Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 22 maja – 18 czerwca 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

23 maja
ADMIRAL BOATS SA
Zarząd Spółki powiadomił o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym ugody dot. umowy kredytu odnawialnego z BOŚ S.A. z uwagi na niedotrzymanie przez Emitenta warunków ugody oraz niedokonywaniem spłat należności. BOŚ wezwał Spółkę do całkowitej spłaty kwoty zadłużenia, wynoszącej 1,54 mln zł. Ponadto Spółka otrzymała wezwania do spłaty zadłużenia od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na łączna kwotę 11,16 mln zł, zgodnie z treścią wezwań Emitent ma 14 dni roboczych na spłatę zobowiązania.

 

24 maja
Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A.
Zarząd Spółki, w wyniku informacji powziętych w efekcie przeprowadzenia przeglądu ksiąg rachunkowych Spółki, zakomunikował o planowanym zawiązaniu rezerw w łącznej wysokości 12,56 mln zł, w tym w ciężar wyniku lat ubiegłych kwotę 10,82 mln zł oraz 1,74 mln zł w ciężar wyniku roku 2016. W treści komunikatu Zarząd zaznaczył, że Spółka jest w trakcie egzekwowania należności objętych rezerwami oraz że podejmie próbę odzyskania środków przeznaczonych na inwestycje oraz utraconych w wyniku niegospodarności poprzedniego Zarządu, a także że zawiązanie rezerw nie wpływa na zakłócenia procesów produkcyjnego i sprzedażowego.

 

25 maja
Pixel Venture Capital S.A.
W związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zakazu dalszego prowadzenia oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitent został zmuszony do odstąpienia od dalszego prowadzenia oferty i złożenia do KDPW wniosku o uchylenie uchwały w sprawie rejestracji w depozycie jednostkowych praw poboru ww. akcji. Powyższe działania spowodowały dokonanie zwrotu inwestorom środków z tytułu opłacenia zapisów. Szczegółowe informacje dotyczące decyzji KNF znaleźć można w raporcie ESPI nr 49/2017 Emitenta.

 

26 maja
MED-GALICJA S.A.
Zarząd Spółki poinformował o dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu "Egzoszkielet Galio-Optimus Evolution - innowacyjny instrument poprawy jakości życia dla osób niepełnosprawnych z wtórnymi dysfunkcjami chodu". Całkowity koszt projektu opiewa na ok. 2,10 mln zł, z czego w dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ok. 1,40 mln zł. Projekt Spółki otrzymał najwyższą liczbę punktów w naborze w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1.

 

29 maja
ADMIRAL BOATS S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację, iż w związku z niewywiązywaniem się Emitenta z umowy kredytu inwestycyjnego, Powiślański Bank Spółdzielczy wypowiedział Spółce niniejszą umowę oraz zdecydował o postawieniu kredytu w stan wymagalności. Zadłużenie Spółki z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego na rzecz Banku wynosiło na dzień 24 maja 2017 roku łącznie 2,95 mln zł.

 

30 maja
4Mobility S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu listu intencyjnego z Hyundai Motor Poland, dotyczącego rozpoczęcia negocjacji prowadzących do wdrożenia i realizacji usług car-sharingu. Strony deklarują wolę realizacji ww. przedsięwzięcia w szczególności przy wykorzystaniu nie mniej niż 200 samochodów Hyundai i30 nowej generacji oraz usług car-sharing 4Mobility obejmujących systemy informatyczne oraz procesy w obszarach obsługi klienta, logistyki i zarządzania flotą pojazdów car-sharing. Podpisanie umowy o współpracę nastąpić ma w ciągu 30 dni od dnia zawarcia listu intencyjnego.

 

31 maja
Europejski Fundusz Energii S.A.
Zarząd Emitenta opublikował zaktualizowaną strategię rozwoju Spółki, która realizowana będzie w latach 2017-2020. Nowa strategia zakłada prowadzenie działalności gospodarczej w ramach utworzonej grupy kapitałowej, w której Emitent będzie się koncentrował przede wszystkim na: produkcji związanej z elektroniką m.in. dla branży oświetleniowej, produkcji urządzeń elektronicznych dron, wydobyciu bursztynu oraz prowadzeniu projektów informatycznych i zapewnieniu obsługi softwerowej dla produktów elektronicznych. O szczegółach dotyczących nowej strategii Spółka poinformowała w raporcie ESPI nr 6/20172.

 

1 czerwca
HM INWEST S.A.
Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu ze spółką FSMNW Warszawa 2 sp. z o.o. umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Terespolskiej 17 w Warszawie wraz z prawem własności budynku i niezbędną infrastrukturą.
Cena sprzedaży określona w umowie wynosi blisko 23,02 mln zł brutto.

 

2 czerwca
PIK S.A.
Z powodu trudności związanych z pozyskaniem finansowania zewnętrznego Zarząd Spółki podał informację o odwołaniu rozszerzonej strategii Emitenta na lata 2017-2020 oraz wyprzedaniu aktyw związanych bezpośrednio z jej realizacją, na które składają się: 1.000.000 akcji ProJober S.A., 403.170 akcji Bumech S.A. oraz nieruchomość gruntową o powierzchni 247 m2. Zarząd Emitenta zamierza sprzedać ww. aktywa możliwie szybko, aby wesprzeć płynność bieżącą Spółki.

 

3 czerwca
LUG S.A.
Zarząd Spółki poinformował o przyjęciu nowej strategii rozwoju dla Grupy Kapitałowej LUG S.A. na lata 2017-2021. Głównymi celami Grupy Kapitałowej będą: wzrost tempa przychodów ze sprzedaży na poziomie 10% CAGR w najbliższych 5 latach, zwiększenie w strukturze przychodów udziału projektów o wartości powyżej 1 mln euro, zwiększenie udziału przychodów z eksportu oraz zwiększenie i utrzymanie marży brutto na poziomie przekraczającym 40%. Więcej informacji na temat nowej strategii Grupy znaleźć można w raporcie ESPI nr 8/2017.

 

5 czerwca
Sevenet S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informacje o otrzymaniu zamówienia od klienta z branży finansowej na wdrożenie sprzętu sieciowego wraz z serwisem. Wartość zamówienia przekracza wysokość 5,00 mln zł netto.

6 czerwca
PZ Cormay S.A.
Zarząd PZ Cormay S.A. poinformował o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu Spółki, realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR. Projekt zakłada wykorzystanie dofinansowania na promocję urządzeń medycznych oraz materiałów diagnostycznych Spółki na wybranych rynkach zagranicznych. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1,31 mln zł, a kwota dofinansowania wyniesie maksymalnie 0,50 mln zł.

 

7 czerwca
QUBICGAMES S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu umowy inwestycyjnej pomiędzy spółką stowarzyszoną Plantator S.A., akcjonariuszami spółki Plantator (w tym Emitentem) oraz CP FIZ, na mocy której pozyskano dofinansowanie w wysokości 0,50 mln zł na rozwój i marketing gry komputerowej Total Tank Simulator. Szczegóły dotyczące zawartej umowy zostały opisane w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2017 Emitenta.

 

8 czerwca
InfoSCAN S.A.
Zarząd Spółki poinformował o złożeniu wniosku do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food & Drug Administration - FDA) dotyczącego certyfikacji urządzenia MED Recorder, wykorzystywanego do zdalnej diagnostyki bezdechu sennego. Do wniosku Emitent dołączył wyniki badań przeprowadzonych przez certyfikowane przez FDA laboratoria, potwierdzających wartość diagnostyczną opracowanego urządzenia. Zatwierdzenie wniosku przez FDA jest kluczowym warunkiem z punktu widzenia komercjalizacji urządzenia MED Recorder w USA.

 

9 czerwca
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.
Zarząd Spółki zakomunikował o podpisaniu przez spółkę zależną Dome International Sp. z o.o. umowy na wykonanie magazynu soli drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami do produkcji chloru sodu. Wartość umowy wynosi 0,90 mln zł netto, a termin wykonania kontraktu przypada na październik 2018 r. Emitent w komunikacie zawarł ponadto informacje o pomyślnym zakończeniu negocjacji w sprawie pozyskania kolejnych umów na realizację analogicznych zadań..

 

10 czerwca
EBC Solicitors S.A.
Zarząd Spółki poinformował o rozpoczęciu negocjacji dotyczących zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, związanej z prowadzeniem działalności autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst, ze sprzedaży której planuje uzyskać co najmniej 0,90 mln zł. Uzyskane w ten sposób środki Spółka planuje przeznaczyć na zwiększenie własnych możliwości inwestycyjnych. Transakcja uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Walnego Zgromadzenia na jej przeprowadzenie oraz uzyskaniem ze strony Giełdy Papierów Wartościowych potwierdzenia o możliwości przeniesienia statusu autoryzowanego doradcy w ramach transakcji.

 

12 czerwca
NAVIMOR-INVEST S.A. w restrukturyzacji
Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. w restrukturyzacji poinformował o wysłaniu do Sądu Rejonowego w Gdańsku planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności będących przedmiotem postępowania układowego. Pełna treść ww. planu stanowi załącznik do raportu ESPI nr 12/2017 Emitenta.

 

13 czerwca
Elektromont S.A.
Zarząd Elektromont S.A. przekazał informację o podpisaniu umowy ze spółką Mirbud S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. W treści raportu nie została ujawniona przewidywana wysokość wynagrodzenia Spółki z tytułu realizacji projektu, jednakże Zarząd wskazał iż przekracza ona 20% kapitałów własnych Spółki.

 

14 czerwca
Comeco S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o fakcie wyłonienia oferty Spółki jako najkorzystniejszej ze złożonych w przetargu organizowanym przez Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Postępowanie przetargowe dotyczyło realizacji dostaw torfu do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy w okresie lat 2017-2019 w łącznej ilości 45 tys. m3. Wyłącznym kryterium wyboru była skorygowana cena złożonej oferty, uwzględniająca rzeczywistą wydajność surowca. Wielkość wynagrodzenia Emitenta szacowana jest na ok. 3,01 mln zł.

 

16 czerwca
Kancelaria Medius S.A.
Zarząd Emitenta opublikował informacje o rozpoczęciu działalności na terenie Republiki Czeskiej, która prowadzona jest poprzez zawiązaną na ten cel spółkę Medius Collection Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Pradze, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Przedmiotem działalności Medius Collection Czech Republic s.r.o. jest działalność w zakresie pakietów wierzytelności nabytych przez a terenie Republiki Czeskiej, a także obrót wierzytelnościami.

 

17 czerwca
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o złożeniu, wraz z partnerem, oferty na pełnienie roli pośrednika finansowego w programie PFR Starter FIZ finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program zakłada udzielenie finansowania zwrotnego innowacyjnym przedsiębiorstwom poszukującym środków na rozwój. Do zadań pośredników finansowych należeć będzie selekcja w oparciu o własne doświadczenie rynkowe oraz kontakty oraz inwestycja w wybrane podmioty. Łączna kwota planowanych inwestycji wynosi 50,00 mln zł, z czego środki własne wniesione przez Spółkę wraz z partnerem wynieść mają 10,00 mln zł.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie