niedawną zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy, co jest optymistycznym sygnałem dla obecnych akcjonariuszy spółki. Z kolei dla osób, które rozważają zakup akcji Lubawy, dogodnym poziomem może być istotne wsparcie w okolicach 1 zł.

 

 

 

 

Rafał Irzyński

Analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII nie świadczyło i nie świadczy obecnie usług z zakresu relacji inwestorskich spółce Lubawa S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza jednak w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie