Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 19 czerwca – 16 lipca 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

19 czerwca
BioMaxima S.A.
Zarząd Spółki poinformował, że projekt Spółki pn. "Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej BioMaxima S.A." został wybrany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do dofinansowania w ramach „Działania 1.4. Wzór na konkurencję II Etap”. Uzyskane w ten sposób środki Emitent ma zamiar przeznaczyć na zakup maszyn, nową stronę internetową, logo, system informatyczny oraz materiały marketingowe. Wydatki kwalifikowane w ww. projekcie wynoszą 4,98 mln zł, a wartość dofinansowania 2,97 mln zł.

 

20 czerwca
Astro S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o rozpoczęciu współpracy z operatorem sieci kablowej – INEA, której przedmiotem będzie dystrybucja kanału E-SPORT, poprzez który transmitowane są relacje z turniejów gier komputerowych oraz inne materiały obejmujące tematykę gier. Powyższe działanie ma na celu komercjalizację oraz zwiększenie zasięgu ww. kanału, co w opinii Zarządu Spółki korzystnie wpłynie na sprzedaż czasu reklamowego wśród brokerów reklamowych.

 

21 czerwca
ArtP Capital S.A.
Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu "Pracujemy u siebie!", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8, Działanie 8.3. „Aktywni na rynku pracy”. Celem niniejszego projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez przekazanie finansowego i merytorycznego wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość projektu wynosi 4,09 mln zł, a kwota dofinansowania 4,00 mln zł.

 

22 czerwca
RAJDY 4x4 S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu dwóch niezależnych listów intencyjnych od podmiotów zewnętrznych zainteresowanych objęciem akcji Spółki w zamian za przekazanie innych aktywów. Pierwsza z potencjalnych transakcji negocjowana jest z GVF sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach i obejmować ma przekazanie udziałów GVF sp. z o.o. o wartości oszacowanej na 12,00 mln zł w zamian za akcje Emitenta. Druga z potencjalnych transakcji negocjowana jest z WABENO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i obejmować ma sprzedaż nieruchomości należącej do WABENO sp. z o.o. o wartości oszacowanej na 6,10 mln zł w zamian za akcje Emitenta. Szczegółowe informacje dotyczące ww. planów znaleźć można w RB ESPI 49/2017 Emitenta.

 

23 czerwca
Sevenet S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o otrzymaniu zamówienia od nowo pozyskanego klienta z branży informatycznej na dostawę sprzętu i oprogramowania firmy Cisco wraz z serwisem. Wartość zamówienia przekracza 2,00 mln zł brutto.

 

24 czerwca
Pixel Venture Capital S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu z EBC Solicitors S.A. porozumienia, na podstawie którego odstąpiono od umowy przedwstępnej nabycia udziałów Turtle Team sp. z o.o. przez Emitenta, wydłużono Emitentowi termin zapłaty za nabycie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. oraz zwiększyono łączną cenę zbycia udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. z 1,14 mln zł do 1,71 mln zł. Powodem zawarcia porozumienia jest fakt wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zakazu prowadzenia akcji serii C przez Emitenta, w konsekwencji czego Emitent nie będzie w stanie zrealizować emisji akcji serii D, która miała służyć pozyskaniu środków na realizację planów inwestycyjnych. Szczegóły nt. zdarzenia znajdują się w RB ESPI nr 58/2017 Emitenta.

 

26 czerwca
Verbicom S.A.
Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu przez spółkę zależną VERSIM S.A. zamówienia obejmującego dostawę sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego szpitalem na terenie Polski. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie wartość zamówienia, przy obecnym kursie USD, wynosi ponad 1,10 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na III kwartał 2017.

 

27 czerwca
Sevenet S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Centralny Ośrodek Informatyki postępowaniu przetargowym na dostawę zintegrowanej infrastruktury bezpieczeństwa. Wartość netto złożonej przez Emitenta oferty wyniosła 1,78 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia określono na 42 dni od dnia zawarcia umowy.

 

29 czerwca
APN Promise S.A.
Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na dostawę produktów Microsoft w ramach umowy Enterprise Agreement, na warunkach określonych w umowie zawartej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z Microsoft Ireland Operations Limited.. Wartość netto podpisanej umowy wynosi 11,85 mln EUR, a okres jej realizacji wynosi 3 lata.

 

30 czerwca
MakoLab S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy na dofinansowanie realizacji projektu Emitenta pn. "Realizacja badań przemysłowych oraz przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie nowoczesnych identyfikatorów cyfrowych wymagających absolutnej niezaprzeczalności, autentyczności, unikalności, transparentności i trwałości z wykorzystaniem zmodyfikowanej technologii Blockchain" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1. Całkowita wartość projektu wynosi 2,04 mln zł, a wartość dofinansowania 1,23 mln zł. Termin zakończenia projektu określono na grudzień 2018 r.

 

3 lipca
4Mobility S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z Hyundai Motor Poland sp. z o.o., na podstawie której Emitent zobowiązał się do świadczenia usług promocyjnych i marketingowych na rzecz Hyundai, w zamian za wsparcie w zakresie współpracy z autoryzowanymi dealerami wybranymi przez Emitenta do realizacji zamówień na samochody. Z tytułu świadczenia przez Emitenta usług marketingowych i promocyjnych, będących przedmiotem ww. umowy, będzie przysługiwało mu wynagrodzenie ustalone na warunkach rynkowych.

 

4 lipca
M-Trans S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o zakupie nieruchomości położonej w Warszawie, przy ulicy Juranda ze Spychowa, gdzie aktualnie Spółka ma swoją siedzibę oraz prowadzi aktywną działalność operacyjną. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży Emitent zapłaci za ww. nieruchomość łączną kwotę brutto w wysokości 2,71 mln zł, płatną w 40 ratach. Zakup ten umożliwi Emitentowi wyeliminowanie kosztów czynszu najmu oraz utworzenie bazy transportowej i placu przeładunkowego kontenerów.

 

5 lipca
COMECO S.A.
Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy ze Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie na realizację zadania pn. "Dostawa surowego torfu sfagnowego do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy w latach 2017-2019", na podstawie której Emitent zobowiązał się do dostarczyć 45.000 m3 do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. za co przysługiwać mu będzie łączne wynagrodzenie w wysokości 3,01 mln zł netto.

 

6 lipca
Geotrans S.A.
Zarząd Spółki podał informację o zawarciu pomiędzy konsorcjum z przewodnią rolą Emitenta a Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. umowy dotyczącej realizacji przez konsorcjum usług zagospodarowania ustabilizowanych odpadów komunalnych z Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy oszacowana została na kwotę 0,97 mln zł, a termin jej realizacji wyznaczono na 5 lipca 2018 r.

 

7 lipca
The Farm 51 Group S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o złożeniu dwóch wniosków o dofinansowanie z programu sektorowego GameINN. Łączna wartość obu projektów to 15,93 mln zł, a łączna kwota dofinansowania o jakie ubiega się Emitent wynosi 10,12 mln zł.

 

10 lipca
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu przez spółkę zależną ADVAG OOO umowy przedwstępnej umożliwiającej nabycie 100% udziałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym oleju słonecznikowego w Rosji. Zawarcie umowy nabycia ww. udziałów nastąpić ma niezwłocznie po zakończeniu czynności przygotowujących do zawarcia umowy oraz procedury due diligence, jednak nie później niż do 15 sierpnia 2017 roku. Na mocy przedwstępnej umowy ADVAG OOO zobowiązana jest do zapłaty zaliczki w kwocie 0,45 mln USD. Szacowana wartość rynkowa majątku przedsiębiorstwa wynosi około 11,0 mln USD.

 

11 lipca
KLEBA INVEST S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu umowy sprzedaży przez spółkę zależną KI Sześć Sp. z o.o. nieruchomości położonej w Słupsku, stanowiącej działkę oznaczoną sposobem korzystania jako zurbanizowane tereny niezabudowane, o obszarze 0,2535 ha. Wartość transakcji wyniosła blisko 1,11 mln zł brutto. Emitent zdecydował się na sprzedaż nieruchomości z uwagi na szereg czynników ograniczających możliwość wykorzystania nieruchomości dla planów inwestycyjnych Spółki.

 

12 lipca
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o tym, że spółka zależna od Emitenta – ADVAG OOO zawarła umowę ze spółką Tambovskaya Indeyka LLC na sprzedaż surowego oleju słonecznikowego. Kontrahent Emitenta jest spółką zależną od Cherkizovo Group – największego rosyjskiego producenta produktów mięsnych. Maksymalna wartość umowy wynosi 0,36 mln USD, jednak jej dokładna wartość zostanie określona w czasie dostawy.

 

14 lipca
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.
Zarząd Emitenta zakomunikował o podpisaniu przez spółkę zależną Dome International sp. z o.o. umowy na wykonanie, w ramach generalnego wykonawstwa, Obwodu Utrzymania Drogi Krajowej nr 8, w tym m. in. budynku garażowo-warsztatowego oraz socjalno-biurowego oraz magazynu soli wraz z silosem i infrastrukturą. Wynagrodzenie spółki zależnej z tytułu realizacji zadania wynieść ma 9,51 mln zł netto.

 

15 lipca
Columbus Energy S.A.
Zarząd Emitent poinformował o podpisaniu z BOŚ Bank S.A. umowy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na kwotę 1,00 mln zł. Ww. kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta wynikającej z realizacji instalacji fotowoltaicznych przez Spółkę, a w szczególności na zakup komponentów instalacji fotowoltaicznych. Datą końcową okresu wykorzystania kredytu jest 13 lipca 2018 r.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie