Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Grupy Tauron. „W fazie realizacji jest 6 projektów OZE″

Skomentuj artykuł

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2023 roku były tematem czatu inwestorskiego Grupy Tauron. Duża część dyskusji dotyczyła jednak inwestycji spółki w OZE, a także strategii, cen energii, działań CSR i otoczenia gospodarczego. Na pytania inwestorów odpowiadał Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Grupy Tauron.

 

Analizując wyniki, uczestnicy czatu pytali o poziom obciążenia Tauronu ugodą z Rafako.

 

- Ugoda wpłynęła pozytywnie na wyniki drugiego kwartału 2023 roku poprzez zwiększenie EBITDA o 225 mln zł - odpowiedział Krzysztof Surma.

 

Drugą kwestią dotyczącą wyników była Rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia. Poproszono o wyjaśnienie, na jakie niekorzystne zdarzenia została taka rezerwa zawiązana i w jakim stopniu obciążyła wynik.

 

- Prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia są konsekwencją utworzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku rezerw zawiązanych na umowy sprzedaży energii elektrycznej, w przypadku których przychody ze sprzedaży nie pokrywają w pełni kosztów ponoszonych w związku z koniecznością wyprodukowania bądź nabycia energii elektrycznej niezbędnej do realizacji tych kontraktów. Wartość utworzonych rezerw na tamten dzień obciążyła wyniki segmentu Wytwarzanie i Sprzedaż. W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa rozwiązała lub wykorzystała część utworzonych wcześniej rezerw alokując środki pochodzące z rezerw odpowiednio do segmentu w jakim pierwotnie zostały one utworzone - mówił wiceprezes Tauronu.

Inwestycje 

Inwestorzy podczas czatu pytali o kluczowe inwestycje, jakie są obecnie realizowane przez Grupę Tauron.

 

- Obecnie Grupa Tauron koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach w dwóch kluczowych obszarach działalności: Dystrybucji i OZE. W segmencie dystrybucji inwestujemy przede wszystkim w budowę nowych przyłączy, modernizację majątku sieciowego oraz program instalacji inteligentnych liczników. W pierwszym półroczu br. przeznaczyliśmy na te cele odpowiednio: 683 mln zł, 446 mln zł i 47 mln zł (łącznie wzrost o blisko 40 procent r/r). Dynamicznie rosną nakłady w segmencie OZE – w pierwszej połowie roku zainwestowaliśmy w źródła odnawialne ponad 300 mln zł (ponad 3-krotny wzrost r/r) - wyjaśnił przedstawiciel zarządu.

 

Wspomniano również o projektach wodorowych.

 

- Od 2014 roku realizujemy projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne powiązane z wytwarzaniem wodoru w procesie elektrolizy i produkcją paliw na jego bazie. Obecnie prowadzimy działania zmierzające do uruchomienia dużego projektu demonstracyjnego w zakresie wytwarzania zielonego wodoru „Hydrogen Poland”, który to projekt został w 2021 roku zgłoszony do programu IPCEI. W ramach wspomnianego wyżej projektu Hydrogen Poland planuje się przemysłowe wdrożenie w postaci budowy instalacji power-to-gas o łącznej mocy nawet 36 MW w elektrolizerach. Uruchomienie procesu inwestycyjnego nastąpi po sfinalizowaniu procedury notyfikacji przed Komisją Europejską oraz przyznaniu dofinansowania na jego realizację - podano podczas czatu.

OZE

Nawiązując do OZE, w pierwszej kolejności zapytano o ocenę Zielonego Zwrotu Tauronu.

 

- Od 2019 roku intensywnie pracujemy nad realizacją strategii Zielonego Zwrotu - obecnie w fazie realizacji jest 6 projektów OZE o łącznej mocy ponad 200 MW (cztery farmy wiatrowe i dwie fotowoltaiczne). Na etapie analiz mamy też kilkanaście kolejnych projektów OZE, które są w różnych stadiach przygotowania inwestycyjnego. Na drugą połowę 2023 roku planowane jest zakończenie I etapu farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach o mocy 37 MW. W tym roku planujemy dodatkowo rozpoczęcie inwestycji o łącznej mocy 140 MW. Ponadto w pierwszej połowie 2024 roku do sieci popłynie energia z projektu farmy fotowoltaicznej Proszówek o mocy ok. 46 MW. W drugiej połowie 2024 roku planujemy zakończyć budowę farm wiatrowych Mierzyn, Gamów i Warblewo o łącznej mocy ponad 120 MW. Kolejna farma, której budowa już się rozpoczęła - Nowa Brzeźnica o mocy ok. 20 MW, rozpocznie swoją eksploatację w pierszej połowie 2025 roku - ocenił przedstawiciel zarządu.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie dodano, że w pierwszym półroczu bieżącego roku 14 procent energii wytworzonej w Grupie Tauron pochodziło ze źródeł odnawialnych.

 

Pytano także o projekty, w których Tauron posiada udziały, a w szczególności o farmy na Bałtyku.

 

- Aktualnie jesteśmy, wspólnie z PGE, w trakcie przygotowania do realizacji projektu dot. budowy i eksploatacji farmy wiatrowej o mocy zainstalowanej ok. 1 GW (TAURON posiada ok 45 proc. udziałów w spółce celowej przeznaczonej do realizacji tego projektu) - podano.

 

Nawiązują również do wyników pytano, z czego wynika ujemna EBITDA segmentu OZE osiągnięta w pierwszym półroczu tego roku.

 

- Wynik segmentu OZE w pierwszym półroczu 2023 roku jest dodatni i wynosi 276 mln zł. Wynik ten jest niższy od wypracowanego w pierwszym półroczu 2022 roku o 20 mln zł, co w głównej mierze wynika z niższych uzyskanych cen sprzedanej energii elektrycznej głównie w efekcie wprowadzonych rozwiązań legislacyjnych częściowo skompensowane wyższym wolumenem sprzedaży energii elektrycznej - mówił Surma.

NABE i strategia Grupy Tauron

Jednym z tematów czatu była również strategia grupy. Samo pytanie dotyczyło jej zgodności z polityką rządu. 

 

- Strategia Grupy Tauron zakładająca wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego jest zgodna z programem rządowym - podano.

 

- Kiedy spodziewacie się zamknięcia tematu NABE i aktualizacji strategii? - pytał inwestor.

 

- 15 lipca 2023 roku otrzymaliśmy dokumentację zawierającą podsumowanie warunków nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji Tauron Wytwarzanie, 10 sierpnia pozyskaliśmy niezbędne zgody korporacyjne i podpisaliśmy dokument Term Sheet. Warunki te są odzwierciedlane odpowiednio w umowie przedwstępnej i finalnej umowie przeniesienia własności akcji. Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie przygotowywania przedmiotowych umów. Pracujemy również nad spełnieniem wszystkich warunków zawieszających dot. programu NABE. Jednym z warunków było dokapitalizowanie Tauron Wytwarzanie i konwersja części długu tej spółki wobec Tauron Polska Energia. Ten warunek został już spełniony. Wystąpiliśmy również o odpowiednie zgody do KOWR-u w kontekście możliwości przeprowadzenia transakcji. Po stronie Grupy Tauron zasadniczo prace konieczne do wydzielenia aktywów węglowych do NABE zostały już zrealizowane. Na obecnym etapie kluczowym elementem projektu NABE jest uchwalenie przez Parlament ustawy dotyczącej udzielania gwarancji Skarbu Państwa - dowiedzieliśmy się podczas czatu inwesotrskiego - obszernie wyjaśnił wiceprezes zarządu ds. finansów.

 

Pytano także o procent EBITDA, jaki odnotuje segment Dystrybucja po tym, jak NABE zacznie funkcjonować.

 

- Zgodnie z danymi raportowanymi za pierwsze półrocze 2023 roku udział procentowy segmentu Dystrybucja w wyniku EBITDA wynosi 55 procent. Natomiast w przypadku wyłączenia z bieżącego wyniku EBITDA Grupy wypracowanych wyników przez spółki mające wyjść do NABE udział segmentu Dystrybucja wyniósłby niecałe 70 procent - wymieniono.

Ceny energii

Na pytanie o przewidywane zmiany cen energii w dalszej części roku, atakże w 2024 roku odpowiedział wiceprezes: 

 

- Obecnie ceny na czwarty kwartał bieżącego roku kształtują się na poziomie ok. 490 zł/MWh. Przewidujemy, że zmienność cen do końca 2023 roku nie będzie duża przy założeniu stabilnych warunków pogodowych, rynku CO2 i sytuacji na rynku paliwowym. Kontrakt bazowy z dostawą na rok 2024 wyceniany jest na ok. 630 zł/MWh - mówił wiceprezes.

Otoczenie gospodarcze

- Jak spowolnienie w polskiej gospodarce i ograniczenie konsumpcji wpływa na spółkę?  - pytano.

 

- Efektem spowolnienia gospodarczego jest zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną, które wpływa na wyniki operacyjne Grupy Tauron. W pierwszej połowie 2023 roku odnotowaliśmy znaczące spadki wolumenów wyprodukowanej, dystrybuowanej i sprzedanej energii elektrycznej. Największa zmiana, bo spadek aż o 22 procent dotyczy produkcji energii elektrycznej z jednostek węglowych. W skutek spadku zużycia energii elektrycznej istotnie spadła ilość dystrybuowanej energii przez sieci Tauron Dystrybucji (spadek o 5 procent w pierwszym półroczu 2023 r/r) - wyjaśnił Krzysztof Surma.

CSR

Pytano jako działania skierowane do lokalnych społeczności Tauron wspomagał w ostatnim czasie.

 

- Od lat współpracujemy z katowickim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów, które wspiera dzieci z dzielnic pogórniczych i pohutniczych koncentrując się na wyrównywaniu szans oraz polepszeniu komfortu ich życia. Realizujemy na naszym obszarze dystrybucyjnym program „Tauron wspiera młodych sportowców”, który obejmuje takie dyscypliny, jak siatkówka, piłka nożna i pływanie. Grupa Tauron od lat jest także zaangażowana w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie autorskiego turnieju piłkarskiego pod nazwą Tauron Junior Cup. Ponadto Tauron zaangażowany jest w promowanie wiedzy związanej z naukami ścisłymi oraz z bezpiecznym korzystaniem z energii elektrycznej w ramach projektu Bezpieczniki Taurona. Realizujemy też autorski program Zielone Laboratoria Taurona, który opiera się na kompleksowym wyposażaniu sal do nauki przedmiotów ścisłych w szkołach z terenu działania Grupy Tauron. Współpracujemy z Fundacją Iskierka niosącą pomoc dzieciom z chorobą nowotworową - podsumował Krzysztof Surma.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie