Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Votum. „Możemy się pochwalić 98% skutecznością w procesach sądowych”

Skomentuj artykuł

Na pytania graczy podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych odpowiadał Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum S.A. W dyskusji sporo uwagi poświęcono ofercie frankowej, którą w ostatnim czasie, jak podaje spółka, zainteresowanie wzrosło prawie dwukrotnie. Prezes Votum zwrócił również uwagę na rosnącą świadomość Polaków w kwestii przysługujących im praw, jako konsumentów.

 

Firma Votum funkcjonuje od 2005 roku, a w ramach swojej działalności pomaga klientom w dochodzeniu roszczeń m.in. z tytułu szkód osobowych, szkód w pojazdach czy z tytułu umów bankowych. W związku z tym, podczas czatu inwestorskiego padło pytanie o skuteczność działań prowadzonych przez Votum.

 

- Każdy z prowadzonych przez nas segmentów ma inną specyfikę. W przypadku zadośćuczynień specyfika ta przejawia się w ocennym charakterze tego roszczenia. Natomiast w przypadku cesji wierzytelności wyliczenia rzeczoznawców są na tyle precyzyjne, że możemy się pochwalić 98 procentową skutecznością w procesach sądowych. Z kolei w ofercie frankowej roszczenia są wyliczane na podstawie szczegółowej kalkulacji pomiędzy rozliczeniami uwzględniającymi klauzulę abuzywną stosowaną przez bank, a rozliczeniami, które byłyby jej pozbawione. Tym samym możemy mówić o bardzo precyzyjnym sformułowaniu roszczenia - tłumaczył Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum.

Oferta frankowa

Spółka w ostatnim czasie obserwuje spore zainteresowanie ofertą frankową, o co zapytał jeden z inwestorów.

 

- Do kwietnia - maja 2019 roku, tj. miesięcy, w których wydane zostały dwa wyroki SN oraz opinia Rzecznika Generalnego TSUE w polskiej sprawie frankowej, sprzedaż umów bankowych utrzymywała się na poziomie ponad 500 spraw. Wydarzenia te spowodowały, że zainteresowanie naszą ofertą obecnie wzrosło prawie dwukrotnie - mówił prezes Votum.

 

Krupa dodał również, że z pewnością wydanie orzeczenia przez TSUE w polskiej sprawie frankowej, wpłyną na ukształtowanie się linii orzecznictwa sądów powszechnych oraz na czas trwania postępowań sądowych. - Już widać, że sądy powołują się na tezy zawarte w opinii Rzecznika Generalnego, który stanął po stronie kredytobiorców - mówił.

 

Zobacz, jak czat inwestorski Votum zapowiadaliśmy na Twitterze

 

 

Z kolei odnosząc się do podejścia banków do spraw frankowych i jego ewentualnej zmiany prezes mówił: Nie widzimy takiej zmiany. Złożyliśmy ponad 10 tys. reklamacji do różnych banków i nie otrzymaliśmy ani jednej pozytywnej decyzji. Pozostaje nam procesować się, uzyskując dodatkowe odsetki za zwłokę oraz koszty zastępstwa procesowego.

 

W związku z tym, Bartłomiej Krupa odpowiadając na kolejne pytanie wspomniał o coraz większej świadomości Polaków jako konsumentów.

 

- Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, co jednak zdumiewające przy tej rosnącej świadomości konsumentów, podmioty rynku finansowego wciąż nader często zdają się tego nie dostrzegać. Przykładem mogą być choćby prowizje za udzielone konsumenckie kredyty bankowe, które zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy podlegają proporcjonalnemu rozliczeniu za niewykorzystany czas kredytowania, a w praktyce nie są zwracane przez banki - mówił Krupa.

Otoczenie prawne

W przypadku pytania o ocenę otoczenia prawnego spółki, prezes Krupa odpowiedział: Stanowisko rządu do projektu ustawy dotyczącego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z czerwca bieżącego roku zniwelowało ryzyka prawne dotyczące planowanej regulacji rynku doradców odszkodowawczych. Rada Ministrów negatywnie odniosła się tak co do przewidzianego w projekcie zakazu cesji wierzytelności, jak i restrykcyjnego zakazu akwizycji czy uniemożliwienia przekazywania środków na rachunek pełnomocnika, a także zaproponowała podwyższenie przewidzianej w projekcie maksymalnej stawki wynagrodzenia z 20 do 25% - ocenił Bartłomiej Krupa.

Charakterystyka prowadzonych spraw

Kolejne pytanie dotyczyło ilości czasu, jaki jest potrzebny do przeprowadzenia jednej sprawy.

 

- Jeżeli chodzi o rotację spraw w segmencie roszczeń z tytułu umów frankowych, można zaobserwować duże obłożenie po stronie sądów w Warszawie, Łodzi, czy Gdańsku, tj. ośrodków sądowych w których banki mają swoje siedziby. Przyspieszenie rotacji w obsłudze spraw frankowych upatrujemy w nadchodzącej nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, która pozwoli na wytaczanie powództw według miejsca zamieszkania kredytobiorcy, co pozwoli rozładować obciążenie powyższych sądów na wszystkie sądy w kraju, a także wpłynie na czas trwania sprawy. Według niektórych analityków może to przyspieszyć rotacje nawet czterokrotnie. W pozostałych segmentach rotacja nie uległa istotnym zmianom w stosunku do wcześniejszych okresów - mówił prezes zarządu Votum.

 

W pierwszym półroczu na rynku polskim spółka pozyskała blisko 8 tys. spraw w niemalże równej proporcji trzech segmentów. - Jeżeli jednak chodzi o wartość naszego portfela to na etapie przedprocesowym dominują sprawy bankowe stanowiąc 56 procent jego wartości, a na etapie procesowym - szkody osobowe z udziałem na poziomie 64 procent - dodał Krupa.

 

Odpowiadając na pytanie o dochodowość poszczególnych segmentów działalności, prezes mówił: Nasza polityka dywersyfikacji jest już coraz bardziej widoczna w strukturze przychodów. Wciąż najbardziej dochodowym segmentem jest segment szkód osobowych, jednak równie wysoką rentowność uzyskujemy na sprawach rzeczowych. Nowy segment dochodzenia roszczeń w sprawach bankowych pomimo stale rosnących nakładów przekroczył już próg rentowności, ale oczywiście to wynagrodzenia z tytułu succes fee są głównym przychodem, który będzie determinował wynik tego segmentu w przyszłości.

Finansowanie

Jeden z inwestorów pytał o kwestie finansowania spółki.

 

- Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku stan środków pieniężnych GK wynosił blisko 8 mln zł. Wartość roszczeń przysługujących z tytułu cesji wierzytelności przekroczyła 30 mln zł, a pomimo rosnących inwestycji przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły blisko 3,5 mln zł. Spółka zatem finansuje się przede wszystkim ze środków własnych, a poza obciążeniami kredytowymi na zakup budynków mamy kredyt na 8 mln zł przeznaczony na zakup wierzytelności - odpowiedział prezes Votum.

Inwestycje i przejęcia

- Jakie inwestycje spółka jeszcze w tym roku zamierza przeprowadzić? - pytał jeden z inwestorów.

 

- W drugim półroczu mamy w planach zakup cesji za co najmniej kilkanaście milionów złotych, a poziom naszych inwestycji będzie determinowany także wynikami procesów due diligence. Skokowy przyrost spraw frankowych determinuje również inwestycje na rozwój zaplecza tego projektu - tłumaczył Bartłomiej Krupa: 

 

Odwołano się również do informacji przekazanej podczas ostatniego czatu inwestorskiego, podczas którego wspomniano o okazjach inwestycyjnych na rynku kancelarii odszkodowawczych.

 

- Jesteśmy w trakcie procesu, który określamy jako „miękka konsolidacja rynku”. Już kilkadziesiąt podmiotów, które prowadziły lub prowadzą działalność w segmencie szkód osobowych jest zainteresowanych dystrybucją naszej oferty w zakresie cesji i spraw bankowych. Nie mówię zatem o klasycznym procesie akwizycji, a raczej wykorzystaniu potencjału synergii - określił prezes.

Jak dotrzeć do klienta?

Na pytanie o sposoby dotarcia do klienta Bartłomiej Krupa odpowiedział: Strategie dywersyfikacji realizujemy nie tylko w zakresie oferty produktowej, ale również kanałów dystrybucji. Rosnące znaczenia ma kanał internetowy, który odpowiada za blisko połowę cesji wierzytelności i większość leadów kredytobiorców frankowych. Model ten implementujemy również w obszarze szkód osobowych.

Kurs akcji

Jeden z uczestników czatu zapytał o główne przyczyny ostatnich wzrostów cen akcji Votum.

 

- Na kurs akcji w mojej ocenie wpływają tak bieżące wyniki, jak i perspektywa ich dalszego wzrostu dzięki dywersyfikacji produktowej, oczywiście ofercie frankowej i rekordowemu portfelowi roszczeń o wartości 1,1 mld zł. Pewnie nie bez wpływu na to jest również bardziej niż dotąd przewidywalne otoczenie prawne - tłumaczył prezes Votum.

 

Votum - wykres kursu akcji
Votum - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Dywidenda 

Padło równieży pytanie o dywidendę oraz o plany spółki odnośnie ewentualnego powrotu do stałej polityki wypłacania dywidendy.

 

- W tej chwili nabywamy rekordowe wolumeny cesji wierzytelności szkód w pojazdach, jesteśmy w trakcie trwających trzech procesów due diligence oraz zatrudniamy każdego miesiąca 10 kolejnych prawników do obsługi klientów frankowych. Wyraźnie więc widać, że mamy potrzeby inwestycyjne, budujące wartość firmy, niemniej jednak zgadza się - chcemy pozostawać spółką dywidendową - podkreślił Krupa.

 

- Zgodnie z polityką dywidendy przyjętą na lata 2019 - 2021, w zależności od bieżącej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej spółki, zarząd może rekomendować wypłatę dywidendy lub nabycia akcji własnych w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy (buy - back) w wysokości 25-50 procent zysku netto GK przyporządkowanego podmiotowi dominującemu, jednak nie więcej niż 100% zysku netto Votum S.A. lub przeznaczenie całości lub części zysku netto na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. Decyzją ZWZA Votum zysk za rok 2018 wynoszący blisko 15 mln zł został przeznaczony na kapitały: zapasowy (ponad 6,7 mln zł) oraz rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (8 277 000 zł) - dodał prezes, odnosząc się do pytania dotyczącego braku wypłaty dywidendy w 2018 roku.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie