Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Grupy Tauron. „W ramach środków z KPO podpisaliśmy już pierwsze umowy“

Skomentuj artykuł

O wynikach, rozwoju OZE, aktywach węglowych, inwestycjach oraz dywidendzie rozmawiano podczas czatu inwestorskiego Grupy Tauron, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania uczestników wydarzenia odpowiadał Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Grupy Tauron.

 

Odpowiadając na pytanie inwestora, Krzysztof Surma oceniał wyniki Grupy Tauron za 2023 rok: Wyniki w 2023 roku oceniamy jako bardzo dobre. Były to najwyższe wyniki w historii Grupy.

 

Pytano również o czynniki, które przyczyniły się do uzyskania tak dobrego wyniku.

 

- Na osiągnięcie dobrego wyniku wpływ miały wszystkie segmenty Grupy, które zarówno na poziomie EBIT i EBITDA osiągnęły pozytywne wyniki. Wśród czynników, które w szczególności pozytywnie wpłynęły na poprawę wyniku rok do roku należy wymienić: stabilną pracę bloku 910 MW w 2023 roku, co nie miało miejsca w roku poprzednim oraz korzystnie zakontraktowana sprzedaż energii na 2023 rok, a także wzrost przychodów z tytułu dystrybuowanej energii elektrycznej na skutek wzrostu taryfy dystrybucyjnej oraz korzystne saldo doszacowania strat sieciowych w Segmencie Dystrybucja - wyjaśnił wiceprezes Grupy Tauron.

 

W kwestii wynikowej grupy pytano również o powody upadku Tameh Holding, w której Tauron posiada 50 procent udziałów.

 

- Złożenie wniosku o ogłoszenie niewypłacalności przez Tameh Czechy było spowodowane zaprzestaniem regulowania zobowiązań przez hutę Liberty Ostrava a.s. wobec Tameh Czechy, który jest jedynym odbiorcą mediów energetycznych produkowanych przez TamehCzechy. Okoliczność braku zapłaty i wstrzymania działalności przez hutę Liberty Ostrava pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą Tauronu - podano podczas czatu.

Inwestycje

- Ile spółka przeznaczyła na inwestycje w 2023 roku i jak wygląda to w podziale na segmenty? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych w 2023 roku wyniosła 4 364 mln. Największa część nakładów została przeznaczona na inwestycje w segmencie Dystrybucja (2 762 mln), następnie na segment OZE (593 mln), Wytwarzanie (568 mln), Sprzedaż i pozostałe (441 mln) - odpowiedziano.

 

Pytano także o możliwości finansowania niektórych planowanych inwestycji z KPO.

 

- W ramach środków KPO podpisaliśmy już pierwsze umowy o dofinansowanie na realizację projektów budowy sieci światłowodowych. Na etapie oceny mamy projekty związane z robotyzacją i cyfryzacją, planujemy pozyskanie środków na inwestycje związane z budową/modernizacją sieci dystrybucyjnych. Dodatkowo liczymy na pozyskanie finansowania dla inwestycji wspierających Zielony Zwrot TAURON z zapowiedzianego Funduszu Wsparcia Energetyki. W ramach tego instrumentu chcielibyśmy pozyskać środki na dekarbonizację ciepłownictwa, budowę bateryjnych magazynów energii oraz inne projekty z segmentu OZE - powiedział wiceprezes Surma.

OZE

Spora część dyskusji dotyczyła również OZE. Pytano m.in. o pozyskiwanie projektów PV, a także odsetek produkcji energii elektrycznej z tego typu źródeł w ubiegłym roku. 

 

- Procesem pozyskiwania projektów OZE oraz ich developmentem zajmuje się nasza spółka zależna TAURON Zielona Energia. Przy akwizycji i developmencie projektów PV pracuje kilkanaście osób - mówił przedstawiciel zarządu podczas czatu inwestorskiego.

 

- W roku 2023 roku udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł OZE wynosił 13,2% w całkowitej produkcji energii elektrycznej Grupy Tauron - dodano.

 

Z kolei na temat nowych źródeł wytwórczych OZE powiedziano: Na koniec 2023 roku Tauron miał blisko 700MW zainstalowanej mocy w OZE. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji projektów o łącznej mocy ponad 360MW. Największy aktualnie projekt to farma PV w Mysłowicach o docelowej mocy ok. 100MW. Pierwszy etap o mocy 37MW został zakończony w grudniu ubiegłego roku.

 

- W tym roku planujemy oddanie trzech farm wiatrowych – Mierzyn o mocy 58,5 MW, Warblewo o mocy 30 MW i Gamów o mocy 33 MW oraz jednej farmy PV – Proszówek o mocy 45,6 MW - dodano. 

 

Do tego spółka nie wyklucza akwizycji funkcjonujących projektów OZE.

 

Pytano również o status prac dotyczący PGE Baltica.

 

- Na chwilę obecną PGE Baltica otrzymała decyzję Ministra Infrastruktury o udzieleniu Elektrowni Wiatrowej Baltica-7 sp. z o.o. pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń. Spółka przygotowuje się do realizacji projektu - mówił Krzysztof Surma.

Inteligentne liczniki 

Prezes był również pytany o procent inteligentnych liczników energii, które spółka planuje mieć na koniec 2024 roku?

 

- Planujemy, że na koniec 2024 roku przekroczymy 25% zainstalowanych liczników zdalnego odczytu - odpowiedziano.

Aktywa węglowe

W temacie aktywów węglowych pytano o koszt praw do emisji CO2.

 

- W 2023 roku ceny rozliczeniowe uprawnień do emisji CO2 dla referencyjnego kontraktu terminowego z dostawą w grudniu 2023 roku (EUA DEC-23) na giełdzie ICE Endex kształtowały się w zakresie od 66,35 EUR/Mg do 100,34 EUR/Mg. Średnia cena rozliczeniowa na giełdzie w 2023 roku wyniosła 85,26 EUR/Mg i była o 4,02 EUR/Mg wyższa w stosunku do średniej ceny w 2022 roku (+4,9 %). Obecnie ceny CO2 kształtują się na poziomie ok. 66-68 EUR/Mg - przedstawił wiceprezes.

 

Dodano również, że około 60 procent w kosztów wytworzenia energii ze źródeł węglowych stanowią obecnie prawa do emisji CO2.

 

Inwestorzy pytali również o dalsze losy NABE.

 

- Zrealizowaliśmy całokształt działań reorganizacyjnych i jesteśmy w pełni przygotowani do wydzielenia aktywów węglowych ze struktur Grupy Tauron i będziemy do tego dążyć. W przypadku, gdyby proces wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych nie doszedł do skutku, będziemy szukać innych, alternatywnych i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań. Rentowność poszczególnych aktywów węglowych będzie podstawowym kryterium dla ich dalszego funkcjonowania w ramach Grupy Tauron - podał przedstawiciel zarządu spółki.

 

- Spółka informowała niedawno o testach odbiorowych PSE bloku 910 MW w Jaworznie. Czy po tym blok będzie mógł pracować w pełni komercyjny sposób? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Blok pracuje w sposób stabilny zgodnie z potrzebami KSE w dostępnym przedziale mocowym. W marcu 2024 roku blok przeszedł pomyślnie ostatnie testy odbiorowe PSE i tym samym jest uprawniony do uzyskiwania przychodów ze wszystkich źródeł dostępnych na rynku (rynek mocy, regulacyjne usługi systemowe, komercyjna sprzedaż energii) - odpowiedziano.

Perspektywy Grupy Tauron

Podczas czatu pytano również o perspektywy spółki.

 

- Zakładamy, że w segmencie OZE i w segmencie Sprzedaży (przy założeniu utrzymania obecnych regulacji) raportowana EBITDA będzie w 2024 roku wyższa rok do roku. W segmentach Dystrybucji i szczególnie Wytwarzaniu EBITDA będzie niższa od zeszłorocznej. W rezultacie oczekujemy, że EBITDA Grupy będzie na niższym poziomie rok do roku - mówił Prezes..

 

Z kolei na temat ewentualnej aktualizacji strategii odpowiedział: Strategia Grupy TAURON jest realizowana w zakresie budowy odnawialnych źródeł energii, modernizacji i rozwoju sieci dystrybucyjnej oraz dekarbonizacji ciepłownictwa. Sprzedano również kopalnie węgla kamiennego.

 

 - Priorytetem nadal jest sprzedaż GK Wytwarzanie tj. wszystkich węglowych aktywów wytwórczych należących do Tauron Wytwarzanie, ale jednocześnie przygotowywane są również scenariusze alternatywne - odpowiedziano.

Dywidenda

Pytano również o plany dywidendowe Grupy Tauron, przy 1 673 mln zł  skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

 

- Faktycznie skonsolidowany wynik netto Grupy TAURON za rok 2023 wyniósł 1 678 mln zł. Natomiast podziałowi podlega wynik finansowy netto spółki TAURON Polska Energia S.A., który w roku 2023 był ujemny i wyniósł minus 638 mln zł. Zarząd będzie wnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie powstałej straty spółki z kapitału zapasowego - podsumował wiceprezes Surma.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie