Chat with us, powered by LiveChat

Raporty roczne tych spółek z NewConnect wzbudziły zastrzeżenia audytorów cz. 2

Skomentuj artykuł
Andrey Popov - fotolia.com

Poniższy tekst jest kontynuacją analizy przedstawiającej zastrzeżenia biegłych rewidentów do raportów rocznych spółek notowanych na rynku NewConnect. Wśród firm, których sprawozdaniom finansowym za 2017 rok warto się przyjrzeć są Centuria Group, Fat Dog Games, M4B, Midven, Onico oraz Property Lease Fund.

Centuria Group

Spółka opublikowała raport roczny 30 maja. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Centuria Group za 2017 rok, część zastrzeżeń dotyczy przeterminowanych zobowiązań finansowych firmy. Jak czytamy w dokumencie, jednostka dominująca wykazała wymagalne zobowiązania finansowe, których terminy wywiązania się z płatności minęły. Są to zobowiązania wekslowe, budżetowe oraz zobowiązania dotyczące pożyczek, których łączna wartość wynosi 11,094 mln zł. Audytor dodał również, że spółka nie posiada płynnych aktywów finansowych, które pozwoliłyby na realizację tych zobowiązań. Wynikiem tego zadłużenia są zajęcia komornicze będące w trakcie postępowania, które do momentu sporządzenia raportu nie zostały zakończone.

 

Oprócz tego audytor zakwestionował wartość gruntów wskazaną w bilansie jednostki dominującej, którą określono na podstawie operatu szacunkowego na poziomie 17,206 mln zł. W sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta podano, iż istnieje istotne ryzyko zmiany wartości tych rzeczowych aktywów trwałych, co może w przyszłości wpłynąć na sytuację płatniczą spółki.

 

Trzecim elementem, na który zwrócił uwagę biegły rewident jest sprzedaż 100 procent udziałów w firmie Car Energy sp. z o.o. za kwotę 14 mln zł. Jednostka dominująca grupy dokonała transakcji w dniu 7 grudnia 2017 roku celem zabezpieczenia swojej sytuacji płynnościowej. Zgodnie z zawartą umową, do momentu zakończenia badania przez audytora, spółka miała otrzymać równowartość 4 mln zł. Brak tych środków ze sprzedaży udziałów uniemożliwia spłatę wierzytelności spółki. Konsekwencją tego jest dalszy brak płynności finansowej Centuria Group, co niesie ze sobą zagrożenie dotyczące kontynuacji działalności grupy kapitałowej.

Fat Dog Games

W raporcie dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego spółki audytor zwraca uwagę na wartość udziałów Fat Dog Games S.A. w spółce Fat Dog Games sp. z o.o., które wyceniono na 11,736 mln zł. Zostały one wniesione aportem do spółki i ujęte w księgach na podstawie wyceny wartości godziwej na dzień 31 maja 2017 roku. Do dnia zakończenia badania prowadzonego przez biegłego rewidenta, firma nie przedstawiła żadnych dokumentów potwierdzających stan finansowy tego podmiotu, a to spowodowało, że audytor nie był w stanie ocenić czy wartość udziałów w Fat Dog Games sp. z o.o. jest prawidłowo oszacowana na dzień bilansowy.

M4B

W raporcie z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki audytor zwrócił uwagę na fakt, iż nie zaobserwował spisu z natury towarów. Ich wartość stanowi 14 procent sumy bilansowej spółki i na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 1,347 mln zł. Jak czytamy w piśmie, jest to wynikiem zawarcia umowy dotyczącej badania sprawozdania finansowego M4B po tym terminie, a stosowany przez jednostkę sposób ewidencji zapasów, uniemożliwia potwierdzenie stanu ilościowego towarów na dzień bilansowy za pomocą innych metod niż spis z natury.

Midven

Zastrzeżenia zgłoszone przez biegłego rewidenta dotyczą udziałów w spółce Logzact. Audytor zwraca uwagę, iż ich wycena zawarta w sprawozdaniu finansowym Midven S.A. została dokonana na podstawie kursu akcji tej spółki z ostatniego dnia przed zawieszeniem jej notowań na rynku NewConnect. Jak czytamy w raporcie, Logzact na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadał kapitał własny na poziomie -9,453 mln zł, a 8 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego ze względu na brak możliwości wykonania układu. W związku z powyższym, biegły rewident jest zdania, iż udziały Midven w spółce Logzact powinny zostać objęte odpisem aktualizacyjnym z tytułu utraty wartości. To natomiast pociągnęłoby za sobą obniżenie wyniku finansowego i kapitału własnego firmy o kwotę 1,720 mln zł bez uwzględnienia skutków podatku odroczonego.

Onico

W sprawozdaniu z badania wskazano, iż audytor nie otrzymał wglądu do sprawozdania finansowego spółki zależnej Doletra Gmbh. Powodem tego są przepisy obowiązujące firmy niemieckie. Zgodnie z prawem funkcjonującym za naszą zachodnią granicą, spółki mają obowiązek przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Z tego względu biegły rewident nie miał możliwości dokonania oceny, czy dane finansowe podmiotu miały istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe całej grupy kapitałowej oraz czy pominięcie tych danych przez zarząd było zasadne. Biegły rewident zwrócił również uwagę, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Onico nie uwzględnia wyników 10 innych spółek zależnych. Dodano jednak, że nie miały one istotnego wpływu na wyniki całej grupy.

 

Oprócz tego, w dokumencie zwrócono również uwagę na niedopełnienie przez spółkę obowiązku wyceny 76 106 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji Onico po cenie nominalnej, objętych w ramach realizacji programu motywacyjnego. W piśmie audytora czytamy, że wycena miałaby wpływ na bieżący wynik finansowy grupy.

 

W objaśnieniu uzupełniającym wspomniano również o niepewności dotyczącej efektów realizacji projektu Fuel Filtering, w ramach którego spółka poniosła koszty w wysokości 3,579 mln zł.

Property Lease Fund

Audytor w sprawozdaniu zwraca uwagę na fakt, iż sprawozdanie finansowe spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności spółki przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Nie zawiera ono jednak korekt dotyczących odmiennych zasad wyceny i klasyfikacji aktywów i pasywów w sytuacji gdyby grupa kapitałowa nie była w stanie kontynuować działalności w okresie kolejnego roku po dniu bilansowym. Audytor zwraca uwagę na ryzyko zaniechania prowadzonej działalności ze względu na toczące się w Sądzie Rejonowym w Poznaniu procesy dotyczące spółki.

 

Oprócz tego, biegły rewident zwrócił uwagę na fakt, iż bilans jednostki dominującej sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wskazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie