Chat with us, powered by LiveChat

23 spółki z NewConnect, które nie przekazały raportu za IV kw. 2018 roku

Skomentuj artykuł

W związku z upływem terminu publikacji raportów za czwarty kwartał 2018 roku dla spółek notowanych na rynku NewConnect, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dokonało aktualizacji Listy ostrzeżeń. W związku z tym, kryterium Brak raportu kwartalnego zostało przypisane 23 spółkom. Podmioty te nie opublikowały jak dotąd również raportów za 2018 rok, które zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu zwolniłyby je z obowiązku publikacji sprawozdania finansowego za ostatni kwartał ubiegłego roku.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,  §6, ust. 9 i 10, raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny spółka notowana na NewConnect musi przekazać do publicznej wiadomości w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Tym samym, w przypadku firm w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin publikacji tych dokumentów minął 14 lutego.

 

Spółki notowane na rynku NewConnect nie mają obowiązku publikacji raportu za czwarty kwartał i skonsolidowanego raportu za czwarty kwartał w sytuacji gdy ich raport roczny zostanie przekazany w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. Przepis ten reguluje załącznik nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, §6, ust. 10a. Zatem w tym przypadku termin ten minął 21 marca. Z kolei ust. 14.1 zwraca uwagę, że emitent jest obowiązany określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych. Dzięki temu można wywnioskować, czy spółka będzie publikować raport za czwarty kwartał czy też nie. Nie wywiązanie się z terminu publikacji raportu rocznego może skutkować naruszeniem przepisów dotyczących publikacji raportu za ostatni kwartał poprzedniego roku obrotowego. Z kolei zgodnie z tym samym regulaminem, na publikację raportu rocznego spółki z NewConnect mają maksymalnie 5 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe.

23 nowe wpisy na Liście ostrzeżeń SII

Zgodnie z regulaminem Listy ostrzeżeń prowadzonej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, nie przekazanie do publicznej wiadomości raportu kwartalnego i/lub skonsolidowanego raportu kwartalnego skutkuje wpisaniem spółki na tą listę z kryterium Brak raportu kwartalnego.

 

Sprawdź aktualny skład Listy ostrzeżeń SII

 

Lista ostrzeżeń aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, a na dzień 26 marca 2019 roku znajdowały się na niej 32 spółki z GPW i 53 spółki notowane na rynku NewConnect.

Recydywiści Listy ostrzeżeń SII

Zaledwie 4 spośród 23 spółek, które nie opublikowały raportów za czwarty kwartał 2018 roku to firmy niedawno dopisane do Listy ostrzeżeń SII, występujące na niej z jednym kryterium. Dotyczy to takich spółek: 4 Mass, Luxima, Minox i M-Trans. W przypadku dwóch ostatnich, zarząd warszawskiej giełdy postanowił zawiesić obrót ich akcjami na rynku 18 lutego. 4Mass, Minox oraz M-Trans pojawiły się po raz pierwszy na Liście ostrzeżeń SII. Z kolei Luxima znalazła się na niej po półrocznej przerwie.

 

Lista spółek, które nie opublikowały raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku i trafiły na Listę ostrzeżeń SII* 

Nazwa spółki
4Mass
Aedes 
Centuria Group 
 Concept Liberty Group
 Ecotech Polska
 Euroinvestment
 Global Trade
 Hetan Technologies
 i3D
 Logzact
 Luxima
 Macro Games
 Medical Cannabis
 Mega Sonic
 MGM Systems
 Minox
 Momo
 Motoricus
 M-Trans
 Polska Grupa Przemysłowa Polonit
 Prima Park
 Star Fitness
 Verte

*stan na dzień 26.03.2019

 

Największą liczbę kryteriów kwalifikujących spółkę do Listy ostrzeżeń SII, spośród wymienionych powyżej 23 podmiotów posiada Polska Grupa Przemysłowa Polonit. Jest ich 8, a wśród nich przede wszystkim naruszenia dotyczące obowiązku publikacji sprawozdań finansowych oraz przeprowadzenia zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Cztery kryteria dotyczą braku publikacji raportów kwartalnych, trzy braku ZWZ, natomiast jedno braku publikacji raportu rocznego.

 

Po 7 kryteriów kwalifikacji mają spółki Global Trade oraz Momo, natomiast Ecotech Polska, Hetan Technologies, MGM Systems oraz Verte posiadają obecnie po 6 wpisów na Liście ostrzeżeń SII.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie