Chat with us, powered by LiveChat

Spółki z NC bez raportów biegłego rewidenta lub z zastrzeżeniami audytorów

Skomentuj artykuł
© Cozine - Fotolia.com / SII

Trwa sezon publikacji raportów finansowych spółek giełdowych za 2018 rok. Wśród firm notowanych na rynku NewConnect, które pochwaliły się już swoimi wynikami są takie, w przypadku których nie udostępniono do wglądu sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. Efektem tego było wpisanie ich na Listę ostrzeżeń SII. W innych przypadkach okazało się, że audytorzy mają zastrzeżenia do raportów spółek mimo wydanej pozytywnej opinii.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, art. 5, ust. 6.1 pkt. 7, raport roczny musi zawierać sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Naruszenie tego obowiązku skutkuje wpisaniem spółki na Listę ostrzeżeń SII.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego.

 

Sprawdź aktualny skład listy ostrzeżeń SII

 

Aktualizacja Listy ostrzeżeń SII jest dokonywana codziennie. Na dzień 21 marca 2019 roku znajdowały się na niej 32 spółki notowane na rynku głównym GPW oraz 52 spółki notowane na rynku NewConnect.

Maximus i MVA Green Energy

Sprawozdań biegłych rewidentów nie opublikowały spółki Maximus oraz MVA Green Energy. Pierwsza z nich przedstawiła swój raport finansowy za 2018 rok we wtorek, przed rozpoczęciem sesji. Z kolei sprawozdanie drugiej firmy pojawiło się po zakończeniu środowej sesji.

 

Mimo informacji, że sprawozdanie finansowe Maksimusa zawiera opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta, próżno w nim szukać takiego dokumentu. Przeglądając je znajdziemy m.in list zarządu do akcjonariuszy, wybrane dane finansowe oraz roczne sprawozdanie finansowe. Ze względu na brak sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania raportu spółki za 2018 rok, Maximus zajmujący się dystrybucją materiałów budowlanych po raz pierwszy raz trafił na Listę ostrzeżeń SII.

 

W przypadku MVA Green Energy, sprawozdanie zawiera komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na generowane przez spółkę wyniki , a także sprawozdanie spółki. Jak czytamy na stronie firmy, zajmuje się ona sprzedażą, wynajmem, montażem, serwisem i wsparciem technicznym Hydrodynamicznych Wytwornic Kawitacji. Brak jest jednak raportu biegłego rewidenta. Podobnie jak Maximus, MVA Green Energy trafiła na Listę ostrzeżeń SII. Wcześniej spółka była na niej obecna ze względu na brak publikacji na czas raportu finansowego za 2015 rok.

Zastrzeżenia audytorów, czyli Compress i Dektra

Dwie spółki notowane na rynku NewConnect: Compress oraz Dektra mimo pozytywnej opinii audytorów na temat ich sprawozdań finansowych, zostały poinformowane o pewnych zastrzeżeniach dotyczących tych dokumentów. Oznacza to, że spółki te nie trafiły z tego powodu na Listę ostrzeżeń SII, jednakże przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, warto te zastrzeżenia opisane w sprawozdaniu biegłego rewidenta uwzględnić.

 

W przypadku Compress, niezależny biegły rewident zwrócił uwagę na fakt, że sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę. Zdaniem audytora jednak występują przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuacji działania przez spółkę w najbliższej przyszłości. Dalej napisano, że ujemna wartość kapitału własnego oraz kapitału obrotowego netto, niski poziom przychodów ze sprzedaży oraz brak płynności finansowej wskazują na trudną sytuację finansową spółki.

W dokumencie podkreślone zostało, że suma poniesionych w latach poprzednich i w roku bieżącym strat wynosi 1.935 tys. złotych i przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W związku z tym zarząd Compress ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, na którym podjęte zostaną decyzje co do dalszego istnienia spółki. Wprawdzie zarząd zwołał na 27 marca walne zgromadzenie akcjonariuszy celem podniesienia kapitał zakładowego spółki z 500 do 1400 tys. zł, to duże znaczenie dla kontynuacji działalności spółki będzie mieć powodzenie przyjętej przez zarząd strategii. Jak dodaje audytor,  założenia mogą nie być wystarczające do oceny skutków planowanych działań.

 

W przypadku firmy Dektra, biegły rewident zwrócił uwagę na fakt, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok nie zostało sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

Spółka złożyła jednak wyjaśnienia w tej sprawie. Tłumaczyła, że do dnia sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego nie zostały zakończone prace aktualizujące oprogramowanie księgowe służące do sporządzania skonsolidowanych

sprawozdań w wymaganej formie. Jednocześnie zarząd Dektry zapewnił, że prawidłowe sprawozdanie zostanie sporządzone niezwłocznie po zaktualizowaniu oprogramowania.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie