Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 24 kwietnia do 21 maja 2017 r.

Skomentuj artykuł

24 kwietnia 2017 r.
LUXIMA S.A.
Zarząd Spółki przekazał informacje o zawarciu umowy z jednym z producentów oświetlenia LED na wykonanie prac badawczo-rozwojowych na opracowanie i przetestowanie lampy LED do upraw roślin pod osłonami. Wartość niniejszej umowy opiewa na kwotę 0,35 mln zł netto, natomiast termin jej realizacji wynosi 3 miesiące.

 

25 kwietnia 2017 r.
TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy ze spółką Stadion Śląski sp. z o.o. na roboty dodatkowe dla zadania pn.: "Kompleksowe wykonanie areny lekkoatletycznej, wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Śląskim – Wykonanie warstw konstrukcyjnych S2 i S2A". Ostateczny termin wykonania robót mija 3 czerwca 2017 r., wartość przedmiotowej umowy wynosi 1,04 mln zł netto. Jest to kolejna umowa zawarta przez Emitenta z tą spółką. Łączna wartość umów zawartych ze spółką Stadion Śląski sp. z o.o. wynosi 10,51 mln zł brutto.

 

26 kwietnia 2017 r.
Laser-Med. S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o zmianie profilu działalności Spółki i rozpoczęciu działalności inwestycyjnej w branży gier komputerowych i mobilnych. Nowa strategia Emitenta będzie polegała na wyszukiwaniu i inwestowaniu w podmioty, które zrealizowały już rozpoznawalne produkcje i planują kolejne, jednak do ich stworzenia niezbędne jest pozyskanie dodatkowego kapitału oraz na świadczeniu usług doradczych w zakresie budowania modelu biznesowego i finansowego i prowadzenia relacji inwestorskich.

 

27 kwietnia 2017 r.
BRAS S.A.
Zarząd Emitenta podał informację o podpisaniu umowy kupna wraz współużytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej w Grodzisku Wielkopolskim, na której zrealizowana ma zostać inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalno-usługowego. Cena zakupu przedmiotowej nieruchomości wyniosła 40,00 tys. zł.

 

28 kwietnia 2017 r.
Tower Investments S.A.
Zarząd Emitenta zakomunikował o zawarciu przedwstępnej umowy z TEMISTO 8 sp. z o.o. sp. k, której przedmiotem jest ekspektywa odrębnej własności lokalu wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz przelewu wierzytelności i przejęcia długu dotyczących miejsc postojowych. Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta do dnia 31 maja 2017 r. Strony umowy szacują, że całkowite wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 4,30 mln z brutto. Szczegóły dotyczące zawartej umowy oraz sposobu płatności dostępne są w raporcie ESPI 23/2017 Emitenta.

 

30 kwietnia 2017 r.
Lokaty Budowlane S.A.
Zarząd Spółki poinformował, o zawarciu przez Emitenta (jako właściciela działki) oraz przez spółkę zależną Lokaty Budowlane sp z o.o. (jako właściciela hotelu) umowy najmu Hotelu Święcice oraz gruntów przylegających do obiektu hotelowego na okres 15 lat licząc od dnia 1 września br. Dzierżawca planuj w tym obiekcie świadczyć usługi medyczne oraz prowadzić dom spokojnej starości. Miesięczny czynsz wynosi 80,00 tys. zł brutto, dodatkowo najemca zobowiązał się do zwrotu podatku od nieruchomości.

 

4 maja 2017 r.
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitenta poinformował, że zawarł umowę sprzedaży oleju słonecznikowego ze spółką prawa rosyjskiego ADVAG AgriExport. Emitent zobowiązał się w niej do sprzedaży wysokooleinowego surowego oleju słonecznikowego. Maksymalna wartość zawartej umowy wyniesie 0,50 mln USD.

 

5 maja 2017 r.
Pharmena S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu umowy na dystrybucję produktów Spółki na rynkach Chin, Hong Kongu, Makao oraz Tajwanu. Umowa gwarantuje dystrybutorowi wyłączność na sprzedaż produktów Spółki na wymienionych wyżej rynkach pod warunkiem osiągnięcia przez dystrybutora w danym roku minimalnego poziomu sprzedaży określonego w umowie (zakładana minimalna sprzedaż na rok 2017 wynosi 0,35 mln euro). Rozpoczęcie współpracy z powyższym partnerem stanowi realizację strategii rozwoju Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji dermokosmetyków.

 

8 maja 2017 r.
Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji
Zarząd Spółki przekazał informację, iż realizuje założenia zawartego i nieprawomocnego układu z obligatariuszami Spółki w zakresie przekazywania na wyodrębnione konta bankowe środków pochodzących z umów leasingu. Do chwili obecnej na rachunku zgromadzona została łącznie kwota 0,41 mln zł. Środki te będą̨ wypłacone obligatariuszom wraz z pierwszą wymaganą ratą w przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu.

 

9 maja 2017 r.
BLIRT S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z Eppendorf Poland Sp. z o.o. na dostawę bioreaktora do fermentacji mikrobiologicznej wraz z oprogramowaniem i szkoleniem. Zakupiony bioreaktor jest kluczowym elementem linii technologicznej do produkcji białek, której budowa jest jednym z głównych założeń nowej strategii Spółki. Kwota netto umowy stanowi ok. 40% kapitałów własnych Emitenta, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

 

10 maja 2017 r.
Fachowcy.pl Ventures S.A.
Zarząd Spółki opublikował dane dotyczące liczby klientów korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie. Ich liczba na dzień 1 maja 2017 r. 2017 r. wyniosła 2.672, co daje wzrost o 102% r/r. O tyle samo w kwietniu 2017 roku wzrosła liczba nowo podpisanych umów abonamentowych. W ubiegłym miesiącu podpisano ich 148, a w kwietniu 2016 r. – 73. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w kwietniu 2017 r. wyniosła 0,48 mln zł netto.

 

11 maja 2017 r.
PiLab S.A.
Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu z European Patent Office (Europejskiego Urzędu Patentowego) decyzji w sprawie udzielenia Spółce patentu na wynalazek pn. "Computer-implemented method for improving query execution in relational databases normalized at level 4 and above". Zgodnie z informacją przekazaną przez Emitenta jest to jeden z nielicznych polskich patentów na oprogramowanie i pierwszy, który dotyczy relacyjnych baz danych.

 

12 maja 2017 r.
Planet Innovation Group S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu umowy z firmą informatyczna, działająca w branży marketingu internetowego. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi konsultingowo-doradcze, świadczone przez Emitenta, związane w wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań w istniejących systemach kontrahenta. Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu powyższej umowy z uwagi na to, iż wraz z jej zawarciem łączna wartość umów z kontrahentem przekroczyła kryterium istotności stosowane przez Spółkę.

 

15 maja 2017 r.
Pixel Venture Capital S.A.
Zarząd Emitenta poinformował, że w związku z wpisaniem spółki Turtle Team sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS uzyskał możliwość podpisania z EBC Solicitors S.A. umowy przyrzeczonej, która uprawnia go do nabycia 2.000 udziałów w kapitale zakładowym Turtle Team sp. z o.o., reprezentujących 40% w kapitale zakładowym Turtle Team sp. z o.o. za kwotę 0,80 mln zł. Szczegółowe warunku transakcji opisane zostały w raporcie bieżącym ESPI nr 45/2017 Emitenta.

 

16 maja 2017 r.
TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Zarząd Emitenta poinformował, że do siedziby Spółki wpłynęło pismo z miasta Ustroń o wyborze jej oferty na realizację zadania pn. "Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. "Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu" – III etap końcowy". Wartość projektu wynosi 4,66 mln zł brutto, a termin jego realizacji przypada na 14 maja 2018 roku.

 

17 maja 2017 r.
MBF Group S.A.
Zarząd Spółki powiadomił o zawarciu przez Spółkę oraz spółkę zależną MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. umów nabycia akcji w spółce akcyjnej z branży e-commerce, realizującej badania marketingowe. Emitent wraz ze spółką zależną zakupił 62.000 akcji za łączną kwotę 0,27 mln zł, co stanowi 8,06% udziału i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nabywanej spółki. Zakup akcji został w całości sfinansowany ze środków własnych spółek. Zgodnie z ww. umową spółka, której udziały nabyto, powinna zadebiutować na rynku NewConnect w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

 

18 maja 2017 r.
Devoran S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację na temat nowej strategii działalności Spółki. Nowa podstawowa działalność Spółki polegać ma na nabywaniu atrakcyjnych nieruchomości komercyjnych lub przejmowaniu podmiotów, które są właścicielami takich nieruchomości, a następnie ich modernizacji i wynajmie. Emitent nie wyklucza też późniejszej sprzedaży nieruchomości w celu pozyskania środków na finansowanie nowych inwestycji. Szczegóły dotyczące nowej strategii Emitenta zostały opisane w raporcie bieżącym ESPI 6/2017.

 

19 maja 2017 r.
LZMO S.A. w restrukturyzacji
Zarząd Spółki poinformował o złożeniu do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Emitenta. Zdaniem zarządcy w toku ww. postępowania zmaterializowały się przesłanki do jego umorzenia. Rada Wierzycieli przyjęła uchwałę rekomendującą Zarządcy złożenie wniosku o umorzenie postępowania oraz o kontynuowaniu prowadzenia przez niego działalności operacyjnej Spółki do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania.

 

20 maja 2017 r.
G-Energy S.A.
Zarząd Emitenta przekazał widomość o podpisaniu umowy ze spółką Endosystem sp. z o.o., której przedmiotem jest zakup przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa składającej się z zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość umowy wynosi 0,68 mln zł brutto i zostanie zapłacona nie później niż do 30 czerwca 2017 roku. Więcej informacji na temat ww. umowy znaleźć można w raporcie bieżącym ESPI 5/2017 Emitenta.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie