Chat with us, powered by LiveChat

7 spółek z GPW, które nie przeprowadziły na czas ZWZ

Skomentuj artykuł

Siedem firm notowanych na GPW, w przypadku których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do tej pory nie przeprowadziło zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Fakt ten został ujęty przy każdej z tych spółek na liście ostrzeżeń prowadzonej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Żadna z nich nie pojawiła się jednak w tym zestawieniu po raz pierwszy. Ze względu na inne uchybienia, były one obecne na liście ostrzeżeń już wcześniej.

 

Zgodnie z art. 395 § 1, spółki notowane na GPW mają obowiązek przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zatem, w przypadku firm, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin wypełnienia tego obowiązku upływa z końcem czerwca. Na dzień 5 lipca 2018 roku nie wywiązało się z niego 7 spółek notowanych na rynku głównym, z których każda była wcześniej obecna na liście ostrzeżeń SII.

Chemoservis-Dwory, Indata, Petrolinvest

Takie firmy jak Chemoservis-Dwory, Indata oraz Petrolinvest nie tylko nie przeprowadziły zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w wymaganym prawem terminie, ale również nie opublikowały jak dotąd raportów rocznych za 2017 rok. Spółki te łączy fakt, że ich zarządy w komunikatach bieżących podały termin publikacji tego dokumentu, a po pojawieniu się sprawozdania rocznego, możemy się spodziewać, że ZWZ zostanie zwołane.

 

Jak czytamy w raporcie bieżącym Chemoservis-Dwory, powodem przesunięcia terminu publikacji sprawozdania jest w dalszym brak zakończonego procesu badania przez biegłych audytorów w obliczu korygowania danych celem wystawienia sprawozdań z badania w spółkach: Balticservis Sp. z o.o. i ZE ZEN Sp. z o.o. Planowana data publikacji sprawozdania to 18 lipca 2018 roku. W ramach listy ostrzeżeń spółka ma obecnie przypisanych w sumie 5 kryteriów.

 

W przypadku Indata, spółka poinformowała, że sprawozdanie zostanie opublikowane 30 sierpnia, a nie jak wcześniej zapowiadano 28 czerwca. W sumie na liście ma ona przypisane 4 kryteria.

 

Petrolinvest trzykrotnie przesuwał publikację rocznego sprawozdania. Według komunikatu z 28 czerwca, dokument pojawi się 31 sierpnia, a powodem opóźnienia jest brak opinii biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za 2017 rok. Na liście ostrzeżeń spółka ma obecnie przypisanych 11 kryteriów.

Getback

Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie przeprowadził również Getback. Będąca w restrukturyzacji spółka opublikowała raport za 2017 rok 3 lipca. Jednym z jego elementów jest raport z badania sprawozdania przez niezależnego biegłego rewidenta, który odmówił wydania opinii na jego temat.

Mediatel, PC Guard

Kolejnymi spółkami, które nie wypełniły obowiązku przeprowadzenia ZWZ jest Mediatel oraz PC Guard. Pierwsza z wymienionych posiada na liście ostrzeżeń SII cztery kryteria, natomiast druga aż dziesięć.

Redwood Holding

Ostatnią spośród 7 spółek z GPW naruszających obowiązki wynikające z KSH jest Redwood Holding. Firma wprawdzie zwołała zwyczajne zgromadzenie, którego próba przeprowadzenia miała miejsce 25 czerwca, jednakże ze względu na brak wymaganego kworum nie doszło ono do skutku. Z protokołu wynika, że na zebranie przybyli udziałowcy reprezentujący zaledwie 0,000078% kapitału zakładowego. Oprócz tego, spółka posiada dodatkowo 4 kryteria kwalifikujące ją do obecności na liście ostrzeżeń SII.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie