Chat with us, powered by LiveChat

Gwałtowna przecena akcji Idea Banku

Skomentuj artykuł
© Kurhan – fotolia.com

W poniedziałek giełdowe notowania Idea Banku spadają od rana o około 25%. To efekt opublikowanej informacji o konieczności ujęcia istotnych rezerw i odpisów, które obniżą wynik finansowy za II kwartał 2018 roku, a jednocześnie wpłyną negatywnie na poziom współczynników wypłacalności banku.

Wyniki finansowe pod ciężarem odpisów

W piątek wieczorem Idea Bank opublikował raport bieżący, w którym poinformowano, że w ramach wykonywania prac związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami MSSF powzięto wiedzę o konieczności ujęcia rezerw i odpisów w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy Idea Banku za II kwartał 2018 roku.

 

Jak dodano, wynik zostanie obciążony następującymi pozycjami:

  • odpisem z tytułu utraty wartości należności od funduszu EasyDebt Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego właścicielem certyfikatów inwestycyjnych jest GetBack S.A., w wysokości około 46 mln zł;
  • rezerwą na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału Emitenta w procesie oferowania obligacji GetBack S.A. w wysokości około 14 mln zł;
  • rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w wysokości około 42 mln zł;
  • rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu w wysokości około 72 mln zł.

 

Jednocześnie konieczne okazało się dokonanie korekt obciążających kapitały własne na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym na dzień 31 grudnia 2017 roku szacowanych na kwotę odpowiednio około 145 mln zł i około 164 mln zł, w tym: korekty rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych w wysokości około 94 mln zł na poziomie skonsolidowanym oraz w wysokości około 113 mln zł na poziomie jednostkowym oraz korekty rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, w przypadku których zidentyfikowano opóźnienia w rejestracji wypowiedzenia umów w wysokości około 51 mln zł na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. 


Ponadto Idea Bank pozyskał informację o zaistnieniu przesłanki utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Tax Care S.A., w wyniku czego przeprowadzono test na utratę wartości firmy, który wykazał odpis aktualizujący w kwocie około 144 mln zł. Powyższa kwota także będzie miała wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał 2018 roku. 

Jak dodatkowo wyjaśniono w raporcie bieżącym, wszystkie przedstawione powyżej kwoty są wartościami brutto, a dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy 2018 roku mogą ulec zmianie.

Współczynniki poniżej minimalnych wymogów

Dokonane odpisy i rezerwy oraz korekta rozliczeń przychodów wpłynęły negatywnie na poziomy współczynników wypłacalności Idea Banku. Jak oszacowano, według stanu na koniec czerwca 2018 roku współczynniki CET 1, TIER 1 i TCR miały wartości odpowiednio: 9,375%, 10,875% i 12,875%. Oznacza to, że znalazły się one na poziomach poniżej minimalnych wymogów dla współczynników kapitałowych obowiązujących banki w 2018 roku, wynikających z opublikowanego w listopadzie 2017 roku stanowiska KNF w sprawie minimalnych współczynników kapitałowych. Idea Bank podkreślił jednak, że wartości tych współczynników przekraczają minima wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, które wynoszą odpowiednio: 4,5% dla CET1, 6% dla TIER1 oraz 8% dla TCR.

 

Dodatkowo Idea Bank poinformował, że w związku z brakiem spełnienia wymogu połączonego bufora na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym podjął działania mające na celu opracowanie Planu Ochrony Kapitału zgodnie z artykułem 60 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym, którego celem jest przedstawienie działań mających na celu przywrócenie współczynników do poziomów pozwalających na spełnienie wymogów połączonego bufora.

 

Jednocześnie w opublikowanym komunikacie Idea Banku wskazano, że ostateczny poziom współczynników wypłacalności będzie możliwy do określenia po zakończeniu badania sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku przez biegłego rewidenta, o czym Idea Bank poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Gwałtowna przecena akcji

W reakcji na opublikowany pod koniec ubiegłego tygodnia raport Idea Banku notowania tej spółki w poniedziałek od rana mocno spadają. Około godziny 12 kurs akcji znajdował się w okolicach poziomu 4,6 zł wobec piątkowej ceny zamknięcia równej 6,18 zł, co oznacza spadek o ponad 25%.

 

Idea Bank – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Jednocześnie giełdowa wycena Idea Banku obniżyła się do około 360 mln zł, podczas gdy jeszcze niecały rok temu sięgała ona około 2 mld zł.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie