Czym jest SII?

SII interweniuje w sprawie Próchnika i Węglopexu. Próchnik uzupełnia informacje

Po interwencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, które podjęło próbę uzyskania szerszych informacji na temat znaczącej transakcji nabycia udziałów, spółka Próchnik opublikowała dodatkowy komentarz wyjaśniający. W ostatnim czasie także, ze względu na nietypowe zachowanie kursu akcji Węglopex, SII zawiadomiło Komisję Nadzoru Finansowego o możliwości dokonania manipulacji tymi instrumentami.

 
Próchnik informuje o nabyciu udziałów Rage Age


W dniu 13 lutego spółka Próchnik poinformowała w raporcie bieżącym o nabyciu wszystkich 1.150 udziałów cypryjskiej spółki Rage Age International Limited. Cenę ustalono na 18 milionów złotych, zatem wartość tej transakcji była znacząca i stanowiła stosunkowo wysoki udział w kapitale własnym spółki Próchnik. Transakcję zawarto z Rage Age International Holding, podmiotem, którego udziałowcami są m.in. Prezes Zarządu Próchnik - Pan Rafał Bauer - oraz członek Rady Nadzorczej - Pan Maciej Wandzel. Źródłem finansowania tej transakcji są środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego Próchnik dokonanego poprzez emisję i objęcie akcji serii I. Ponadto, w celu rozliczenia ceny sprzedaży nabywanych udziałów zawarta została umowa dotycząca potrącenia wzajemnych wierzytelności o zapłatę tej ceny i wniesienie wkładu na pokrycie obejmowanych akcji w kapitale zakładowym Próchnik (szerzej: raport bieżący Próchnik).

 

Czy Próchnik przekazał wszystkie wymagane informacje?

 

Tego rodzaju transakcja, mając na uwadze jej wysoką wartość, a także powiązania członków organów Spółki z podmiotem, od którego udziały zostały nabyte, powinna być szczególnie mocno umotywowana, a wszystkie najważniejsze dane dotyczące nabywanego podmiotu podane do publicznej wiadomości. Tymczasem, w powyższym raporcie bieżącym zabrakło najważniejszych informacji dotyczących nabywanej spółki, w tym wartości jej aktywów w dniu zawarcia umowy i osiągniętych w 2012 roku wyników finansowych, czy też sposobu i wartości dokonanej wyceny, która była podstawą ustalenia ceny przedmiotu transakcji. Próchnik nie poinformował także o wysokości udziałów posiadanych przez Prezesa Zarządu i członka Rady Nadzorczej w kapitale zakładowym sprzedającego, jak również o potencjalnym wpływie połączenia z Rage Age na sytuację ekonomiczną i majątkową Próchnika. Mając na uwadze powyższe, w opinii Stowarzyszenia, raport ten nie jest kompletny i nie pozwala inwestorom na ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Próchnik, co może z  kolei stanowić naruszenie przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tej transakcji, SII wystąpiło do Zarządu Spółki Próchnik z wnioskiem o odpowiedź na poniższe pytania:

 

  1. Na jakiej podstawie wyznaczona została cena w wysokości 18 milionów złotych zapłacona przez Spółkę Próchnik S.A. za 1.150 udziałów w kapitale zakładowym spółki Rage Age International Limited z siedzibą w Larnace? Jaka metoda została zastosowana przy wycenie tych udziałów? Czy wycena dokonana została przez podmiot niezależny od Spółki Próchnik S.A. i od członków jej organów? Jeśli tak, jaki był to podmiot?
  2. Czy Zarząd przed zawarciem umowy ze spółką Rage Age International Holding zwrócił się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji? Jaka była opinia rady nadzorczej na temat tej umowy?
  3. Jaką wartość aktywów, w tym aktywów trwałych i obrotowych, posiadała spółka Rage Age International Limited w momencie zawarcia umowy sprzedaży? Jaka była wartość aktywów netto spółki Rage Age International Limited?
  4. Kiedy została założona spółka Rage Age International Limited?
  5. Zarząd w rzeczonym raporcie bieżącym poinformował, iż „w 3 roku prowadzonej działalności Equity Doctors osiągnęła 11.6 mln zł przychodów oraz 0.5 mln zysku netto”. Czy Equity Doctors to podmiot tożsamy z Rage Age International Limited? Czy przez 3. rok prowadzonej działalności należy rozumieć rok 2012?
  6. Jakiego rzędu przychody, zysk operacyjny i zysk netto osiągnęła spółka Rage Age International Limited w 2012 roku?
  7. Jaki, według opinii Zarządu, wpływ na wynik finansowy Próchnik S.A. może mieć połączenie potencjału Spółki z Rage Age International Limited?
  8. Jaki udział w kapitale zakładowym spółki Rage Age International Holding stanowią udziały posiadane przez Pana Rafała Bauera oraz Pana Macieja Wandzel?

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróćiło się także do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o weryfikację prawidłowości sporządzonego raportu i ewentualnie o zobowiązanie Spółki Próchnik do jego uszczegółowienia.

Po interwencji Stowarzyszenia Próchnik publikuje dodatkowy raport

W związku z pojawiającymi się pytaniami akcjonariuszy, w tym Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Zarząd Spółki Próchnik, w celu dodatkowego wyjaśnienia kwestii opisanych w pierwotnie opublikowanym raporcie bieżącym, przekazał w dniu 12 kwietnia 2013 roku dodatkowy komentarz dotyczący transakcji nabycia Rage Age International Limited. Znalazły się w nim między innymi informacje dotyczące: czynników branych pod uwagę przy realizacji transakcji, struktury grupy kapitałowej przejmowanego podmiotu, wyników finansowych spółek kontrolowanych przez Rage Age, a także wpływu nabycia na sytuację finansową i ekonomiczną Próchnika oraz efektów synergii. O ile w raporcie znalazło się znacznie więcej dodatkowych informacji aniżeli w pierwotnym komunikacie (co niewątpliwie ułatwi akcjonariuszom analizę i ocenę operacji), to Spółka nie odpowiedziała jednak też na kilka z istotnych pytań (m.in. dotyczących sposobu wyceny przejętej spółki, kapitałów własnych, aktywów obrotowych czy też aktywów trwałych przejętej Spółki) oraz nie potwierdziła, czy RN opiniowała operację. Inwestorzy nie dowiedzieli się również, kiedy została założona spółka Rage Age International Limited. Zatem akcjonariusze, mimo odpowiedzi, wciąż mają istotne znaki zapytania... A szkoda, bo Spółka powinna rozwiać wszystkie wątpliwości już na etapie publikacji pierwszego komunikatu na temat przejęcia.

Czy dokonano manipulacji akcjami Węglopex Holding?

Uwagę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przykuło  w ostatnim czasie także nietypowe podczas niektórych sesji zachowanie kursu akcji Węglopex. Cena tej, notowanej na rynku NewConnect spółki, na koniec ostatniej sesji drugiego, trzeciego i czwartego kwartału 2012 roku znacząco wzrosła, by podczas kolejnych dni istotnie spaść. W dniu 29 czerwca wzrost wyniósł ok. 33%, 28 września ok. 38%, a 28 grudnia ok. 32%. W tym samym czasie znacząco wyróżniał się także wolumen obrotu, wynosząc odpowiednio 653%, 884% i 1201% średniego wolumenu obrotu tymi instrumentami z całego miesiąca. Tak znaczący wzrost kursu akcji Węglopex oraz wolumenu ich obrotu na rynku NewConnect, pozwalają przypuszczać, iż mogło dojść do manipulacji tym instrumentami poprzez zawieranie transakcji powodujących sztuczne ustalenie się ich ceny i mogących wprowadzać w błąd co do rzeczywistego popytu. W związku z powyższym Stowarzyszenie zawiadomiło Komisję Nadzoru Finansowego o możliwości manipulacji akcjami Węglopex.

 

Na co miał wpływ wzrost kursu akcji Węglopex?

 

Znaczący wzrost ceny akcji Węglopex Holding na koniec ostatniej sesji czerwca, września i grudnia 2012 roku wyraźnie pozytywnie wpłynął na wyniki innego podmiotu notowanego na rynku NewConnect. Spółka PSW Capital, bo o niej mowa, będąca właścicielem 91,84% wszystkich akcji Węglopex, dzięki ich przeszacowaniom dokonanym na koniec kwartałów 2012 roku, osiągnęła zdecydowanie wyższy wynik finansowy w tych okresach. Wzrost ceny akcji Węglopex na ostatniej sesji w czerwcu pozwolił osiągnąć PSW wyższy kwartalny wynik finansowy aż o 12,7 mln złotych, niż gdyby cena na tej sesji nie uległa zmianie, podczas gdy w tym samym okresie wartość przychodów ze sprzedaży PSW Capital wyniosła zaledwie 0,27 mln złotych. Podobnie było również w trzecim i czwartym kwartale. Ponad trzydziestorpocentowe wzrosty na ostatniej sesji września i grudnia w jeden dzień podniosły wartość akcji Węglopexu, a przez to pozwoliły osiągnąć wyższy wynik finansowy PSW Capital, aż o 10,6 i 12,7 mln złotych przy zaledwie 0,13 mln złotych przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale oraz wobec braku przychodu ze sprzedaży w czwartym kwartale.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.