Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 14 sierpnia do 10 września 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

14 sierpnia
Werth-Holz S.A.
Zarząd Emitenta poinformował, iż jego spółka zależna - Werthaus sp. z o.o., działając jako lider konsorcjum, zawarła umowy na realizację świetlicy wiejskiej w gminie Pabianice oraz dwóch umów na realizację dwóch świetlic wiejskich w gminie Kąty Wrocławskie. Łączna wartość wszystkich trzech kontraktów wynosi 0,93 mln zł brutto.

 

16 sierpnia
Telemedycyna Polska S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o wpłynięciu do Spółki wypowiedzenia umowy dotyczącej świadczenia przez Emitenta usług podwykonawczych w zakresie analizy zapisów kardiotokograficznych, realizowanych na rzecz zewnętrznego podmiotu. Wypowiedzenie nastąpi z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W związku z tym zdarzeniem Emitent rozważa możliwość samodzielnego świadczenia usługi zdalnej analizy zapisów kardiotokograficznych w oparciu o własne zasoby.

 

17 sierpnia
Tower Investments S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu przez spółkę zależną Tower Investments sp. z o.o. przedwstępnej umowy ze spółką Echo - Nowy Mokotów sp. z o.o. Przedmiotem ww. umowy jest zakup lokalu handlowo-usługowego wraz z garażem, znajdującego się przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie. Cena zakupu nieruchomości wyniesie 10,80 mln zł netto. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 30 listopada 2017 r., o ile do tego dnia zostaną spełnione wszystkie warunki wskazane w umowie, w tym m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz zaświadczenia o samodzielności lokalu.

 

18 sierpnia
Nowoczesna Firma S.A.
Zarząd Emitenta informuje, iż PARP rozpatrzyła wniosek Spółki o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu wprowadzenia na rynek nowatorskiej usługi e-learningowej w technologii VR jako efekt prac badawczo-rozwojowych Emitenta. Celem niniejszego projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Spółki poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Wartość projektu wynosi 17,29 mln zł, zaś wartość dofinansowania wynosi 10,55 mln zł.


20 sierpnia
Forever Entertainment S.A.
Zarząd Spółki przekazała informację o zakończeniu negocjacji i ustaleniu warunków umowy trójstronnej, pomiędzy Emitentem, Square Enix Limited z Wielkiej Brytanii i Sushee z Francji. Przedmiotem niniejszej umowy jest stworzenie i wydanie gry Fear Effect Reinvented na PC, PS4, Nintendo Switch i Xbox One w 2018 roku. Udział Emitenta w projekcie obejmować będzie koprodukcję, marketing oraz finansowanie projektu, za co otrzyma ponad 40% przychodu z każdego sprzedanego egzemplarza gry na wszystkich platformach. Szczegółowy podział ról oraz opis gry są dostępne w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2017 Emitenta.

 

21 sierpnia
Unified Factory S.A.
Zarząd Spółki przekazał informacje na temat planowanych celów inwestycyjnych szacowanych na kwotę blisko 55,00 mln zł. Do głównych celów, jakie Spółka zamierza zrealizować zaliczyć można w szczególności: wzmocnienie brandu Unified Factory, tworzenie lokalnych podmiotów reprezentujących Emitenta na rynkach docelowych, udostępnienie pełnej wersji BOX/PRO Platformy Customer Service Automation w wersji SaaS oraz rozszerzenie portfolio obsługiwanych języków. Opis dokładnego zakresu planowanych wydatków znaleźć można w raporcie bieżącym ESPI 24/2017 Emitenta.

 

22 sierpnia
JWA S.A.
Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy ramowej ze spółką Performante sp. z o.o. dotyczącej wsparcia Emitenta przez świadczenie usług marketingowych dla produktów ScrumEasy i Chmiuro. Ww. usługi będą realizowane na podstawie odrębnych zleceń, które zostaną każdorazowo szacowane i wyceniane przed zleceniem usługi. Umowa została zawarta na okres 2 lat, a przewidywana maksymalna wartość umowy wyniesie ok. 2,00 mln zł netto. Spółce przysługuje prawo naliczenia kary umownej w przypadku niedotrzymania terminu realizacji zlecenia w wysokości 0,5% wynagrodzenia danego zlecenia za każdy dzień zwłoki.

 

23 sierpnia
INDOS S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu umowy pożyczki z kontrahentem z branży kolejowej. Kwota udzielonej pożyczki wynosi 2,00 mln zł z terminem zwrotu ostatniej raty do dnia 25 lutego 2019 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku.


24 sierpnia
Sevenet S.A.
Zarząd Emitenta zakomunikował o otrzymaniu zamówienia na dostawę sprzętu Cisco od długoletniego klienta z branży finansowej. Wartość zamówienia opiewa na kwotę przekraczającą 1,30 mln euro netto.

 

25 sierpnia
Biomass Energy Project S.A.
Zarząd Emitenta powiadomił, że Spółka nie znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez NCBiR w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spółka ubiegała się o dofinansowanie w kwocie 7,77 ml zł dla projektu "Technologia wykorzystywania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji innowacyjnego materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach techniczno – mechanicznych". Całość działań stanowi kontynuację współpracy pomiędzy Spółką a podmiotami Poldan S.A. i Black Pearl S.A. Zarząd Spółki zapowiedział, że niezależnie od decyzji NCBiR współpraca ta będzie kontynuowana.


28 sierpnia
Polman S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o złożeniu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w związku z planami rozwoju Działu Nowoczesnych Technologii IT Spółki. Celem niniejszego projektu jest stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu inteligentnego monitorowania miejsc objętych ograniczeniami w ruchu ulicznym, w trakcie którego powstać ma innowacyjny produkt wraz z dedykowaną infrastrukturą sprzętową procesowania danych. Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 4,26 mln zł netto, a wartość wnioskowanego dofinansowania 2,92 mln zł netto.

 

29 sierpnia
Termo2Power S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą dla energetyki rozproszonej" złożonego w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R". Spółka będzie otrzymywała dofinansowanie w formie zaliczek lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych, które będą wypłacane w wysokości określonej w harmonogramie płatności projektu. Koszt całkowity projektu wynosi 2,04 mln zł, natomiast rekomendowana kwota dofinansowania to 1,60 mln zł.

 

30 sierpnia
MODE S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu grantu od PARP na realizację projektu pod tytułem "Twister Mini – najbardziej wszechstronne rozwiązanie umożliwiające łatwą i szybką wizualizację obiektów w 3D i w technologii 360°", przyznanego w związku Działaniem 2.4 - Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji. Wysokość grantu wynosi 0,21 mln zł, a całkowita wartość projektu opiewa na 0,30 mln zł.

 

31 sierpnia
MVA GREN ENERGY S.A.
Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umów na dostawy glikolu w ilości 700 ton, o wartości 2,40 mln zł, z terminem realizacji do końca września 2017 r. W treści komunikatu nie zostały przekazane szczegółowe warunki zawartych umów.

 

1 września
Polman S.A.
Zarząd Spółki zakomunikował o otrzymaniu zamówienia na dostawę urządzenia wysokociśnieniowego dla przedsiębiorstwa z sektora spożywczego na terenie Polski. Dostawa ma zostać zrealizowana w ciągu 8 tygodni od dnia otrzymania zamówienia. Wartość umowy wynosi 0,16 mln zł netto.

 

5 września
Nextbike Polska S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o wyborze oferty złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem było dostarczenie i obsługa 300 rowerów miejskich typu smartbike dla miasta Turku w Finlandii w okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku. Oferta Emitenta za realizację ww. usług wyniosła 2,06 mln euro. Przedmiot zamówienia obejmuje również możliwość zamówienia dodatkowego dla gmin z obszaru Föli. Umowa zostanie zawarta po przedstawieniu przez Emitenta dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.


6 września
PiLab S.A.
Zarząd Spółki poinformował o uzyskaniu potwierdzenie przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. "Computer implemented method for creating database structures without knowledge on functioning of relational database system".
W opinii Zarządu, uzyskanie pierwszego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.

 

7 września
INVESTEKO S.A.
Zarząd Spółki poinformował o zawarciu z Węglokoks Energia sp. z o.o. umowy określającej zasady współpracy przy budowie komercyjnej instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o autorską technologię Emitenta pn. LIFETEC. Do zadań Emitenta należeć będą m. in. pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której Inwestycja będzie realizowana, dostarczenie wymaganego know-how do realizacji inwestycji oraz zapewnienie finansowania inwestycji. Umowa zawarta została na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r. Szacowana wartość inwestycji wynosi 48,00 mln zł.

 

8 września
BioMaxima S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy na budowę centrum badawczo-rozwojowego oraz nowego zakładu produkcyjnego w Lublinie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca - spółka VIVA sp. z o.o. Wartość umowy netto na budowę CBR wyniosła 4,06 mln zł, a na budowę zakładu produkcyjnego 5,65 mln zł. Planowany termin realizacji umowy wyznaczony została na 31 maja 2018 r. Budowa CBR zostanie w znaczącej części sfinansowana z uzyskanej już przez Emitenta dotacji.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie