Chat with us, powered by LiveChat

Sytuacja Idea Banku. Te wydarzenia wpłynęły na notowania spółki

Skomentuj artykuł
REDPIXEL - fotolia.com

Spadek kursu o 75 procent i niespełna 81 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. Oto realia pierwszej połowy tego roku w wykonaniu Idea Banku. Ostatnie informacje pokazują jednak, że spółka walczy o poprawę swojej sytuacji finansowej i prowadzi rozmowy z funduszem private equity zainteresowanym nabyciem akcji Idea Banku.

 

Jak dotąd w 2019 roku cena pojedynczej akcji Idea Banku sięgnęła poziomu 9,68 zł. Wprawdzie jej notowania rozpoczęły rok z poziomu 2,47 zł, ale wystarczyło tylko kilka tygodni, aby sytucja się zmieniła. Pozytywny wpływ na ceny akcji Idea Banku miała wówczas informacja o możliwym połączeniu spółki z Getin Noble Bankiem oraz rozmowach z podmiotami typu private equity mającymi na celu pozyskanie inwestora finansowego. Krótko po tym, kurs akcji spółki zaczął tracić na wartości, a spadek wartości od tegorocznego szczytu w stosunku do obecnej (z zakończenia sesji 22.07) wyceny wynosi 75,34 procent.

 

Na zakończenie poniedziałkowej sesji akcje Idea Banku zostały wycenione na 2,39 zł. Z kolei ich historyczne minimum to 1,62 zł za akcję, do którego jest już stosunkowo niedaleko. Wcześniej jednak rynek musiałby przełamać poziom 2 zł za akcję, który w poprzednich miesiącach był dość zaciekle broniony.

 

Idea Bank - wykres kursu akcji
Idea Bank - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Jeżeli natomiast spojrzymy na notowania Idea Banku w dłuższym okresie czasu, to dostrzeżemy, że mocny spadek wyceny rozpoczął się już na początku 2018 roku. Jedną z informacji, która źle wpłynęła na notowania spółki w ubiegłym roku było wpisanie jej na listę ostrzeżeń KNF. Komunikat komisji w tej sprawie pojawił się 13 listopada 2018 roku, a zawiadomienie zostało złożone z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ta natomiast precyzuje czynności wykonywane w ramach działalności maklerskiej. Punkt 5 dotyczy doradztwa inwestycyjnego, natomiast 6 oferowania instrumentów finansowych. Spółka w specjalnym komunikacie doprecyzowała stwierdzając, że zarzuty dotyczą podejrzenia wykonywania przez Idea Bank w okresie od sierpnia 2016 roku do marca 2018 roku czynności związanych z procesem dystrybucji obligacji GetBack bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. 

 

Podkreślono także, że zawiadomienie nie wpływa na ocenę legalności działalności podmiotu, prowadzonej w pozostałych obszarach, w tym w działalności bankowej związanej z przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów.

 

Rykoszetem na akcjach spółki odbiła się również sprawa nagrań rozmów Leszka Czarneckiego z byłym szefem KNF.

Nowy inwestor i postępowanie administracyjne

Wśród najświeższych informacji dotyczących Idea Banku należy wymienić zakończenie prowadzonego dotychczas procesu poszukiwania inwestora, opartego na potencjalnym połączeniu Emitenta z Getin Noble Bankiem S.A. Jest to związane z brakiem zgody KNF na połączenie obu podmiotów, która została wydana 31 maja 2019 roku.

 

Jak podano również w komunikacie spółki, od dnia 10 lipca do ograniczonego procesu due diligence dopuszczono nowo wybrany fundusz private equity, który jest zainteresowany nabyciem akcji Idea Banku.

 

Informacja ta została podana po zakończeniu sesji 9 lipca 2019 roku. Jego konsekwencją był wyraźny ruch wzrostowy na akcjach spółki. Walory Idea Banku w reakcji na tą informację poszły w górę. Na zakończenie kolejne sesji były wyceniane o 35 groszy wyżej, co dało wzrost na poziomie 16 procent.

 

Tydzień później, zarząd spółki opublikował informację na temat wszczęcia przez KNF postępowania administracyjnego. Dotyczy ono naruszenia przez Idea Bank m.in. ustawy prawo bankowe oraz trzech rozporządzeń ministra finansów. Dotyczą one m.in. kwestii zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej spółki, a także szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych i banków. Efektem tej informacji był spadek notowań Idea Banku o 7 procent.

 

W maju dowiedzieliśmy się również, że KNF ustanowiła BFG funkcję kuratora dla Idea Banku. Jak podatno w komunikacie, celem tego jest wsparcie organów banku w działaniach mających na celu doprowadzenie do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Słabe wyniki 

Trudną sytuację Idea Banku potwierdzają jej wyniki finansowe. W pierwszym kwartale tego roku spółka poniosła stratę przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 80,796 mln zł. Dla porównania w analogicznym okresie 2018 roku Idea Bank osiągnął zysk wynoszący 14,833 mln zł. Ponadto, w pierwszym kwartale 2019 roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 109,268 mln zł i był o 31 procent niższy rok do roku. Z kolei wynik z tytułu opłat i prowizji miał wartość 38,570 mln zł, o 7,96 procent mniej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

 

Wyniki banku zostały obciążone m.in. przez wyższe koszty z tytułu odsetek, a także spadek wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy.

 

Wybrane dane finansowe Idea Banku za pierwszy kwartał 2018 i 2019 roku (w mln zł)

  1Q 2019 1Q 2018
Wynik z tytułu odsetek 109,268 158,313
Wynik z tytułu opłat i prowizji 38,570 41,905
Wynik netto*  -80,796 14,833

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominuącej
Źródło: SII na podstawie raportów finansowych Idea Banku

 

Niekorzystnie na działalność Idea Banku wpłynęły m.in. wspomniane wcześniej informacje z KNF, które sprawiły, że część klientów wycofała swoje depozyty. W konsekwencji bank chcąc przyciągnąć nowych klientów, oferował wysokie oprocentowanie depozytów, co odbiło się na wyniku.

Walka o poprawę sytuacji finansowej

Aby poprawić sytuację finansową, zarząd Idea Banku zdecydował się na program zwolnień grupowych, który obejmie maksymalnie 750 pracowników. Dodajmy tylko, że na koniec ubiegłego roku w spółce pracowały 1526 osób, co oznacza, że zwolniona ma zostać prawie połowa załogi.

 

Według szacunków spółki, oszczędności z tego tytułu mają przynieść rocznie 50 mln zł, a same koszty redukcji zatrudnienia wymagają według przewidywań poniesienia kosztów w wysokości 9,2 mln zł.

 

Zarząd podał równie w komunikacie, że wystąpiła konieczność ujęcia w śródrocznym skróconym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta rezerwy w kwocie około 25,9 mln zł na koszty związane z restrukturyzacją działalności Emitenta, która będzie miała istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta na dzień 30 czerwca 2019 roku. Kwota ta nie obejmuje jednak wspomnianych wcześniej kosztów związanych z restrukturyzacją zatrudnienia (9,2 mln zł).

 

W sprawozdaniu za pierwszy kwartał czytamy również, że Idea Bank ograniczył koszty administracyjne. Ich wartość wyniosła 117,549 mln zł, wobec 131,088 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie