Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 27 marca do 23 kwietnia 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

27 marca
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.
Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. przekazał informuje o podpisaniu przez spółkę zależną Dome International Sp. z o.o, umowy na wykonanie magazynu soli drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami do produkcji chloru sodu. Umowa ma być zrealizowana w ramach projektu "Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16". Wartość umowy to 0,84 mln zł netto, termin wykonania kontraktu upływa 30 września 2017 roku.

 

29 marca
A.P.N. Promise S.A.
Zarząd Spółki APN Promise S.A. zawiadomił o podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i wdrażania poprawek do oprogramowania Microsoft. Wartość brutto podpisanej umowy wynosi 24,55 mln zł.

 

30 marca
Bloober Team S.A.
Zarząd Bloober Team S.A. przekazał wiadomość o zawarciu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie samouczącego się systemu automatycznego modelowania spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku horror, w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza”. Wartość dofinansowania wynosi nieco ponad 10,22 mln zł, co stanowi 68% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

31 marca
Geotrans S.A.
Zarząd Geotrans S.A. poinformował o zawarciu umowy o kredyt w rachunku bieżącym z PKO Bankiem Polskim S.A. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Emitent upoważniony został do korzystania z limitu kredytowego do kwoty 2,00 mln zł w terminie do 30 marca 2018 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe jest stawce referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o 3,29 pp. marży banku.

 

3 kwietnia
Navimor-Invest S.A.
Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy istotnej wartości ze spółką Povodi Labe, stàtni podnik. Na podstawie niniejszej umowy Emitent zobowiązał się do realizacji projektu rekonstrukcji ściany rozdzielającej jaz w miejscowości Chrudim w Republice Czeskiej. Termin zakończenia realizacji projektu przewidziano na 31 października 2017 r. Wartość projektu wynosi 6,86 mln koron czeskich, co odpowiada ok. 1,08 mln złotych netto.

 

4 kwietnia
EGB Investments S.A.
Zarząd EGB Investments S.A. poinformował o pozyskaniu od Altus TFI S.A., znaczącego akcjonariusza Emitenta, informację iż w związku z planami dynamicznego rozwoju wobec Emitenta rozważane są różne opcje strategiczne w zakresie przyszłości Spółki. Należą do nich m. in. transakcje typu M&A i transakcje związane z potencjalnym pozyskaniem inwestora strategicznego.

 

5 kwietnia
Softblue S.A.
Zarząd Spółki poinformował o odpisaniu umowy o łącznej wartości 16,15 zł mln brutto. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie przez Emitenta materiałów i elementów służących do realizacji projektu badawczo-rozwojowego, dotyczącego budowy linii technologicznej. Przewidywany termin zakończenia realizacji przypada na marzec 2018 r. Na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy o poufności Emitent nie podaje szczegółów transakcji.

 

6 kwietnia
Geotrans S.A.
Zarząd Spółki przekazał informacje dotyczące podsumowania strategii rozwoju za lata 2015-2017, zgodnie z którą z sukcesem Emitent zrealizował m.in. cel stania się liderem branży oraz zakładane plany ekspansji geograficznej. Ponadto Zarząd zaprezentował strategię na lata 2017-2020, której podstawowymi filarami są m.in. ugruntowanie pozycji krajowego lidera w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i osiągnięcie kapitalizacji na poziomie co najmniej 12,00 mln EUR. Szczegóły dotyczące zrealizowanej i przyszłej strategii dostępne są w raporcie Emitenta ESPI 13/2017.

 

7 kwietnia
Igoria Trade S.A.
Zarząd Emitenta poinformował, że projekt Spółki został zatwierdzony do dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Projekt realizowany przez Spółkę polega na wdrożeniu innowacyjnej platformy płatniczej obsługującej karty wielowalutowe. Łączna kwota dofinansowania wynosi niespełna 2,00 mln zł.

 

10 kwietnia
i3D S.A.
Zarząd Emitent poinformował o otrzymaniu zamówienia od wiodącej firmy telekomunikacyjnej na dostawę systemu Digital Signage. Wartość zlecenia wynosi 0,29 mln zł netto, a termin jej realizacji przypada na II kwartał 2017 r.

 

11 kwietnia
FITEN S.A. w restrukturyzacji
Zarząd Emitenta przekazał informacje o zawarciu trójstronnego porozumienia z bankami finansującymi Spółkę tj. ING Bankiem Śląskim S.A. i mBankiem S.A. oraz podpisaniu z tymi podmiotami dwóch umów kredytowych o łącznej wartości 3,50 mln zł, których termin spłaty wyznaczono na 29 czerwca 2018 r. Zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, aby weszły w życie postanowienia zawartych umów kredytowych niezbędne jest uzyskanie zgody sędziego-komisarza, o której udzielenie Emitent już wystąpił.

 

12 kwietnia
MBF Group S.A.
Zarząd Spółki poinformował, że projekt spółki Vabun S.A., jednostki stowarzyszonej Emitenta, został zatwierdzony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.1.5 "Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock". Niniejszy projekt ma na celu pozyskanie inwestorów oraz przeprowadzenie emisji nowej serii akcji. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 0,08 mln zł przy całkowitym koszcie 0,23 mln zł. Projekt zakłada debiut spółki na rynku NewConnect oraz pozyskanie kapitału w wysokości. ok. 2,00 mln zł.

 

13 kwietnia
M-Trans S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wierzbica. Na podstawie umowy przedwstępnej Emitent zobowiązał się sprzedać ww. nieruchomość za cenę 1,32 mln zł netto. Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości ma zostać zawarta do końca kwietnia 2017 roku.

 

14 kwietnia
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitenta zakomunikował o podpisaniu trzech umów z Emirates Refining Company Ltd. Na ich podstawie Emitent zobowiązał się dokonać dostaw i sprzedaży oleju słonecznikowego w ilości 200, 165 oraz 350 ton, za cenę odpowiednio 880, 885 oraz 875 USD za jedną tonę. Dokładna wartość przedmiotu umowy zostanie określona w momencie dostawy. Realizacja niniejszych umów zaplanowana została na okres pomiędzy majem a październikiem 2017 roku. Zapłata za surowiec nastąpi w ciągu 270 dni od daty dostawy.

 

15 kwietnia
Lark pl S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia w sprawie spółki Telestar S.A., spółki pośrednio zależnej od Emitenta, o otwarciu przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. Zarząd Emitenta poinformował ponadto, iż nie przewiduje znaczących korekt dotyczących wyników finansowych Grupy Kapitałowej Lark.pl za 2017 rok.

 

17 kwietnia
EBC Solicitors S.A.
Zarząd Emitenta przekazał, że konsorcjum pod przewodnictwem KSI.pl sp. z o.o. , którego członkiem jest Emitent, otrzymało grant w wysokości 9,05 mln zł na realizację projektu stworzenia akceleratora umożliwiającego komercjalizację wyników prac programistów, m.in. poprzez zakładanie spółek na ich bazie i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych. Do realizacji projektu powołana zostanie spółka celowa, w której KSI.pl oraz Emitent obejmą po 50 proc. udziałów. Całkowita wartość projektu to 11,31 mln zł.

 

18 kwietnia
Forever Entertainment S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu umowy z Hanakai Studio z Francji, na mocy której Emitent stał się wyłącznym wydawcą elektronicznej wersji gry Prodigy na platformie PC. Premiera gry planowana jest na IV kwartał 2017 r. Spółka posiada również wyłączną opcję na wydanie gry na innych platformach. Za każdy sprzedany egzemplarz gry w wersji elektronicznej Emitent otrzyma ok. 1/3 części przychodu.


19 kwietnia
TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z gminą Lubelskie na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim". Wartość ww. umowy wynosi 4,86 mln zł brutto, a termin realizacji projektu został wyznaczony na 30 października 2018 roku.

 

20 kwietnia
iFun4all S.A.
Zarząd Spółki podał do wiadomości informację o zawarciu umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu pn. "Wzrost konkurencyjności spółki iFun4all poprzez aktywność na rynku amerykańskim" dofinansowanego ze środków unijnych. Wysokość przyznanego dofinansowania stanowi 50 % wartości projektu i wynosi 0,11 mln zł. Uzyskane środki Spółka chce przeznaczyć na promocję gry Serial Cleaner oraz zwiększenie grona klientów z Ameryki.

 

21 kwietnia
Alumast S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu zamówienie na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych, o łącznej wartości 0,30 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na przełom czerwca oraz lipca 2017 roku.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie