Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 5 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

5 grudnia 2016 r.

ALUMAST S.A.

Zarząd ALUMAST S.A. poinformował o otrzymaniu wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, której celem było sprawdzenie zasadności działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Emitenta w okresie lat 2013-2016. NIK ocenił pozytywnie działania Alumast S.A. w zakresie wykorzystania środków publicznych, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach. Restrukturyzacja Emitenta możliwa była dzięki otrzymaniu z Ministerstwa Skarby Państwa wsparcia w kwocie 4,77 mln zł.

 

6 grudnia 2016 r.

EBC Solicitors S.A.

Zarząd Emitenta przekazał swoje plany wobec Blue Ocean Media S.A., notowanego na rynku NewConnect inkubatora deweloperów gier, w którym Emitent na dzień publikacji raportu posiadał 5,01% udziału. Zamiarem Emitenta jest objęcie kolejnych akcji w Blue Ocean Media S.A. w zamian za pakiety udziałów w spółkach z branży gamedev. Takie rozwiązanie ma umożliwić Emitentowi bieżące monitorowanie rynkowej wyceny aktywów wniesionych do Blue Ocean Media S.A. Pełen opis planów Emitenta wobec Blue Ocean Media S.A. znajduje się w treści raportu ESPI nr 50/2016.

 

7 grudnia 2016 r.

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o złożeniu wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach „Działania 3.3.: Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”. Projekt Emitenta ma na celu opracowanie technologii działającej w chmurze, usprawniającej obieg informacji oraz dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa. Całkowity budżet projektu wynosi 1,00 mln zł, natomiast wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 0,45 mln zł.

 

8 grudnia 2016 r.

PiLab S.A.

Zarząd PiLab S.A. poinformował o otrzymaniu od podmiotu z branży windykacyjnej zamówienia dotyczącego poszerzenia zakresu działania platformy analitycznej zakupionej od Emitenta w 2015 roku. Zarząd Emitenta przekazał, iż dodatkowe zamówienie jest wynikiem potwierdzenia wartości wnoszonej przez oprogramowanie w dotychczasowym jego użytkowaniu przez kontrahenta, a także że współpraca może być w dalszym ciągu rozszerzana.

 

9 grudnia 2016 r.

Broad Gate S.A.

Zarząd Emitetna poinformował o podpisaniu przez spółkę zależną Advag OOO umowy najmu zakładu produkcyjnego oleju słonecznikowego zlokalizowanego w regionie Woroneż na terytorium Federacji Rosyjskiej. Umowa podpisana została z indywidualnym przedsiębiorcą na okres do dnia 1 października 2017 r. i zobowiązuje Advag OOO do uiszczania comiesięcznych płatności w kwocie 70.000,00 USD. Umowa przewiduje również możliwość nabycia przez ADVAG OOO 75% udziałów w zakładzie do końca 2017 roku, który do tego czasu powinien stać się osobą prawną. Szacowna kwota nabycia wynosi 2.381.000,00 dolarów amerykańskich.

 

12 grudnia 2016 r.

NAVIMOR-INVEST S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy o wartości 1,15 mln zł brutto, dotyczącej realizacji przez Emitenta projektu obejmującego remont komory śluzy zlokalizowanej na stopniu wodnym Opatowice, na rzece Odrze. Termin realizacji projektu wyznaczono na 30 czerwca 2017 r.

 

13 grudnia 2016 r.

Geotrans S.A.

Zarząd Geotrans S.A. zakomunikował o podpisaniu umowy z MPWiK S.A. we Wrocławiu umowy dotyczącej realizacji przez Emitenta usługi w zakresie zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych. Wartość umowy wynosi 0,44 mln zł netto, a termin zakończenia realizacji projektu wyznaczono na maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

14 grudnia 2016 r.

Bloober Team S.A.

Zarząd Bloober Team S.A. przekazał informację o przyznaniu Emitentowi dofinansowania w ramach pierwszego konkursu GameInn, realizowanego w ramach „Działania 1.2. - Sektorowe programy B+R, POIR 2014-2020". Przyznane Emitentowi dofinansowanie wynosi 10,22 mln zł, co stanowi 68% kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach konkursu Emitent opracować ma system automatycznego modelowania wariantów rozgrywki działającego w oparciu o bieżące reakcje gracza oraz jego profil psychologiczny.

 

15 grudnia 2016 r.

VERTE S.A.

Zarząd VERTE S.A. poinformował o rozpoczęciu dostaw kalendarzy licencyjnych na rzecz Jeronimo Martins Polska S.A. Łączna wartość przewidzianych w kontrakcie dostaw wynosi 1,68 mln zł netto. W opinii Zarządu Emitenta realizacja powyższego kontraktu może w przyszłości przyczynić się do otrzymania od kontrahenta kolejnych zamówień.

 

16 grudnia 2016 r.

ALKAL S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu umowy z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych na wykonanie prac podwykonawczych związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej. Wartość przedmiotowej umowy określona została na 1,15 mln EUR. Realizacja prac przewidzianych w projekcie nastąpić ma w terminie najpóźniej do 15 września 2017 r.

 

19 grudnia 2016 r.

MBF Group S.A.

Zarząd MBF Group S.A. poinformował o podpisaniu umów ramowych o nawiązaniu współpracy z Mediatorship Insurance Group Sp. z o.o. oraz Luxury Trade Sp. z o.o. Przedmiotowe umowy regulują zakres współpracy pomiędzy podmiotami w obszarze m.in.: doradztwa w zakresie pozyskiwania kapitału, przeprowadzenia analiz rynkowych oraz prawnych, konsultacji w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, a także wsparcia marketingowego. W 2017 r. szacunkowe przychody Emitenta z tytułu współpracy w powyższym zakresie określone zostały na 1,20 mln zł, przy oczekiwanej marży na poziomie 12,5%.

 

20 grudnia 2016 r.

MURAPOL S.A.

Zarząd MURAPOL S.A. przekazał informację o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta Murapol Projekt sp. z o.o. umowy o wartości 9,00 mln zł, dotyczącej zakupu przez Murapol Projekt sp. z o.o. nieruchomości w Wieliczce. Spółka zależna planuje realizację na terenie nieruchomości projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 778 lokali mieszkalnych.

 

21 grudnia 2016 r.

VERTE S.A.

Zarząd VERTE S.A. poinformował o zawarciu umowy z Jeronimo Martins Polska S.A, dotyczącej realizacji przez Emitenta dostaw okolicznościowych towarów walentynkowych oferowanych przez Emitenta. Łączna wartość przewidzianych w kontrakcie dostaw wynosi 1,09 mln zł netto. W opinii Zarządu Emitenta realizacja powyższego kontraktu może w przyszłości przyczynić się do otrzymania od kontrahenta kolejnych zamówień.

 

22 grudnia 2016 r.

Inno-Gene S.A.

Zarząd Inno-Gene S.A. zakomunikował o podpisaniu przez konsorcjum, którego uczestnikami są Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta), umowy dotyczącej dofinansowania projektu budowy Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki. Wartość ww. projektu kształtuje się na poziomie 104,87 mln zł, natomiast kwota przyznanego dofinansowania wynosi 68,00 mln zł. Wartość know-how wnoszonego przez Centrum Badań DNA sp. z o.o. do konsorcjum określona została na 13,00 mln zł.

 

23 grudnia 2016 r.

PiLab S.A.

Zarząd PiLab S.A. poinformował o podpisaniu z klientem z sektora windykacyjnego umowy dotyczącej realizacji projektu o charakterze komercyjnym, którego przedmiotem jest wykorzystanie funkcjonalności oprogramowania DataWalk w systemie informatycznym klienta. Zarząd Emitenta zaznaczył ponadto, iż jest to kolejny projekt realizowany przez Emitenta na zlecenie podmiotu z branży informatycznej.

 

28 grudnia 2016 r.

MURAPOL S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o przeprowadzeniu przez pięć spółek zależnych emisji obligacji oraz dokonaniu ich przydziału. W trybie przeprowadzonej oferty prywatnej każda z pięciu spółek wyemitowała po 4.109 szt. obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 10.000,00 zł. Pełen opis powyższych działań znajduje się w raporcie ESPI nr 24/2016 Emitenta.

 

29 grudnia 2016 r.

Quart Development S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację, iż realizacji uległ pierwszy z trzech etapów umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości, na podstawie której spółka zależna od Emitenta Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "SPOMASZ" S.A. dokonać ma sprzedaży nieruchomości za kwotę 17,84 mln zł brutto. Zgodnie z treścią komunikatu bieżącego kupujący w całości uiścił już kwotę brutto na rzecz sprzedającego.

 

30 grudnia 2016 r.

EC2 S.A.

Zarząd EC2 S.A. przekazał do wiadomości korektę prognozy finansowej Spółki na lata 2016-2017, co wymuszone zostało gorszą od zakładanej koniunkturą na rynku zamówień publicznych. W wyniku ewaluacji poprzedniej prognozy, Zarząd odwołał prognozę zysku netto za 2016 r., a także skorygował w dół prognozę przychodów do poziomu 2,40 mln zł (poprzednia prognoza zakładała osiągnięcie wyniku 6,80 mln zł). W 2017 r. Zarząd prognozuje osiągnięcie przez Spółkę przychodów ze sprzedaży w kwocie 2,60 mln zł.

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie